อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร
เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
ซึ่งคลองบางนางแท่นแห่งนี้ ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิตตอนอายุได้๑๙ปี
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญ

พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร สมัยท่านยังเป็นฆราวาสอยู่ ท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายข้าว
ได้ล่องเรือไปทำมาค้าขาย จนกระทั่งอายุได้๑๙ปี
ขากลับที่จะไปจังหวัดสุพรรณบุรี ล่องเรือมาผ่านคลองลัดบางนางแท่น ซึ่งจะลัดระยะทางให้สั้นลง
คลองลัดแห่งนี้ ในสมัยก่อนนั้นเป็นคลองที่ชุกชุมไปด้วยชุมนุมโจรทั้งหลาย ที่จะปล้นสะดมทรัพย์จากผู้ที่ล่องเรือผ่านมาในเส้นทางนี้
ดังนั้นคลองลัดบางนางแท่นแห่งนี้ทำให้ท่านได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า คนเราทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บตาย โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดเรา บรรพบุรุษของเรา ปู่ย่าตายายของเรา ท่านก็ทำมาค้าขายอย่างนี้
ได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมาย แต่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างหนึ่ง
เอาไปได้แค่บุญกับบาปเท่านั้น
ถ้าเราทำตามอย่างบรรพบุรุษ เราก็ต้องหาเงินทองทั้งชีวิต เราอย่าทำอย่างนั้นเลย
ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่แข็งแรง ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว เราควรใช้
วันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต ซึ่งไม่ทราบว่าจะยาวนานแค่ไหน เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย
ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตดีกว่า คือการออกบวชในเพศสมณะ
ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในยุคที่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาเราจะต้องออกบวช

ในระหว่างล่องเรือผ่านคลองลัดบางนางแท่น ท่านอยู่หัวเรือ แล้วให้ลูกน้องอยู่ท้ายเรือ โจรมักจะทำร้ายผู้ที่อยู่ท้ายเรือ
ซึ่งท่านก็ได้ข้อคิดว่า “ทรัพย์นี้ก็ของเรา เราจะให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มาเป็นอันตรายแทนตัวเราหาควรไม่
เวลาโจรร้ายมาก็จะต้องทำร้ายผู้ที่อยู่ท้ายเรือก่อน”
ท่านจึงเปลี่ยนจากการนั่งหัวเรือมาอยู่ท้ายเรือ
แล้วก็ตั้งมโนปณิธานว่า “ถ้าเรารอดชีวิตไปได้ก็จะออกบวช บวชแล้วจะไม่สึกเลย จะอยู่ในเพศสมณะนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่”
เป็นมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครง่าย ๆ
จะเกิดขึ้นกับพระบรมโพธิสัตว์เท่านั้น
เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ ตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ที่กำลังประพาสในพระราชอุทยาน แล้วเห็นเทวทูตทั้งสี่ แบบเดียวกัน

ดังนั้น ณ จุดที่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานตอนอายุ๑๙ นี้ทำให้ภาวะต่อมาก็เกิดขึ้น
ตั้งแต่เกิดใหม่ในเพศสมณะ เกิดใหม่ด้วยธรรมกาย กระทั่งเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และค้นคว้าไปสู่การปราบมาร
จนกระทั่งนำมาถึงจุดที่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกที่วัดพระธรรมกายของเรา

เราทำเพื่อประกาศคุณบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพเลื่อมใสเทิดทูน
เพราะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างท่าน เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิต
สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ
การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
พญามารกันนักกันหนาไม่อยากให้ท่านเกิด เพราะกลัว “พระผู้ปราบมาร”
คำว่า “พระผู้ปราบมาร” จึงมีความสำคัญมาก ๆ และก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลย
ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่เราจะต้องบูชาธรรมท่าน ด้วยการมาประกาศคุณบูชาธรรมสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้บังเกิดขึ้น
และก็หวังว่า “คลองบางนางแท่นแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พระพุทธบุตรกองพันธรรมยาตราทุก ๆ รูป ที่จะบวชให้ได้๒ ชั้น
และบวชสร้างบารมีต่อไปอีกนาน ๆ”

ทบทวนโอวาทเรื่องสถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถ่ายทอดโดยพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่
ที่มา
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า 20 จัดทำโดยสำนักสื่อธรรมะ
https://dhamma-media.blogspot.com/2021/01/ynb218.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.