ธรรมยาตรา พระผู้ปราบมาร

อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่เกิดด้วยกายธรรม

วันนี้เป็นวันดีเป็นวันสว่าง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่เราได้พร้อมใจกันกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่บังเกิดขึ้นด้วยกายธรรมของพระผู้ปราบมาร โดยการสละชีวิต“ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียว” จนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของท่าน และท่านก็ค้นพบว่า พระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในตัวของทุก ๆ คน ต่อจากนั้นท่านก็ได้นำแสงสว่างมาสู่ชาวโลก หลวงปู่ท่านเป็นผู้เปิดโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านช่วยปิดประตูอบาย เปิดหนทางสวรรค์ และพระนิพพานให้กับเรา ดังนั้นในวันนี้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม บูชาธรรมให้เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของเรา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุด แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์ แล้วยังถือเป็นการประกาศพระคุณของท่านให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่า“ท่านมีความสำคัญอย่างไรต่อโลก” ซึ่งต่อไปในอนาคตเมื่อชาวโลกได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติการสร้างบารมีของหลวงปู่ โดยศึกษาตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบารมี ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว แล้วชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น คือ จะพบกับความสุขที่แท้จริง แล้วการขยายงานสร้างสันติสุขที่แท้จริงก็จะได้รับการสานต่อ การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ก็จะได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า เราเองก็จะได้มีส่วนแห่งบุญในการที่ทำให้ชาวโลกได้รู้จัก ได้พบกับสรณะอันประเสริฐที่แท้จริงนี้ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเป็นผู้ชี้หนทางที่จะเข้าถึงสรณะอันประเสริฐ คือพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเรา ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง บุคคลผู้ให้สรณะ ให้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ถือว่า “เป็นบุคคลผู้สมควรบูชาอย่างยิ่ง” ในวันนี้เราจะมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่าน และมาพร้อมเพรียงกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงาม สิ่งที่เราได้แสดงออกต่อท่านนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย …

อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่เกิดด้วยกายธรรม Read More »

อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และเมื่อท่านค้นพบแล้วก็ไม่เก็บไว้แต่เพียงส่วนตัว แต่ท่านยังได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายให้แก่มวลมนุษยชาติตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีของท่าน ราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ในครั้งนั้นมีพระภิกษุผู้มีบุญ ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และได้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นพยานในการบรรลุธรรมของท่านที่วัดบางปลาแห่งนี้ ซึ่งตรงกับในญาณทัสนะที่ท่านได้เห็นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เหตุการณ์นี้เป็นประจักษ์พยานทำให้ทุกคนได้รู้ว่า “ธรรมะเป็นของมีจริงดีจริง และมีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก” ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะชาติไหน ภาษาไหนก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวทั้งสิ้น ดังนั้น อนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้ จึงเป็นบุญสถานที่ประกาศธรรมครั้งแรกของท่าน ซึ่งที่แห่งนี้ในอนาคตจะมีผู้มีบุญจากทั่วโลกมาแสวงหาความรู้ภายใน เมื่อมาแล้ว เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เหมือนอย่างพระผู้มีบุญทั้ง ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ได้เข้าถึงในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยเหตุนี้บุญสถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญมาก เรากำลังสร้างบุญกับบุคคลอัศจรรย์ของโลกและจักรวาล แสดงความกตัญญูบูชาต่อบุคคลพิเศษ คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ซึ่งท่านเป็นผู้มีบารมีมาก ถ้ามีบารมีน้อย ๆ จะปราบมารไม่ได้ ภารกิจของพระผู้ปราบมารคือ ไปปราบต้นตอของพญามาร …

อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก Read More »

