การเดินทางของพระพุทธศาสนา

รวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งจากโลกออนไลน์ เทียบเคียงกับงานวิจัยเช่น  พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ, คณะนักวิจัย DIRI, นักเจดีย์วิทยา (เกษมสุข ภมรสถิตย์) และ บันทึกพระถังซำจั๋ง

พ.ศ.นับจากปรินิพพาน น้อยกว่า พ.ศ.ปัจจุบัน 58 ปี พ.ศ.
โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ

พ.ศ. ริเริ่มโดยกษัตริย์ศรีลังกา หลังพุทธกาล ประมาณ 1,000 ปี
คัมภีร์ทีปวงศ์ บันทึกเป็นตัวอักขระครั้งแรกในสมัยสมัยพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย หลังพุทธกาล 400 ปี  แต่ช่วง 3-400 ปีหลังพุทธปรินิพพาน การนับปีมีความคลาดเคลื่อนเพราะทมิฬจากอินเดียเข้ามายึด ต่อมาคัมภีร์มหาวงศ์รับช่วงบันทึกต่อ ในปี พ.ศ. 780 โดยประมาณ
จากการศึกษาของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ ค้นพบว่า พ.ศ.นับจากปรินิพพาน น้อยกว่า พ.ศ.ปัจจุบัน 58 ปี โดยมีข้อเท็จจริงว่า
– พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเสด็จสวรรคต และพระเจ้าจันทรคุปต์ขึ้นครองราชย์ ปีเดียวกัน คือ 323ปี ก่อนค.ศ.
– พระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์หลังพระเจ้าจันทรคุปต์ 56 ปี คำนวณได้ว่าพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์ 267ปีก่อน ค.ศ.
– บันทึกของคัมภีร์ทีปวงศ์ที่ว่า พระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์หลังพุทธปรินิพพาน 218 ปี คำนวณได้ว่า ปีพุทธปรินิพพาน หรือ พ.ศ. 0 ตรงกับ 485ปี ก่อน ค.ศ.
ที่มา 
งานวิจัยการนับพุทธศักราช
ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาอินเดียตะวันตก เป็นภาษามคธดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า
พุทธวิธีทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงกว่า 2,500 ปี

ภาพพุทธเจดีย์จากพุทธศิลป์  ประกอบการบรรยายธรรมเรื่องยุคศิวิไลว์อันน่าอัศจรรย์ โดยหลวงพ่อธัมมชโย เป็นภาพหนึ่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงลำดับการสร้างพุทธเจดีย์

