พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ อรรถกโถจารย์ (31/7/52)

อรรถกโถจารย์ หลังตรัสรู้ ทรงดับดวงเกิดกายต่างๆ เหลือกายธรรมอรหัต กายที่หลุดพ้นเข้านิพพานส่วนตัว(เป็น) ในกายมนุษย์ เสวยวิมุติสุข เมื่อครบ 7วัน7คืน ท่านถอนถอยกลับมา เปลี่ยนอิริยาบถ ไปยืนหันกลับมาดูโพธิบัลลังค์ สถานที่บรรลุธรรม ผจญมาร ชนะมาร ทบทวนการสร้างบารมีย้อนหลังไป 20 อสงไขยแสนมหากัป โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

วันอาสาฬหบูชา 6/7/52

อรรถกโถจารย์ วันพระจันทร์เต็มดวง เทวดารอคอยคำสอน 1 พุทธันดร ธรรมธาตุเกิดโกลาหล พระพุทธองค์ตรวจข่ายพระญาน ปัญจวัคคีย์ผู้พยากรณ์ รอคอย อุปัฎฐาก เจ้าชายสิทธัตถะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

วันอาสาฬหบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ 7/7/52

ใจที่ออกจากกาม สำรวมในกามคุณ คุณของกามคือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่จะมาเกิดในโลก ยกฐานะสามีภรรยาให้สูงส่งขึ้น เป็นบิดามารดา เป็นอรหันต์ของลูก เป็นพรหมของลูก เป็นครูของลูก เป็นต้น เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง อรรถกโถจารย์ การปลีกตัวออกจากกามมาสู่ชีวิตนักบวชของปัญจวัคคีย์ พระพุทธองค์โปรดปัญจวัคคีย์ พระอัญญาโกณฑัญญะเข้าถึงธรรมได้ก่อน โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

หลวงปู่วัดปากน้ำ 03/02/52

เรียบเรียงโอวาท 3 กุมพาพันธ์ 2552 พระผู้ปราบมาร ตอนที่ 2 (46.10) การเข้าสมาบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สรุปหัวข้อธรรม (33.27) ความปรารถนาเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์ ในอากาศเต็มไปด้วยสารตั้งต้นของเพชร พระบรมโพธิสัตว์รวมรัตนชาติด้วยอานุภาพแห่งบุญ วิทยาธรรวมได้ด้วยมนต์ วิทยาศาสตร์รวมด้วยการสังเคราะห์ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ทุกพระองค์ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

วันพระพุทธเจ้าบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน

โอวาทปกิณกธรรม (28.50) ในวันที่พระพุทธเจ้าบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน ภพภูมิ อกุศลาธรรมา พระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ 7 วัน 7คืน ถามพระพุทธเจ้าที่เข้านิพพานไปแล้ว ตรัสรู้ในนิโรธ เงื่อนไขโปรดสัตว์แต่ว่ามีอายุแค่ 80 ปีเท่านั้น ถ้ามีใครอาราธนาให้อยู่ต่อได้ไหม? ได้แต่เปิดทางให้แค่ 16 ครั้ง โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโลก

ปกิณกธรรม ในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโลกในวันตักบาตรเทโวโรหนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้วิธีการที่จะทำให้อายุยืนเป็นกัป แต่ทำไมพระอานนท์ไม่อาราธนา เหตุผลที่มนุษย์ต้องมีอายุยืนเป็นอสงไขย อะไรที่ทำให้แม้แต่มดยังตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเกิดขึ้นของบุญศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้น วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2555 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)