๑๓ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับมงคลชีวิต

๑๓ ฉบับมงคลชีวิต ๑ (๖๐ ตอน)
13-01 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล – อย่าคบคนพาล Article
13-02 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล – เลือกคบคนให้เป็น Article
13-03 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล – คนพาลไม่ต้องการเหตุผล Article
13-04 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล – ไม่ควรคบคนพาล Article
13-05 มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล – อย่าวางใจคนประทุษร้ายมิตร Article
13-06 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – บัณฑิตที่แท้จริง Article
13-07 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ของแท้ของเทียม Article
13-08 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ผู้เป็นแสงสว่างของโลก Article
13-09 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ผูกมิตรไว้ดีกว่า Article
13-10 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ตายแทนกันได้ Article
13-11 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สหายแห่งธรรม Article
13-12 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ผู้ชี้หนทางสว่าง Article
13-13 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – มิตรแท้แม้ชีวิตก็ให้ได้ Article
13-14 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – เพื่อนแท้แม้ชีวิตก็แลกได้ Article
13-15 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – คบบัณฑิตพิชิตปัญหา Article
13-16 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – มิตรภาพที่ยั่งยืน Article
13-17 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ถ้อยคำของมิตรแท้ Article
13-18 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – รักจริงไม่ยอมทิ้งกัน Article
13-19 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – มีไมตรีจิตต่อกัน Article
13-20 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – ต้องถนอมมิตรแท้ Article
13-21 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๑ ) Article
13-22 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๒ ) Article
13-23 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๓ ) Article
13-24 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๔ ) Article
13-25 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๕ ) Article
13-26 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๖ ) Article
13-27 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฏฐิ ( ๗ ) Article
13-28 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฎฐิ (๘) Article
13-29 มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต – สัมมาทิฎฐิ (๙) Article
13-30 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา Article
13-31 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – พุทธบูชา มาฆประทีป Article
13-32 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – บูชาพุทธะ พบพระภายใน Article
13-33 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – การบูชาที่แท้จริง Article
13-34 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – ผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัย Article
13-35 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – โอกาสดีที่พบเนื้อนาบุญ Article
13-36 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – อานิสงส์ของการสรรเสริญพุทธคุณ Article
13-37 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – ใจที่เลื่อมใสปิดอบายภูมิ Article
13-38 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – สักการะรอยพระพุทธบาท Article
13-39 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – พุทธบูชาพาพ้นทุกข์ Article
13-40 มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา – มหาบูชานําพาสู่นิพพาน Article
13-41 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม Article
13-42 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม – แผ่นดินธรรม…แผ่นดินทอง Article
13-43 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม – ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( ๑ ) Article
13-44 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม – ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( ๒ ) Article
13-45 มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม – ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( ๓ ) Article
13-46 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – สมบัติเคียงคู่ผู้มีบุญ Article
13-47 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยบุญ Article
13-48 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – คําว่าไม่มีอย่าได้รู้จัก Article
13-49 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – มหาสมบัติของผู้มีบุญ Article
13-50 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ในดีไม่มีเสียในเสียมีดี Article
13-51 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ชื่อนั้นสําคัญอย่างไร Article
13-52 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – บุพกรรมนําพาชีวิต Article
13-53 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – บุญหาช่องคอยส่งผล Article
13-54 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – มีบุญแล้วไม่ต้องกลัวต่อปรโลก Article
13-55 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – บุญคือฉากหลังของทุกชีวิต Article
13-56 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ผู้เลิศทางมีลาภ ( ๑ ) Article
13-57 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ผู้เลิศทางมีลาภ ( ๒ ) Article
13-58 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ผู้เลิศทางมีลาภ ( ๓ ) Article
13-59 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ผู้เลิศทางมีลาภ ( ๔ ) Article