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านก็เป็นทั้งครูและนักเรียน เป็นครู คือ สอนสมาธิไปด้วย ในที่สุดก็มีผู้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมกายเพิ่มขึ้นอีกมาก เป็นนักเรียน คือ ท่านศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกายต่อไปด้วย จนกระทั่งพบเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่ของท่านและทีมงานของท่าน ที่ท่านจะต้องลงมาเกิด มาทำงานที่สำคัญที่จะมุ่งไปสู่ ที่สุดแห่งธรรม ที่จะไปขจัดต้นตอของกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป ตรวจตรามองกันไปเรื่อย ศึกษาไปเรื่อย โดยเข้ากลางของกลางไปตามลำดับ ในที่สุดก็รวบรวมธาตุธรรมพิเศษที่มาเกิดเพื่อการนี้ ที่จะศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย รวมกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน ตั้งแต่ท่านอายุได้ ๔๗ ปี ก็เริ่มที่จะทำสงครามภายใน ซึ่งเป็นสงครามที่แท้จริง เป็นสงครามที่ไม่ได้ใช้ศาสตราอาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่มีการพลัดพราก มีแต่ความสุขและความบันเทิงทุกขั้นตอนของการทำสงครามที่แท้จริงกับกิเลสอาสวะและพญามารภายใน ศึกษาค้นคว้ากันเรื่อยไป โดยแบ่งเป็น ๒ กะ กลางวัน ๖ ชั่วโมง กลางคืน ๖ ชั่วโมง ค้นคว้ากันเรื่อยไป จนกระทั่งถึงยุคที่คุณยายอาจารย์ฯ ของเรามีส่วนอย่างสำคัญในการได้เข้าสู่สมรภูมิรบที่แท้จริง รบกันด้วยธรรมาวุธ ด้วยธรรมกาย ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากบุญบันเทิง มีความสุขทุกขั้นตอนเรื่อยไป กระทั่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่๒ที่เกิดการรบราฆ่าฟันกันไปทั่วโลก …

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร Read More »

การปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมาร

ขออนุโมทนาบุญกับพระกองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป รวมทั้งทุกฝ่าย ทุกแผนก และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ซึ่งในวันนี้ได้บรรลุผลในภารกิจธรรมยาตรา ประกาศคุณบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะ ชิตัง เม รู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับพระกองพันเนื้อนาบุญ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรับภารกิจนี้ ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา พระกองพันเนื้อนาบุญได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ มุ่งมั่นทำภารกิจงานพระพุทธศาสนากันอย่างแข็งขัน เดินตามรอยเส้นทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รวมทั้งผู้มีบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันประกาศคุณบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ร่วมกิจกรรม ในทุก ๆ กิจกรรมธรรมยาตราในครั้งนี้ ทุกท่านได้สร้างบุญกันอย่างเบิกบานสนุกสนานบุญบันเทิง เป็นที่รื่นเริงใจและอนุโมทนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แม้สาธุชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็พลอยมีความปลื้มปีติเบิกบานใจมีความสุขใจ อิ่มอกอิ่มใจ และ ประทับใจกันไปตาม ๆ กัน เพราะฉะนั้น ทุกท่านต้องมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจว่า “ภารกิจนี้ ณ ช่วงเวลานี้ ไม่ใช่ใคร ๆ ในโลกนี้เขาทำกันได้” ไม่คิดไม่แปลก ยิ่งคิดยิ่งอัศจรรย์ ตั้งแต่พระกองพันเนื้อนาบุญ …

การปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมาร Read More »

ย่างก้าวแห่งบุญบารมี

ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้เดินธุดงค์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ บุญบารมีทั้งหมดจะได้ช่องทำให้ใจเราที่กลั่นแล้วกลั่นเล่า ใสบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่า จนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเราตรึกระลึกถึงตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้จะเป็น วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาหยุดที่กลางกายของเราอย่างง่ายๆ เพราะฉะนั้นทั้งลูกพระลูกโยมทั้งหลายจะต้องให้ใจเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงให้ได้ตลอดเวลา เพื่อบุญทุกบุญที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม มาถึงวันนี้ ๒๘ มกราคม จะได้ช่องส่งผล      ลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นปีที่ ๓ บน เส้นทางสว่างที่โรยด้วยกลีบดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เปล่งเสียงสาธุการ แม้แต่เทวดาก็ยังพนมมือเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังลั่นกึกก้องไปทั่วโลกธาตุทั้งหลายด้วยความปลื้มปีติใจ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ และยินดีต้อนรับการกลับมาของลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป ด้วยความปลื้มปีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V=Volunteer) ทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก …

