การสวดธรรมจักร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ หัวขบวนจักรแห่งธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร นอกนั้นเป็นโบกี้ เพราะฉะนั้น ใครสวดบทนี้ได้ ได้บุญมากๆเลย จะเป็นผู้ที่ประดุจอยู่ในยุคนั้น นั่งต่อหน้าพระพักตร์ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=12664

จักรแห่งธรรมเคลื่อนแล้ว

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสำคัญมากนะ!!! พญามารถึงกันนักกันหนาเลยทีเดียว เพราะเป็นธรรมที่ทำให้รู้จักทางสายกลาง °° มัชฌิมาปฏิปทา °° พอถึงธรรมบทนี้แล้ว ก็จะไปถึงธรรมบทอื่นอีกเยอะแยะเลย ธรรมบทนี้เป็นปราการด่านสำคัญ ที่จะต่อไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ ธรรมบทนี้จึงมีความสำคัญมาก ให้ไปสวดกันเถิด เดี๋ยวจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ เพราะที่ตรงนั้นสำคัญมาก และสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post_5.html

ผู้ที่สวดธรรมจักร คือผู้ที่เคลื่อนจักรแห่งธรรม

บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำนวนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็จะแสดงธรรมบทนี้กันทั้งนั้น ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ เพราะเมื่อพระองค์แสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง !!! เพราะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพาน และที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวัน… เรียบเรียงจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) http://dhamma-media.blogspot.com/2016/10/blog-post_47.html

ธรรมจักรสำคัญนะ!

ความสำคัญของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดธรรมจักรสำคัญนะ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆ พระองค์ทรงเลือกว่าจะเอาหมวดธรรมไหนใน 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อจะมาโปรดปัญจวัคคีย์อุปัฏฐากเก่าตอนสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยา ซึ่งพระองค์ทรงเลือกบทนี้ ดังนั้น…ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจึงเป็นประดุจหัวขบวนจักร นอกนั้นเป็นโบกี้ คือ…ต้อง 1 ก่อนถึงจะไป 84,000 เพราะฉะนั้น…ใครสวดบทนี้ได้ ได้บุญมากๆๆ เลย เป็นประดุจผู้ที่อยู่ในยุคนั้น นั่งต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆ ซึ่งบทสวดธรรมจักร นี้เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว จึงจะได้คำเหล่านี้มา มันไม่ใช่ง่ายนะ ใครได้สวดให้ดีใจเถิด สวดเถิดประเสริฐนัก ปลื้มเถิดประเสริฐนัก ท่องเถิดประเสริฐนัก แต่ละคำ…เอาประเทศมาตีค่าไม่ได้เลย ไม่ใช่ค่าควรเมือง แต่ละคำคุณค่าเกินเมือง แต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลาย เพราะทรัพย์ทั้งประเทศทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้ แต่บทสวดนี้ แต่ละคำทำให้หลุดพ้นจากการครอบงำของพญามารได้ ใครสวดบุญเกิด “ทิพยสมบัติ” บนเทวโลกก็เกิดขึ้น มันเป็นบุญติดตัวเรา ซึ่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย เสียงจะไพเราะ ชาวสวรรค์จะหยุดฟังเลย ชาวสวรรค์จะอนุโมทนาสาธุการ เพราะเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงออกมาจากพระโอษฐ์ ใครได้ยินถือว่ามีบุญมาก ใครได้สวดก็ยิ่งมีบุญมาก เนื้อหาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ไม่ธรรมดานะ ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้องค์เดียวที่เทศน์ทางสายกลาง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ล้วนเทศน์บทนี้ทั้งสิ้น แต่จะเทศน์โปรดใครนั้นอีกเรื่องหนึ่ง มันไม่ใช่ของพอดีพอร้าย มันมหัศจรรย์นะ เพราะกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบทนี้ได้ …

ธรรมจักรสำคัญนะ! Read More »

มาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวันนะ

ทุกจบที่สวดต้องปลื้มมีความสุข มีความบริสุทธิ์ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญนะทุกจบมีความหมายทั้งสิ้นสวด 1 จบ ก็เหมือนเราได้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์สวดกี่จบก็คูณเข้าไปและบุญที่เรามาสวดก็ยังส่งไปถึงหมู่ญาติที่ละจากโลกนี้ไปแล้วได้อีกด้วยนะ ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post_69.html