13-60 มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน – ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้น Article

๑๔ ฉบับมงคลชีวิต ๒ (๖๐ ตอน)
14-01 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – ตั้งเป้าหมายชีวิต ลิขิตอนาคต Article
14-02 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จิตที่ตั้งไว้ชอบ Article
14-03 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – ” หยุด ” เพื่อเริ่มต้นใหม่ Article
14-04 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – ไม่มีความเห็นผิด ชีวิตปลอดภัย Article
14-05 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – โทษที่ไม่มีโทษ Article
14-06 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – พฤติกรรมที่ชักนําให้เสื่อม Article
14-07 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – อธิษฐานบารมี Article
14-08 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – สารธรรมของชีวิต Article
14-09 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – เส้นทางที่เลือกเดิน Article
14-10 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – ผู้กลัวตายและไม่กลัวตาย Article
14-11 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – สู่เส้นทางนิพพาน Article
14-12 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – การตั้งตนไว้ชอบ Article
14-13 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – มหาพรหมผู้เห็นผิด Article
14-14 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – สั่งสมบุญเพื่อตนเอง Article
14-15 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – สร้างผังรวยข้ามชาติ Article
14-16 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – บุญยังความปรารถนาให้สําเร็จ Article
14-17 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยบุญบารมี Article
14-18 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – ปลอดภัยเพราะอาศัยผู้รู้ Article
14-19 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – แรงบันดาลใจ ( ๑ ) Article
14-20 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – แรงบันดาลใจ ( ๒ ) Article
14-21 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๑ ) Article
14-22 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๒ ) Article
14-23 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๓ ) Article
14-24 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๔ ) Article
14-25 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๕ ) Article
14-26 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๑) Article
14-27 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๒) Article
14-28 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๓) Article
14-29 มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ – รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๔) Article
14-30 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – ปัญญาเพิ่มพูนเกียรติคุณ Article
14-31 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – รอดชีวิตเพราะพหูสูต Article
14-32 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – สั่งสมปัญญาบารมี Article
14-33 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – ปัญญาพิชิตปัญหา Article
14-34 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – พระปัญญาบริสุทธิ์ Article
14-35 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – โพธิสัตว์ผู้เลิศด้วยปัญญา Article
14-36 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – ปัญญาพาพ้นภัย (๑) Article
14-37 มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต – ปัญญาพาพ้นภัย (๒) Article
14-38 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – คุณค่าแห่งศิลปะ Article
14-39 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – ศิลปะในการดำรงชีวิต Article
14-40 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๑) Article
14-41 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๒) Article
14-42 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๓) Article
14-43 มงคลที่ ๘ มีศิลปะ – แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๔) Article
14-44 มงคลที่ ๙ มีวินัย – อานิสงส์แห่งศีล Article
14-45 มงคลที่ ๙ มีวินัย – ทางมาแห่งสมบัติ Article
14-46 มงคลที่ ๙ มีวินัย – ศีล เส้นทางสู่ความเป็นมนุษย์ Article
14-47 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – ผู้นำบุญของโลก Article
14-48 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – ราชฑูตรับใช้ตัวเอง Article
14-49 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – พูดดีเป็นศรีแต่ตัว Article
14-50 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – วาจาอันเป็นที่รัก Article
14-51 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – กัลยาณวาทะ Article
14-52 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – วจีกรรมนำสู่นิพพาน Article
14-53 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – โคนันทวิสาล Article
14-54 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – ความสัตย์ขจัดอันตราย Article
14-55 มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต – ผลแห่งอริยวาจา Article
14-56 มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา – พญาช้างโพธิสัตว์ Article
14-57 มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา – พระในบ้าน Article
14-58 มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา – เลี้ยงดูพ่อแม่ เกิดก่อสวรรค์ Article
14-59 มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา – แทนคุณอันสุดซึ้ง ต้องให้เข้าถึงธรรม Article
14-60 มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา – ฝ่าเท้ามารดา หนทางพาสู่สวรรค์ Article

๑๕ ฉบับมงคลชีวิต ๓ (๖๐ ตอน)
15-01 มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร – สงเคราะห์บุตรให้เข้าถึงธรรม Article