ย่างก้าวแห่งบุญบารมี Read More »

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร…ได้บุญกันทุกคน

การที่พระผู้ปราบมาร จะมาบังเกิดก็ไม่ใช่ง่าย เพราะท่านเกิดมาเพื่อปราบ ซึ่งเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ และตลอดชีวิตของท่าน ก็มุ่งที่จะไปปราบมาร ให้เรานึกถึงความยาก แล้วเราจะเห็นคุณค่า ••• ซึ่งเราได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว เราควรจะปลื้มไหม เพราะกว่าท่านจะฝ่าด่านมาเกิดได้ บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้น บุญนี้จึงมีความสำคัญ ที่เราได้ร่วมกันสถาปนา โดยผู้เดินก็ได้บุญ ผู้ปลูกก็ได้บุญ ผู้ปลิดก็ได้บุญ ผู้โปรยก็ได้บุญ ได้บุญกันทุกคน ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) วันที่ ที่มา ทบทวนโอวาท https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=18931

เส้นทางพระผู้ปราบมาร..เกิดขึ้นได้ยาก

ทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่า “เป็นผู้ที่มีบุญมาก” และถึงแม้ว่า “พระภิกษุธรรมยาตราท่านจะบวชได้ไม่นาน” แต่ท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมกันอย่างเต็มที่ และโอกาสที่พระจะมาเดินธรรมยาตราแบบนี้ ก็ไม่ใช่จะมีได้ทั้งปี เพราะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น..ทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร อีกทั้ง..การเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุด และมงคลจะได้เกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งช่วงเวลานี้ในโลกก็มีแต่ที่นี่แห่งเดียว คือ 7,000 กว่าล้านคนบนโลกก็มีแต่พวกเราเท่านั้น นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย และที่สำคัญ..การที่พระผู้ปราบมารจะมาบังเกิดได้ก็ไม่ใช่ง่าย และเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ เช่นกัน เพราะตลอดชีวิตของท่านก็มุ่งที่จะไปปราบมาร!!! ดังนั้น..ให้เรานึกถึงความยากแล้วเราจะเห็นคุณค่า ซึ่งเราควรจะปลื้ม เพราะกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจะฝ่าด่านมาเกิดได้..บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้น..บุญนี้จึงมีความสำคัญมาก!! เราได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่ง คือ 1. เริ่มต้นตั้งแต่ที่บังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ที่โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ถัดมา ที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ณ อนุสรณ์สถานคลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม 3. ถัดมาก็ที่มาเกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ 4. ถัดมาก็ที่สละชีวิตบรรลุธรรม วัดโบสถ์บน …

เส้นทางพระผู้ปราบมาร..เกิดขึ้นได้ยาก Read More »

เส้นทางพระผู้ปราบมาร “ต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ”

ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มีแต่โลกเราเท่านั้นที่มีเส้นทางพระผู้ปราบมาร จักรวาลอื่นไม่มีเลย บนสวรรค์ก็ไม่มี และในโลกใบนี้ก็มีที่นี่แห่งเดียวและทั้งปีก็มีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้น!! เพราะขนาดเทวดายังยืนเข้าแถวประนมมือดังลั่นโลกธาตุ ตอนนี้เกิดสถานการณ์เทวดาปลื้มมาก ถ้าคิดแล้วเราจะปลื้ม จะได้ไปช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หนาแน่น รู้จนไปถึงผู้มีรู้มีญาณ มีฌานแก่กล้า ท่านก็เล่ากันต่อ ๆ ไป เพราะฉะนั้น..ที่เราได้ช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย ต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ ดังนั้น..ต้องรีบมาตักตวงบุญกันให้เต็มที่ ซึ่งชาวโลกเขาหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเร่าร้อน ทำให้แก่ง่ายตายเร็ว แต่พวกเราหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเย็น ๆ แก่ยากตายช้า มีแต่เรื่องเย็น ๆ มีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ เพราะเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก และปิดอบาย เปิดประตูสวรรค์ ซึ่งสะเทือนไปทั้งภพเลย ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลก็มีแค่โลกใบนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารเป็นบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชา ผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์ ท่านจะเล่ากันต่อ ๆ ไปว่า “มีการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร” (พ.ศ. ๒๕๕๗) โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) วันที่ ที่มา ทบทวนโอวาท

เส้นทางพระผู้ปราบมาร สัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจธรรมยาตรา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถานทั้ง ๗ แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ คือวันนี้ วันแห่งชัยชนะ ชิตัง เม หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีต้อนรับ และอนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วีทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันเสียสละมารับบุญนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แล้วก็ทำกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้และมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจงานพระพุทธศาสนากันอย่างแข็งขัน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลศาสนสถานตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย และลูกผู้มีบุญทั้งหลาย ก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างบุญกันอย่างเบิกบาน สนุกสนานบุญบันเทิง เป็นที่รื่นเริงใจและอนุโมทนาของมนุษย์ …

เส้นทางพระผู้ปราบมาร สัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา Read More »

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร ภารกิจสำคัญ

เราจะได้พร้อมใจกันประกาศคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ การบังเกิดขึ้นแต่ละครั้งของท่านมันยาก พญามารกันนักกันหนา เราทำเพื่อบูชาธรรม “พระผู้ปราบมาร”  เป้าเราอยู่ตรงนี้…  เรากำลังกอบกู้พระพุทธศาสนา มันเป็นภาระกิจสำคัญไม่งั้นเราจะเกิดมาทำไม มันเป็นทางมาแห่งบารมีของเรา แค่นี้คิดไม่ออก ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร แล้ว… เรากำลังอยู่ในยุคสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เราจะทำให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เราเป็นปฐม เป็นผู้เริ่มต้น ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อย เพื่อให้รุ่นหลังๆดู เป็นต้นบุญ ต้นแบบ… จะได้ทำได้ถูกหลักวิชชาเส้นทางนี้จะได้ยิ่งยืน… เราตายแล้ว ก็จะได้บารมี เพราะเราเป็นหนึ่งในผู้ “สถาปนา” ถ้าเราไม่เหนื่อยกันอย่างนี้ จะไปเอาบารมีมาจากที่ไหน เราก็เหมือนชาวโลกที่ไม่รู้เรื่องราว เขาไม่ทำอย่างนี้ ก็ไม่ได้บารมี มันก็เหนื่อยกันทั้งนั้น ทำชั่วก็เหนื่อย ทำดีก็เหนื่อย เราทำดี ดีกว่า เพราะมันได้บารมี… ไปเที่ยว ไปสนุกสนานเพลิดเพลิน มันเหนื่อยแต่ไม่ได้บารมี ในเมื่อเรามีเวลาจำกัด ความตายไม่มีนิมิตหมาย เราจะมีโอกาศสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร ได้กี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ยังไม่รู้เลย ในเมื่อมีโอกาสดีๆอย่างนี้ ทำไม…? ไม่รีบทำซะ หลวงพ่ออยากรู้ว่าทำไม…? เอาไปคิดกันซะ เราควรภาคภูมิใจว่าเราลงมาเกิด เพื่อการนี้  ดังนั้นช่วงที่เราแข็งแรง มันต้องรีบชิงช่วง… เพราะถ้าอายุมากขึ้น …

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร ภารกิจสำคัญ Read More »

