๔ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพุทธคุณ

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพุทธคุณ

04-01 วันประกาศพระพุทธศาสนา Article
04-02 พระพุทธคุณไม่มีประมาณ Article
04-03 พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง Article
04-04 พระพุทธคุณ ตอน ผู้ไกลจากกิเลส Article
04-05 พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง Article
04-06 พระพุทธคุณ ตอน สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ Article
04-07 พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว Article
04-08 พระพุทธคุณ ตอน ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวา Article
04-09 พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งโลก Article
04-10 พระธรรมคุณ Article
04-11 พระสังฆคุณ Article
04-12 เจริญพุทธานุสติ Article
04-13 เจริญธัมมานุสติ Article
04-14 เจริญสังฆานุสติ Article
04-15 มหาปูชนียาจารย์ (1) Article
04-16 มหาปูชนียาจารย์ (2) Article
04-17 มหาปูชนียาจารย์ (3) Article
04-18 ใจหยุด สุดยอดปาฏิหาริย์ Article
04-19 ยมกปาฏิหาริย์ Article
04-20 มหัศจรรย์วันออกพรรษา Article
04-21 ตามรอยบาทพระศาสดา Article
04-22 พุทธปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง Article
04-23 พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย Article
04-24 การแก้คำกล่าวหาแบบพุทธวิธี Article
04-25 มหาสมัยสูตรครั้งที่ 1 (ตอนพรหมและเทวาโกลาหล) Article
04-26 มหาสมัยสูตรครั้งที่ 2 (ตอนรายนามเหล่าเทวา) Article
04-27 มหาสมัยสูตรครั้งที่ 3 (ตอนภพมารสะดุ้ง) Article
04-28 มหาสมัยสูตรครั้งที่ 4 (ตอนพระพุทธเนรมิต) Article
04-29 มหาบุรุษ อัครบุรุษแห่งโลก Article
04-30 พระอรหันต์ของโลก Article
04-31 ยอดกัลยาณมิตรของโลก Article
04-32 พญาวานรโพธิสัตว์ Article
04-33 พุทธานุภาพไม่มีประมาณ Article
04-34 แสนโกฏิจักรวาล Article
04-35 สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ Article
04-36 หนทางของพุทธะ Article
04-37 รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที Article
04-38 พุทธกิจของพระพุทธเจ้า Article
04-39 การเก็บรักษาสิ่งที่ควรบูชา Article
04-40 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา Article
04-41 ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า (1) Article
04-42 ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า (2) Article
04-43 ปัจเจกพุทธภูมิ Article
04-44 สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๑ ( ฤาจะสิ้นท้าวสักกะ ) Article
04-45 สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๒ (โคปกเทพบุตร) Article
04-46 สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๓ (ปัญหาจอมเทพ) Article
04-47 พระอรหันต์หาได้ยาก Article
04-48 จักษุของพระพุทธเจ้า Article
04-49 ทุ่มสุดชีวิต เพื่ออภิสัมโพธิญาณ Article
04-50 ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อโพธิญาณ Article
04-51 มัจฉาโพธิสัตว์ (บำเพ็ญสัจบารมี) Article
04-52 พระพุทธลีลา Article
04-53 พุทธญาตัตถจริยา Article
04-54 พระทศพลญาณ Article
04-55 คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์ Article
04-56 การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม (๑) Article
04-57 การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม (๒) Article
04-58 วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร (๑) Article
04-59 วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร (๒) Article
04-60 พระสัพพัญญุตญาณ Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.