15-02 มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร -เลี้ยงลูกให้เจริญทั้งกายและใจ Article
15-03 มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร – น้ำใสใจจริง จากมารดา Article
15-04 มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร – รักลูกให้ถูกทางนิพพาน Article
15-05 มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) – คู่บุญคู่บารมี Article
15-06 มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) – คู่ทุกข์ – คู่ยาก Article
15-07 มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) – ยอดนารี ศรีภรรยา Article
15-08 มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) – ถนอมน้ำใจกันไว้ Article
15-09 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – เพียรสู่ความสำเร็จ Article
15-10 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – ขยันถูกเวลานำพาสู่ความสำเร็จ Article
15-11 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – ทุ่มเทสร้างบารมี Article
15-12 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – ผู้ไม่เกียจคร้าน Article
15-13 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – ผลของความเพียรพยายาม Article
15-14 มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง – เพียรจนสำเร็จประโยชน์ Article
15-15 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ให้บ่อยๆ รวยบ่อยๆ Article
15-16 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ไม่ควรดูหมิ่นบุญ Article
15-17 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – อสทิสทาน Article
15-18 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – เลิกตระหนี่ชีวีสดใส Article
15-19 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – เนื้อนาบุญอันเลิศ Article
15-20 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – เศรษฐีผู้มีใจตระหนี่ Article
15-21 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ผลของการให้ด้วยความเคารพ Article
15-22 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ทำบุญก่อนได้ก่อน Article
15-23 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ให้สิ่งที่ดีย่อมได้สิ่งที่ดี Article
15-24 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – สังฆทานเป็นทานอันเลิศ Article
15-25 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ชิตัง เม… เราชนะแล้ว Article
15-26 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่ม Article
15-27 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – คิดก่อน พูดก่อน ทำก่อน ได้ก่อน Article
15-28 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – มหาทานบารมีแห่งยุค Article
15-29 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ถวายทานนำมาซึ่งความสุข Article
15-30 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ยิ่งให้สมบัติใหญ่ยิ่งไหลมา Article
15-31 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – การให้ที่มีผลมาก (๑) Article
15-32 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – การให้ที่มีผลมาก (๒) Article
15-33 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – อานิสงส์ทำบุญทอดกฐิน Article
15-34 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – เลิกตระหนี่ตลอดไป (๑) Article
15-35 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – เลิกตระหนี่ตลอดไป (๒) Article
15-36 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ผลแห่งการถวายดอกปทุม Article
15-37 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – มหาทาน คือ เสบียงสู่ความหลุดพ้น Article
15-38 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน Article
15-39 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ทาน คือ ชีวิต Article
15-40 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ทำอย่างไรได้อย่างนั้น Article
15-41 มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน – ให้ทานอย่างสัตบุรุษ Article
15-42 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – เวลาอันทรงคุณค่ายิ่ง Article
15-43 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อพิชิตพระนิพพาน Article
15-44 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ประพฤติธรรม คือ เรื่องสำคัญของชีวิต Article
15-45 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ธรรมะคุ้มครองโลก Article
15-46 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – วันสุดท้ายของชีวิต Article
15-47 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – สู่หนทางสวรรค์ Article
15-48 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ Article
15-49 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ที่พึ่งในภพหน้า Article
15-50 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – กงล้อแห่งความเจริญ Article
15-51 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ชีวิตเหลือน้อยนิด อย่าคิดเรื่องไร้สาระ Article
15-52 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ปีใหม่่นี้ สร้างบารมีกันต่อไป Article
15-53 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ลมหายใจแห่งสันติภาพ Article
15-54 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ต้นแบบแห่งความดี Article
15-55 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ทำอย่างไรถึงมีความสุข Article
15-56 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – พูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง Article
15-57 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ผู้สะอาดด้วยความดี Article
15-58 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – สอนตน สอนคนให้ถึงธรรม Article
15-59 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – เสียดายโอกาส Article
15-60 มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม – ก่อเวรเพราะวาทกรรม Article

๑๖ ฉบับมงคลชีวิต ๔ (๖๐ ตอน)
16-01 มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ – รอดตาย…เพราะอาศัยญาติ Article