ความปลื้มปิติของหลวงปู่

ตลอดชีวิตในเพศสมณะของท่าน มีแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในพระพุทธศาสนา นี่เป็นคำกล่าวของท่านเอง พอบวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ท่านก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดเลย คือบวชวันนึงรุ่งขึ้นอีกวันก็นั่งเรื่อยมาเลย เจริญสมาธิภาวนา ฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง กลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาทุกวันไม่ขาดเลย จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในยามใดที่ท่านใด้กล่าวถึงข้อวัตรปฏิบัติของท่าน ตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งบำเพ็ญสมณะธรรม ท่านจะกล่าวด้วยความปลื้มปิติ มีความสุขในทุกๆครั้ง ว่า ชีวิตแห่งการเป็นสมณะของท่าน เป็นบรรพชิต เป็นนักบวชนี้… บริสุทธิ์บริบูรณ์เหลือเกิน กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ สมกับความเป็นนักบวช และมโนปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยดี นี่คือความปลื้มปิติของท่าน นอกจากทำความเพียรไม่ลดละแล้วยังทำความเพียรยิ่งๆขึ้นไปอีก คือ ศึกษาหาความรู้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีในตำรับตำรา ถึงวิธีที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง อีกทั้งได้แสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอดจนกระทั่งมาถึงกลางพรรษาที่ 12 ในพรรษาที่ 12 นั้น ท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เข้าพรรษาที่ 12 นี่แหละ ก็ยังไม่ได้พบหนทางของมรรคผลนิพพานเลย เพราะฉะนั้นกลางพรรษาที่ 12 นี้ ท่านจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบให้เจอให้ได้ “ถ้าไม่ได้ก็ยอมตาย” แต่ถ้าได้ก็จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นทนายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนา จะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทิ้งชีวิตเลย จนกระทั่งได้บรรลุธรรมกาย เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ได้เผยแพร่สิ่งที่ท่านได้บรรลุนั้นไปยังผู้มีบุญมีบารมีทั้งหลาย ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมี จนกระทั่งบารมีเก่าของท่านได้กลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้ใสบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้น …

ความปลื้มปิติของหลวงปู่ Read More »

คำว่าพระผู้ปราบมารมีความสำคัญมากๆ

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิต ตอนอายุได้ 19 ปี ณ ดินแดนที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญ ที่ทำให้ต่อมาท่านได้บวช และก็ได้บำเพ็ญสมณธรรม จนกระทั่งได้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก จนตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา ไม่อยากให้ท่านเกิด เพราะกลัวพระผู้ปราบมาร แม้จะมีพระผู้พิชิตมารมาบังเกิดขึ้นมากมาย ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ หลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถ้วน แต่สัตว์โลกที่เหลืออยู่ ยังคงถูกกิเลสอาสวะบังคับบัญชา ทำให้ติดอยู่ในภพ 3 มิอาจหลุดพ้นจากเงื้อมมือของพญามารไปได้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงมีมโนปณิธานที่จะไปแก้ไขถึงต้นเหตุของกิเลสอาสวะ มีพญามารอยูฉากหลัง ทั้งภาคโปรดและภาคปราบต่างก็ทำงานประสานกัน ช่วยกันขนสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่อายตนะนิพพาน ดังนั้นคำว่าพระผู้ปราบมารจึงมีความสำคัญมากๆ และก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลย เทปนำนั่งสมาธิใน พิธีจุดประทีปบูชาธรรม ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 มกราคม 2563 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) วันที่ ที่มา

วันแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่

ให้น้อมระลึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ในกลางพรรษาที่ 12 ของท่าน ที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หยุดนิ่งอย่างเดียว เมื่อท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียว นิ่งอย่างสบายๆ ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเรื่อยไปถึงตอนดึก ใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็นิ่งอย่างเดียว ไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนือจากนี้ คือ ไม่ได้คิดอะไรเลย ปล่อยใจให้โล่งว่าง ผ่อนคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลย เมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของ ใจของท่านก็วิ่งไปเรื่อยๆ ค่อยๆโล่ง ว่าง ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆ โดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลย ใจมีแต่ใสๆเยือกเย็น พอถูกส่วนใจของท่านก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน เหมือนหล่นจากที่สูงท่านก็นิ่งไปอย่างเดียว พอตกศูนย์ถึงที่สุด ก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์ ประดุจเพชรลูกที่เจียรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลย กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ ความสุขที่ไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับท่าน ความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงๆไม่ยึดติดอะไรเลย โล่ง ว่าง ใสใส ความสุขความบริสุทธิ์นี้ก็มาพร้อมกับดวงทำใสอยู่ในกลางกาย ค่อนคืนท่านก็ได้บรรลุธรรม แล้วท่านก็รำพึง ว่า “มันยากอย่างนี้เอง “ ต้องเห็นคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน นิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้น แล้วท่านก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีก …

วันแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่ Read More »

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี( สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีเป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เป็นจุดที่สำคัญมาก ถ้าหากไม่มีจุดตรงนี้ ก็ไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร เพราะสถานที่แห่งนี้คือที่บังเกิดรูปกายเนื้อของท่าน แล้วเสาที่ตั้งอยู่ตรงนั้น เป็นเสาเรือนเกิดของท่าน โลกใบนี้ กว้างใหญ่ไพศาล แต่ละประเทศก็มีพื้นที่ตั้งเยอะ และต่างก็เจริญรุ่งเรืองกันไปหมด แต่ท่านเลือกมาที่ตรงนี้ ที่ประเทศไทย แล้ว ๗๐ กว่าจังหวัดท่านก็ไม่เลือก เลือกมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทั้งจังหวัดนี้ก็กว้าง แต่ท่านเลือกมาที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอนี้ก็ไม่ใช่เล็ก แต่ท่านก็เลือกมาเกิดตรงนี้ที่โลตัสแลนด์ เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีที่อื่น เราก็คงไม่ต้องไปไหน เพราะมีที่ตรงนี้จึงมีที่อื่น แล้วจึงมีวัดพระธรรมกาย และการขยายงานไปทั่วโลกก็เริ่มต้นจากตรงนี้ แล้วกว่าที่ท่านจะลงมาเกิดได้“พญามารกันนักกันหนา” ไม่ให้มาเกิด แต่ท่านก็มาเกิดได้ ดังนั้นโลตัสแลนด์แดนเกิดของพระผู้ปราบมารที่ตรงนี้ไม่ธรรมดา เราโชคดีที่ได้ลุงหลอมเก็บเสาเรือนเกิดเอาไว้จนตกทอดมาถึงรุ่นเรา เสานี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะ… เสาอื่นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อจารึกประวัติเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เสาอโศกที่ใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า แต่นี่เสาเรือนเกิดของท่านจริง ๆ ที่ท่านเลือกมาเกิด การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เป็นเรื่องที่พญามารกันนักกันหนาทีเดียว เพราะว่า “ท่านเกิดมาเพื่อปราบมาร” ดังนั้นสิ่งที่พญามารกลัวที่สุดก็คือ …

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี( สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ Read More »

พระกองพันเนื้อนาบุญ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล

วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ จำนวน ๑,๑๒๘ รูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สืบสาน เส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์เป็นปีที่ ๒ บนหนทางสว่างที่โปรยด้วยกลีบดอกดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก รวมระยะทางได้ ๔๔๖ กิโลเมตร จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีต้อนรับ และอนุโมทนาบุญกับลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ ทุก ๆ รูป รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V) ทั้งหลายทุกแผนก ที่ช่วยกันรับบุญ ทำภารกิจในการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์        ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ทุก ๆ ย่างก้าวที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญได้เดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีทุกย่างก้าว แล้วก็ยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนผู้มีบุญอีกจำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา เมื่อ ได้เห็นลูกพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ เดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถว …

พระกองพันเนื้อนาบุญ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล Read More »