ธรรมะเพื่อประชาชน

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 21-30

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 21 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 22 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 23 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 24 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 25 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 26 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 27 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 28 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 29 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 30 Sound CD21-01 ชีวกโกมารภัจจ์หมอเทวดา 01 CD21-02 ชีวกโกมารภัจจ์หมอเทวดา 02 CD21-03 ชีวกโกมารภัจจ์หมอเทวดา 03 CD21-04 ชีวกโกมารภัจจ์หมอเทวดา 04 CD21-05 ชีวกโกมารภัจจ์หมอเทวดา 05 …

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 21-30 Read More »

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 31-43

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 31 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 32 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 33 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 34 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 35 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 36 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 37 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 38 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 39 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 40 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 41 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 42 Sound ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 43 Sound CD31-01 คาถากันยักษ์ ตอนที่ …

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 31-43 Read More »

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 11-20

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 11 Sound CD11-01 น้อมใจไว้ในพระพุทธองค์ CD11-02 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – ใจที่เลื่อมใสปิดอบายภูมิ Article CD11-03 เสียงแห่งธรรมนำสู่นิพพาน CD11-04 น้อมจิตบูชาพาพ้นทุกข์ CD11-05 ส่งใจไปถึงจึงได้นิพพาน CD11-06 รัตนบัลลังก์ที่ตรัสรู้ธรรม CD11-07 มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม – ไม่ควรประมาทในชีวิต Article CD11-08 ประโยชน์ยิ่งใหญ่กับใจหยุดนิ่ง CD11-09 ยังจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา CD11-10 ศรัทธาพาถึงธรรม CD11-11 ปลอดภัยเมื่อพบพระภายใน CD11-12 มิตตธรรมนำสุขมาให้ CD11-13 เมื่อถึงพระรัตนตรัยก็เหมือนอยูใกล้ CD11-14 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น Article CD11-15 ภาวนาเป็นยาวิเศษ Video CD11-16 มงคลที่ 34 …

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 11-20 Read More »

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 1-10

กด Ctrl+F เพื่อค้นหาในหน้านี้ ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 1 Sound CD01-01 มหาอานิสงส์ถวายอาสนะ 1 แสนรูป CD01-02 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – บุญคือฉากหลังของทุกชีวิต Article CD01-03 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – ถวายทานนำมาซึ่งความสุข Article CD01-04 อย่าประมาทตามใจกิเลส CD01-05 เปรตฝากมาบอก Article CD01-06 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล Video CD01-07 สายเกินไปเสียแล้ว CD01-08 การกระทำแบ่งแยกบุคคล CD01-09 คิดให้ดีก่อนสาบานกับใคร CD01-10 วิธีดำเนินชีวิตแบบอริยะ CD01-11 ผู้บูชาพระธรรมจักร CD01-12 มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต – กัลยาณวาทะ Article CD01-13 บูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพาน Video CD01-14 สร้างที่จงกรมบ่มบารมี …

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 1-10 Read More »

ธรรมะเพื่อประชาชน (สรุป)

กด Ctrl + F เพื่อการค้นหาในหน้านี้ ธรรมเพื่อประชาชนชุดที่ 31 จาก DMC.TV พุทธคุณ CD31-01_คาถากันยักษ์ 1 -ที่มีมิจฉาทิฎฐิ เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 7 พระองค์ในอดีตที่ท้าวเวสสุวรรณถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  mp3 CD31-02_คาถากันยักษ์ 2  -ท้าวมหาราชทั้ง 3 กล่าวนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า mp3 CD31-03_คาถากันยักษ์ 3  -ท้าวมหาราชทั้ง 4 และยักษ์ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า mp3 CD31-04_อเนกวรรณะเทพบุตร -ผู้ทำให้พระทัยของท้าวสักกะหวั่นไหว mp3 CD31-05_สุวรรณมัจฉา -ปลาทองอดีตพระภิกษุทำให้พระศาสนาเสื่อมถอยลง mp3 CD31-06_สาตาคิรยักษ์ 1 -การสร้างพุทธเจดีย์และ เหตุที่พระบรมสารีริกธาตุเป็นก้อนและกระจัดกระจาย mp3 หรือ youtube CD31-07_สาตาคิรยักษ์ 2 -พระภิกษุวินัยธร 2 รูปถูกลาภสักการะครอบงำเพียงหนเดียว รู้สึกสังเวชใจไปเกิดยักษ์ 1 พุทธันดร mp3 หรือ youtube CD31-08_สาตาคิรยักษ์ 3 -สาตาคิรยักษ์เห็นการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  mp3 หรือ youtube …

ธรรมะเพื่อประชาชน (สรุป) Read More »