16-02 มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ – อย่าทอดทิ้งกัน Article
16-03 มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ – รสแห่งความคุ้นเคย Article
16-04 มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ – สังคหวัตถุธรรม Article
16-05 มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ – กรณียกิจ Article
16-06 มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ – ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง Article
16-07 มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ – กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น Article
16-08 มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ – คนกินเดนหรือคนกินซากศพ Article
16-09 มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ – อามิสสุข นิรามิสสุข Article
16-10 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – อย่าอาฆาตกันเลย Article
16-11 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – บาปไม่กล้ำกราย Article
16-12 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – ผู้ก่อบาปกรรม ย่อมแพ้สงครามแห่งชีวิต Article
16-13 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – สัตว์ร้าย รักษาอุโบสถ Article
16-14 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – กลิ่นแห่งความหลุดพ้น Article
16-15 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – งดเว้นจากอกุศลกรรม Article
16-16 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – บาปแม้น้อยนิด อย่าคิดทำ Article
16-17 มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป – อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขต Article
16-18 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – ชีวิตและชาติพินาศเพราะสุรา Article
16-19 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด Article
16-20 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพสิน Article
16-21 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ Article
16-22 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – เลิกอบายมุข พบสุขที่แท้จริง Article
16-23 มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – สุราเป็นเหตุ Article
16-24 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – กาลเวลากับการเปลี่ยนแแปลง Article
16-25 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – สละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม Article
16-26 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ความไม่ประมาท Article
16-27 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – อย่างหลงใหลเพลิดเพลิน Article
16-28 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ความโลภทำให้คนมืดบอด Article
16-29 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ผู้ไม่ประมาทย่อมถึงบรมสุข Article
16-30 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – อย่ามัวประมาทอยู่เลย Article
16-31 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ผู้ประมาทในวัย Article
16-32 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – พระอินทร์มาเตือนสติ Article
16-33 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ทางแห่งความเสื่อม Article
16-34 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ควรคุ้มครองอินทรีย์ Article
16-35 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ไม่ประมาทในธรรม Article
16-36 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – หนทางสู่สวรรค์นิพพาน Article
16-37 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – แม้เป็นเทวดาก็อย่าประมาท Article
16-38 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – อรกศาสดา Article
16-39 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ตายก่อนตาย ตายแล้วสบาย Article
16-40 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ Article
16-41 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – แม้เป็นคนดี ก็ไม่ควรประมาท Article
16-42 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ไม่ควรประมาทในชีวิต Article
16-43 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ (๑) Article
16-44 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ (๒) Article
16-45 มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – ชีวิตใหม่ในเพศสมณะ Article
16-46 มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ – เจดีย์แห่งพระธรรม Article
16-47 มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ – เคารพกันตามลำดับ Article
16-48 มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ – ขาดความเคารพ พบความพินาศ Article
16-49 มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ – ทางมาแห่งปัญญาบารมี Article
16-50 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – หนทางสู่ความรุ่งโรจน์ Article
16-51 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน Article
16-52 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๑) Article
16-53 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๒) Article
16-54 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๓) Article
16-55 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๔) Article
16-56 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๕) Article
16-57 มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน – พระทัพพมัลลบุตร (๖) Article
16-58 มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ – รู้จักพอ ก่อให้เกิดสุข Article
16-59 มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ – ความพอดีให้เกิดสุข Article
16-60 มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ – สันโดษให้ถูกหลักวิชา Article

๑๗ ฉบับมงคลชีวิต ๕ (๖๐ ตอน)
17-01 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – ผู้คู่ควรแก่ความกตัญญู Article