ยิ่งสวดธัมมจักฯ จิตยิ่งบริสุทธิ์

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ ธรรมะบทนี้สำคัญมากนะ เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดนกันมายาวนาน ไม่ใช่กันเป็นเดือนหรือเป็นปี แต่กันเป็นอสงไขย ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้อง 2 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป แต่ละพระองค์ ท่านก็ต้องค่อยๆ สั่งสมบุญบารมี ต้องตายเกิด ตายเกิด และเกิดมาใหม่ก็ต้องมีผู้รู้มาสั่งสอนอีก ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธรรมบทนี้ไม่ธรรมดา ให้สวดไปเรื่อยๆ จะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆ ให้บังเกิดขึ้น ยิ่งสวด ใจยิ่งหยุดนิ่งได้ ยิ่งจะเห็นความสำคัญของธรรมบทนี้ เมื่อใจหยุดนิ่งมากขึ้น จะยิ่งทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะตรงที่ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เดี๋ยวพอจิตละเอียด จะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลย ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post.html

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวด จักรแห่งธรรมได้หมุนแล้ว หมุนจี๋เลย ธรรมจักรบทนี้สำคัญมากนะ เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดนกันมายาวนานเลย ไม่ใช่แค่กันเป็นเดือน หรือเป็นปี แต่กันเป็นอสงไขย ถ้าอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้อง 2 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป แต่ละพระองค์ท่านก็ต้องค่อย ๆ สั่งสมบุญบารมี ต้องตายเกิด ตายเกิด และถ้าเกิดมาใหม่ก็ต้องมีผู้รู้มาสั่งสอนอีก ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะฉะนั้น..ธรรมบทนี้ไม่ธรรมดาเลย ให้สวดไปเรื่อย ๆ จะนำไปสู่สิ่งที่ดี ๆ ให้บังเกิดขึ้น พอยิ่งสวด ใจยิ่งหยุดนิ่งได้ ยิ่งจะเห็นความสำคัญของธรรมบทนี้ เมื่อใจหยุดนิ่งมากขึ้น จะยิ่งทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะตรงที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เดี๋ยวพอจิตละเอียดจะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลย (พ.ศ.2559) ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://m.facebook.com/jai.yut.24nor.fanpage/posts/2513608995426958

ความสำคัญของการมาสวดธรรมจักรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

ความสำคัญของการมาสวดที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เราต้องสวดไปด้วยใจที่ปลื้มปีติในกระแสธารแห่งบุญ และให้มาสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ เพราะที่ตรงนั้นมี ความศักดิ์สิทธิ์ สำคัญมาก และเป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะผู้สวดจะไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สวด ๑ จบก็มีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าล้าน พระองค์ สวด ๒ จบก็คูณเข้าไป ไม่ธรรมดาหรอก ซึ่งพระ ต้องเป็นผู้นำสวด และไม่ว่าผู้มีบุญท่านไหนเป็นผู้นำสวด ต่อไปจะได้เป็นผู้นำด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ที่ตรงนั้น..กระแสธารแห่งบุญไหลเชื่อมตลอดช่วงการ สวดต่อเนื่องเป็นสายเลย เชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์ ธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะเข้ามาสู่ตัวเรา สำคัญนะ..บทนี้มารกันนักกันหนาเลยทีเดียว สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วจะทำให้เข้าถึงธรรม ด้วยใจที่ใสสบาย แล้วเดี๋ยวกระแสโลกจะพลิกเลย ยิ่งถ้าสวดรวมกันเยอะๆ ยิ่งมีพลัง จิตจะถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งถ้าใจบริสุทธิ์ ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกัน เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้บังเกิดขึ้นแก่โลก และจะทำให้ดิน อากาศ ฟ้า ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น โดยกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปปรับสภาพดิน อากาศ ฟ้า จากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและดีขึ้นไปเรื่อยๆ อีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางที่สว่างมากๆ ถ้าจิตเราละเอียดจะเห็นความสำคัญของคำว่า “สำคัญ” มากเพิ่มขึ้น ซึ่งความเข้าใจของเราตอนนี้มีแค่ระดับผิวๆ แต่ถ้าจิตเราละเอียดจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถ้าเข้าใจตรงนี้..ก็จะเป็น แรงบันดาลใจในการสวด เพราะยิ่งสวด ใจยิ่งสว่าง …

ความสำคัญของการมาสวดธรรมจักรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ Read More »

วิธีการสวดธรรมจักรอย่างถูกหลักวิชชา

“วิธีการสวดอย่างถูกหลักวิชชา เมื่อมาสวดก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้มีความสุข มีความบริสุทธิ์ มีความปลื้ม จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้มาสวดกันเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้น มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น มีความปลื้มเพิ่มขึ้น มีบุญเพิ่มขึ้น ขนาด “สวดมนต์จนเห็นธรรม” การสวด..ถ้าสวดจบนี้ยังไม่ปลื้ม..ก็สวดต่อไปจนกว่า จะปลื้ม คือ ให้ยิ่งสวดยิ่งปลื้ม ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้จำคำว่า “พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก” การสวด..ต้องปลื้ม และมีความสุขความบริสุทธิ์ ทุกจบ คือ ต้องปลื้มตั้งแต่คำแรกของบทขัด คือคำว่า.. “อะนุตตะรัง” ไล่เรื่อยไปเลย ไม่ใช่สวดเร่งๆ เพื่อจะเอาเป้า ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ที่เราไปสวดเพื่อไปบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ ต้องปลื้มทุกจบนะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) http://dhamma-media.blogspot.com/2017/01/e-book.html

อานิสงส์การสวดธรรมจักร

อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดธรรมจักรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติ ซึ่งเขาเรียกว่า “อริยทรัพย์” คือ…ทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ละคำกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น…เราต้องสวดให้ได้ เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้น การที่เราสวดบทธรรมจักรเหมือนเราดื่มกินถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ แล้วจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจ บุญใหญ่จะเกิดขึ้น และมหาสมบัติ คือ “อริยทรัพย์” จะเกิดขึ้น เป็นสุดยอดยิ่งกว่า มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ เรียกว่า “นิพพานสมบัติ” ดังนั้น…อย่าปล่อยให้หลุดแม้สักคำ แม้ตัวอักษรเดียว เพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง 20 อสงไขยเศษแสนมหากัป บวกไปอีก 2,500 กว่าปี แค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตา อ่านก็เป็นบุญใจ ถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมด ทั้งตัวและหัวใจ บุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนของกายทั้งภายนอกและภายใน ทั้งกายหยาบ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม กายธรรม ปู๊นเลย ใครสวดบทธรรมจักรได้ บุญจะท่วมใจ ลิ้น เหงือก ฟัน ปากชาติต่อไปจะสวย สะอาด มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรม หอมหวนทวนลม ทั้งเนื้อทั้งตัวจะเป็นสมบัติ เรียกว่า “รูปสมบัติ” เทวดาเขาเห็นเพชรพลอยในโลกมนุษย์เขายังเฉยๆ แต่จะเล็งแลผู้ที่สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างยิ่งกว่าถ้อยเพชรถ้อยพลอย …

อานิสงส์การสวดธรรมจักร Read More »

วิธีปรับใจให้ละเอียด ด้วยการสวดธรรมจักร

วิธีปรับใจให้ละเอียด จิตที่ยังหยาบๆ เพราะใจอยู่กับภารกิจงานหยาบ จะให้ปุ๊บปั๊บละเอียดเลยก็ทำได้ยาก จิตที่หยาบจะถูกปรับให้ละเอียดได้ ต้องขัดเกลาด้วยเสียงสวดมนต์ เมื่อสวดไปก็จะกลั่นจิตกลั่นใจไปเรื่อยๆ พอถึงจุดก็กึ๊กเอง ใครสวดที่ตรงนั้น..ก็จะได้เห็นธรรมกันทั้งนั้นแหละ จะเข้าถึงธรรม จะเห็นธรรมกันทุกคนเลย ไม่ใช่บทธรรมดาๆ หรอก เราอาจจะได้ยินพระสวด หรือพระอาจารย์ที่สวดเอง แม้ยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าสวดไปเรื่อยๆ จะซึ้ง วันใดที่จิตหยุดนิ่งจะกึ๊กเลย สวดใหม่ๆ ก็จะหยาบก่อน พอสวดเยอะๆ ก็ซึ้งตรึงใจให้ติดแน่นในตรงกลาง เดี๋ยวก็ได้ สำคัญนะ..สำคัญมาก สวดแล้วจะช่วยให้ทุกๆ อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอน โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) http://dhamma-media.blogspot.com/2017/01/e-book.html