17-02 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – สุวรรณสาม ยอดกตัญญู Article
17-03 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – พญานกแขกเต้า Article
17-04 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – สละชีวิตเพื่อพ่อ Article
17-05 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – อย่าลบหลู่คุณท่าน Article
17-06 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – ลูกน้อยโพธิ์สัตว์ Article
17-07 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – เครื่องหมายของคนดี Article
17-08 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – ศิษย์คิดล้างครู Article
17-09 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – บุญคุณต้องทดแทน Article
17-10 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – ไม่ควรคบผู้อกตัญญู Article
17-11 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – พญาเนื้อยอดกตัญู Article
17-12 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – กตัญญู คุณค่าของความเป็นคน Article
17-13 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – คุณนี้ต้องทดแทน Article
17-14 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – นกแขกเต้า ทุ่มเทชีวิตตอบแทนคุณ Article
17-15 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – คุณสมบัติของคนดี Article
17-16 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – อภิชาตบุตรยอดกตัญญู Article
17-17 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – พญากวางทอง ๑ Article
17-18 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – พญากวางทอง ๒ Article
17-19 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – ยอดกตัญญูค้ำชูชีวิต Article
17-20 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – ฟังธรรมดับทุกข์ Article
17-21 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – มาฟังธรรมกันเถิด Article
17-22 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – บุญต้อนรับผู้ทำความดี Article
17-23 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – ผลแห่งการฟังธรรม Article
17-24 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – ฟังธรรมตามกาล Article
17-25 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – สละชีวิตเพื่อฟังธรรม Article
17-26 มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล – นางยักษิณี ผู้ใคร่ในธรรม Article
17-27 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – อดทนอย่างมีเป้าหมาย Article
17-28 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – ชนะโทสะ ด้วยอโทสะ Article
17-29 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – อดทนให้ถึงที่สุด Article
17-30 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – มองโลกในแง่ดี Article
17-31 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – อดใจเมื่อมีอุปสรรค Article
17-32 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – ผู้มีขันติธรรมเป็นเลิศ Article
17-33 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – ขันติธรรมอยู่ที่ไหน Article
17-34 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – ขันติธรรมชำระกิเลส Article
17-35 มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน – ขันติและเมตตาพาสู่ดุสิตบุรี Article
17-36 มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย – มหาสมุทรแห่งคุณธรรม Article
17-37 มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย – ทางมาแห่งคุณธรรม Article
17-38 มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย – โทษของการเป็นผู้ว่ายาก Article
17-39 มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย – การฝึกตน บนเส้นทางอริยะ Article
17-40 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ – เพียงพบเห็นก็เป็นมงคล Article
17-41 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ – เส้นทางสมณะ Article
17-42 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ – สมณทัสสนา Article
17-43 มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ – อานิสงส์การเห็นสมณะ Article
17-44 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล Article
17-45 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – ไขปริศนาธรรม Article
17-46 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – เกวียน ๗ ผลัด ทางลัดสู่นิพพาน Article
17-47 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – ตอบปัญหาธรรมะ Article
17-48 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – ปุจฉา-วิสัชนา Article
17-49 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – สนทนาอย่างบัณฑิต Article
17-50 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – เลิศเฉพาะทาง เลิศทุกทาง Article
17-51 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – อานุภาพพระปริตร Article
17-52 มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – แผ่นดินไหวด้วยมหาทานบารมี Article
17-53 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – ละวางเบญจกามคุณ Article
17-54 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – พรรษาแห่งการบรรลุธรรม Article
17-55 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – ตบะธรรมชนะกิเลส Article
17-56 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – ทางรอดจากสังสารวัฏ Article
17-57 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – ตบะธรรมนำชีวิตสู่นิพพาน Article
17-58 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – แม้ตายก็ไม่ทิ้งธรรม Article
17-59 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – โลกตระการของคนเขลา Article
17-60 มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ – เป็นผู้ประเสริฐด้วยการปฏิบัติ Article

๑๘ ฉบับมงคลชีวิต ๖ (๖๐ ตอน)
18-01 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ชีวิตที่ประเสริฐ Article