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์ ถ้าเราไม่สวด เราก็ไปพูดเรื่องอื่น เรื่องเยอะแยะ ปากไม่ว่าง ถ้าไม่สวด เราก็ไปคุยเรื่องสัพเพเหระ เรื่องที่ทำให้เราเครียด เรื่องที่ทำร้ายตัวเราเอง แล้วจะดีได้อย่างไร ต้องมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดีกว่า เพราะเป็นถ้อยคำอันประเสริฐ บริสุทธิ์ สะอาด สูงส่ง ที่นำไปสู่สิ่งที่ดี ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น สภาวะโลกร้อนก็จะถูกปรับให้ดีขึ้น ให้เป็นสวรรค์บนดิน Heaven On Earth จนโลกและสวรรค์ไม่แตกต่างกันเลย ต้องสวดให้เทวดาลงมาบนโลกมนุษย์เยอะๆ เพราะรู้สึกว่า..โลกมนุษย์มีความสุขกว่าสวรรค์ ตอนนี้..มนุษย์อยากจะไปอยู่บนสวรรค์ เราก็ทำโลกนี้ให้มีความสุขกว่าบนสวรรค์ ชาวสวรรค์จะได้ลงมา ซึ่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เทวดาลงมาแล้วมีความสุข มาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ แล้วมีความสุข จนทิพยสมบัติเกิด เพราะอยู่บนสวรรค์ก็คุยกัน แทนที่จะคุยกัน ก็ลงมาสวดกันทั้งหมด ต้องให้ได้อย่างนี้สิ ทำยุคนี้..ให้เป็นยุคแรกตั้งแต่สร้างโลกนี้มา เป็นโลกมนุษย์ที่มีความสุขกว่าสวรรค์ จนไปดึงดูดให้ชาวสวรรค์ลงมาสวด ให้เกิดกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ปกติแล้วมนุษย์จะมีกลิ่นเหม็นปฏิกูล แต่พอสวดแล้วกลิ่นจะหายไป เพราะถูกกลบด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ผู้ที่ไปสวดตรงนั้นถูกกลั่นหมดทุกคนเลย ลองคิดดูสิว่า..กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สวดธรรมบทนี้ท่านต้องใช้เวลายาวนาน แต่เราประหยัดเวลาไปเยอะที่ได้มาสาธยายธรรมบทนี้ กะของเราเป็นกะที่แตกต่าง คือ กะที่สวดแล้ว ชาวสวรรค์อยากลงมา ดีนะ..ลงมาเพราะกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ที่เกิดจากการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไปถึงบนสวรรค์ …

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์ Read More »

สวดธรรมจักรให้ได้วันละอย่างน้อย 1 จบ

สวดธรรมจักรให้ได้วันละอย่างน้อย 1 จบ ต้องสวดให้ได้วันละอย่างน้อย 1 จบ บางผู้สวดยังไม่รู้ว่าตัวเองมีบุญขนาดไหน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมรอบเดียว พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรม เราสวดมาได้ 4 ล้านกว่าจบแล้วจะได้บุญเยอะขนาดไหน แล้วให้สวดต่อไปเดี๋ยวก็จะถึง 5 ล้านจบแล้ว ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้มาสวดธรรมจักร (ทบทวนโอวาท ปี พ.ศ.2559) โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://www.blockdit.com/posts/5e9011a15a8b68488b63b22c

บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้สำคัญนะ

บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้สำคัญนะ ทำให้พระบรมศาสดาเป็นพระบรมครู นักเรียนรุ่นแรกของโลกคือ ปัญจวัคคีย์ บทนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ถามว่า วันนี้วันพระจะมี ผู้มีบุญมาสวดธัมมจัก ฯ ที่มหาธรรมกายเจดีย์ เยอะไม๊??? สิริวรรณี บันทึก 12 ก.ย.2558 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=9743

มาสวดกันเยอะๆ

ยิ่งมาสวดกันเยอะๆ กระแสความบริสุทธิก็ยิ่งมาก แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเอง ” เรามาถูกทางแล้ว ” เพราะ ชีวิตไม่มีอะไรใหม่ ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ให้เอาใจอยู่ในบุญ อยู่ในธรรมะ ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=13066