18-02 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ความทุกข์ในการครองเรือน Article
18-03 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ถึงเวลาแล้ว Article
18-04 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ทายาทพระศาสนา Article
18-05 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – โอกาสแห่งการบรรพชา Article
18-06 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย Article
18-07 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ญาติธรรมและธรรมทายาท Article
18-08 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – ประพฤติพรหมจรรย์ Article
18-09 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – อบรมตนมุ่งสู่ทางสวรรค์ Article
18-10 มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ – บัณฑิตต้องอบรมตน Article
18-11 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – ผู้ดื่มรสแห่งธรรม Article
18-12 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – ต่างวิธีการ แต่เป้าหมายเดียวกัน Article
18-13 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – ผู้ถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต Article
18-14 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๑ Article
18-15 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๒ Article
18-16 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๓ Article
18-17 มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ – พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๔ Article
18-18 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – ๓๐ ปีที่รอคอย Article
18-19 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต Article
18-20 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – พากเพียรเพื่อพระนิพพาน Article
18-21 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – หยุดใจเป็น สำเร็จทุกอย่าง Article
18-22 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – มุ่งสู่โลกุตรธรรม Article
18-23 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – อยู่กับปัจจุบันธรรม Article
18-24 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – ละตัณหาได้ ไม่ต้องเกิดอีก Article
18-25 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – บัณฑิตผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ Article
18-26 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – ผู้ข้ามพ้นวัฏฏะ Article
18-27 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – คำถามนำไปสู่ความหลุดพ้น Article
18-28 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – ผู้อยู่จบพรหมจรรย์ Article
18-29 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – ผู้มีชัยชนะที่ไม่กลับแพ้ Article
18-30 มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง – กุศโลบายให้พ้นโลก Article
18-31 มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – ชีวิตที่ไม่หวั่นไหว Article
18-32 มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – กาลเวลาพิสูจน์ความดี Article
18-33 มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – จิตที่ไม่หวั่นไหว Article
18-34 มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – ผู้มีจิตมั่นคง Article
18-35 มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – ยอมรับความจริงกันดีกว่า Article
18-36 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – ผู้มีปัญญาย่อมไม่โศก Article
18-37 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – เผชิญหน้าพญามัจจุราช Article
18-38 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – หยุดใจเพื่อให้เป็นไทจากอารมณ์ Article
18-39 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – พิชิตความโศกด้วยสัจจธรรม Article
18-40 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – โมฆะของชีวิต Article
18-41 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – ไม่ควรหวัง ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Article
18-42 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – หมดโศก เพราะหมดอาลัย Article
18-43 มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก – ความโศกสิ้นสุด เมื่อจิตหลุดพ้น Article
18-44 มงคลที่ ๓๗ – จิตปราศจากธุลี – อยุ่ที่ไหนก็ได้ถ้าใจหยุด Article
18-45 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม Article
18-46 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – รักษาใจให้เข้าถึงธรรม Article
18-47 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – จิตสะอาดปราศจากธุลี Article
18-48 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – ปล่อยวางในสรรพสิ่ง Article
18-49 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – เวลาและโอกาสที่พลาดไม่ได้ Article
18-50 มงคลที่ 37 – จิตปราศจากธุลี – ปล่อยวางหมด ก็หมดทุกข์ Article
18-51 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ตัดอาลัยไปนิพพาน Article
18-52 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ทำลายข่าย คือ ทิฏฐิมานะ (1) Article
18-53 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ทำลายข่าย คือ ทิฏฐิมานะ (2) Article
18-54 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ธรรมกายต้นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ Article
18-55 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – พากเพียรเถิดให้เกิดบุญบารมี Article
18-56 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ปล่อยวางอย่างพระอริยะ Article
18-57 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – สำคัญที่ดวงจิต Article
18-58 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ผู้มีจิดเกษม Article
18-59 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น Article
18-60 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ความสุขในพระรัตนตรัย Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.