หลักเวลาหรือลำดับเหตุการณ์การเดินทางของพระพุทธศาสนาผ่านพุทธประวัติ พุทธสถาน คัมภีร์และเหตุการณ์
ค.ศ. พ.ศ. หลังปรินิพพาน *อายุ *พรรษา พุทธประวัติ / พุทธสถาน / เหตุการณ์
* อายุและพรรษาการบวชของหลวงปู่วัดปากน้ำ
-565 -22 -80     พุทธประวัติ ก่อนปรินิพพาน 80 ปี
– พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
-565 -22 -80     บันทึกแผ่นศิลา ก่อนปรินิพพาน 80 ปี
– แผ่นดินพระเจ้าโจวเจา เกิดแผ่นดินไหว มีแสงหลากสี พวยขึ้นบนท้องฟ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 โหราจารย์กราบทูลว่า ณ เวลานี้ มีพระบรมศาสดาบังเกิดขึ้นในแผ่นดินด้านทิศตะวันตกของแผ่นดินจีน และอีก 1000 ปีข้างหน้าคำสอนของท่านจะมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีน เหตุการณ์ได้ถูกบันทึกบนแผ่นศิลา (ตามอรรถกโถจารย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ที่อื่นไม่มีการบันทึก)
– สิ่งที่เป็นบันทึกและอายุของจารึก เป็นสิ่งยืนยันการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล
-549 -6 -64     พุทธประวัติ ก่อนปรินิพพาน 64 ปี
– เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรส เมื่อพระชนมายุได้ 16 ชันษา
-536 7 -51     พุทธประวัติ ก่อนปรินิพพาน 51 ปี
– เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช พระชนมายุ 29 ชันษา เสด็จข้ามแม่น้ำอโนมา ตัดพระเมาฬีริมฝั่งแม่น้ำ เปลี่ยนเครื่องทรงเป็นดาบส
-530 13 -45     พุทธประวัติ ก่อนปรินิพพาน 45 ปี
– พระพุทธองค์ ตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทรงมีพระชนมายุ 35 ชันษา
-530 13 -45     บันทึกแผ่นศิลา ก่อนปรินิพพาน 45 ปี
– เกิดแผ่นดินไหว มีแสงหลากสีพวยขึ้นบนท้องฟ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์ได้ถูกบันทึกบนแผ่นศิลา ซึ่งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน
-530 13 -45     พุทธประวัติ หลังตรัสรู้
– พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แสดงธัมมจักกัปปวัฒนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชา ณ สารนาถ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (แคว้นกาสี)
– พระอัญญาโกณทัญญะ เข้าถึงพระโสดาบัน บวชเป็นพระภิกษุรูปแรก ทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์
– ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(แคว้นกาสี) ปัจจุบันมีพุทธสถานคือธัมเมกขสถูป, ธัมมราชิกสถูป (เหลือเพียงฐานราก) ณ สารนาถ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย
          พุทธประวัติ หลังตรัสรู้
– พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวายเวฬุวนาราม หรือวัดป่าไผ่ เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักพระศาสน์แก่พระอรหันต์ 1250 มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันยามบ่าย ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา
          พุทธประวัติ หลังตรัสรู้
– แคว้นมคธกับโกศล คือดินแดนมัชฌิมประเทศที่พระพุทธองค์ประทับปรากฎในพระไตรปิฎก
– บุพพาราม และวัดเชตวัน ตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
– แคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสาร พระราชโอรสคือพระเจ้าอชาตศัตรู
– แคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศล ปรารถนาจะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า ทูลขอธิดาศากยวงศ์มาเป็นมเหสี แต่กลับส่งธิดาของพระมหานามะ (ลูกพระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะ) ที่เกิดจากอดีตนางทาสีมาแทน มีบุตรคือ พระเจ้าวิทูฑภะ ศากยวงศ์มองว่าเป็นจัณฑาล ภายหลังพระเจ้าวิทูฑภะ ยกทัพไปปราบศากยะวงศ์ แคว้นสักกะ (ประเทศเนปาล) เพราะแค้นที่ศากยวงศ์ใช้น้ำนมล้างพระที่นั่งที่ตนเองเคยนั่ง ขณะไปเยี่ยม
– ภายหลังพระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแคว้นมคธ รวมแคว้นโกศลมาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมคธได้
          บั้งไฟพญานาคลุ่มแม่น้ำโขง
– พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ที่เมืองสังกัสสะ หลังโปรดพุทธมารดา เกิดพุทธานุภาพ พญานาคแถบลุ่มแม่น้ำโขงก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วย เป็นแรงบันดาลใจให้รักษาศีลช่วงเข้าพรรษา และถวายไฟเป็นพุทธบูชาเฉพาะในวันออกพรรษาเท่านั้น ทุกๆปี จนถึงปัจจุบันนี้
– การเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นสิ่งยืนยันเหตุการณ์การเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าจากดาวดึงส์ ตามพุทธประวัติ
-485 58 0     ปี พ.ศ. 0 คือปีพุทธปรินิพพาน
-485 58 0     พุทธประวัติ
– พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ในป่าต้นสาละ ในเวลาใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา เมื่อ 485 ปี ก่อน ค.ศ.(พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ)
– ศรีลังกา ปฐมกษัตริย์ลังกาพระนามว่า วิชัย ทรงเสวยราชย์ปีเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพาน (พ.ศ.1-38)
– พุทธสถานในปัจจุบันคือ สาลวโนทยาน (แคว้นมัลละ) กุสินารา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย
-485 58 0     บันทึกแผ่นศิลา
– ยุคสมัยพระเจ้าโจวมู่ หลังบันทึกครั้งแรก 80 ปี เกิดเหตุการณ์มีแสงสีพวยพุ่งขึ้นอีกครั้ง สว่างทั้งแผ่นดิน โหราจารย์กราบทูลกษัตริย์ว่าพระบรมศาสดาได้เดินทางไปแล้ว
-485 58 0     พระมหาสถูปแห่งเกสรียา เมืองไวสาลี
– เป็นที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงประทานบาตรเพื่อไว้เป็นที่ระลึกแก่ชาวเมืองไวสาลี ก่อนเสด็จมุ่งหน้าสู่กรุงกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
– ชาวเมืองไวสาลีนำโดยเจ้าลิจฉวี ได้สร้างสถูปขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพระพุทธเจ้า เป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
          มหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
– ตามตำนานเจดีย์ชเวดากองบันทึกว่าเป็นพระสถูปองค์แรกสุดในพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้า เป็นพระสถูปเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ ภายหลังถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์ทรงอื่นๆ
– เป็นพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ประทานพระเกศาให้พ่อค้าตปุสสะและภัลลิกะ 3 เส้น เมื่อกลับมายังพม่าและได้สร้างรูปแบบที่ทรงตรัสแนะนำคือทรงบาตรคว่ำ
-485 58 0     พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
– จากรูปปฎิมากรรมฝาผนัง องค์เดิมเป็นสถูปทรงบาตรคว่ำ เหมือนมูลดินก่อขึ้นมา เหมือนเจดีย์สาญจิที่พระเจ้าอโศกทรงสร้าง
– องค์เจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมไว้ ซึ่งมีทั้งทรงสาญจีและทรงลังกายอดแหลม
– มีข้อที่น่าสังเกตุว่า ปฐมเจดีย์ มีความหมายว่า เจดีย์องค์แรก
– เป็น 1 ใน 3 เจดีย์ที่พระอรหันต์อุปคุปตะ พาพระเจ้าอโศกมากราบพระเจดีย์ที่สุวรรณภูมิคือพระธาตุสีจอมทองและพระปฐมเจดีย์ (หนังสืออโศกวัฒนะ)
-485 58 0     พระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ๒๑๘ ปี พระอรหันต์อุปคุปตและพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จมายังดอยจอมทอง และได้สร้างเสาอโศกไว้ที่นี่ (หนังสืออโศกวัฒนะ)จึงเป็นพระสถูปเจดีย์ที่เกิดขึ้นก่อนยุคพระเจ้าอโศก องค์เจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน่าจะเป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมซึ่งเป็นสถูปทรงบาตรคว่ำไว้
-484 59 1     สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1
– ที่ถ้ำสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ใช้เวลา 7 เดือน มีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานและมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นองค์อุปถัมภ์ (ที่มา DIRI)
– หลังพุทธปรินิพพาน 2 เดือน พระอุบาลีและพระอรหันต์ 500 รูป ได้เรียบเรียงสิ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติ สรุปเป็นพระวินัยปิฎก โดยใช้ภาษาบาลี และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน (พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)
– พระพุทธเจ้าใช้ภาษามคธในการเทศน์สอน ให้พระภิกษุสอนด้วยภาษาของตน (สักกายนิรุกติยา )
– ภาษาบาลี คือภาษาแคว้นมคธ (จากการค้นคว้าของ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ)
– พระโกษาจารย์ เป็นพระอรรถกถาจารย์ชาวอินเดีย เดินทางไปศรีลังกาเมื่อ 900ปี หลังพุทธกาล แปลพระอรรถกถาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน
-385 158 100     สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 2
– หลังครั้งแรกราว 100 ปี ที่วาลุการาม เมืองเวสาลี ใช้เวลา 8 เดือน มีพระเรวตเถระซึ่งเป็นศิษย์พระอานนท์และทันเห็นพระศาสดาเป็นประธาน มีพระอรหันต์ 700 รูป ในรัชสมัยพระเจ้ากาลาโศกราชแห่งเมืองปาฏลีบุตร (ที่มา คณะวิจัย DIRI)
-327 216 158     พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยึดอินเดียตอนเหนือ (หลักฐานกรีก)
-324 219 161     พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ยกทัพกลับบาบิโลน (หลักฐานกรีก)
-323 220 162     พระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคต ปี 323 ก่อน ค.ศ. (พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ)
-323 220 162     พระเจ้าจันทรคุปต์ รวมอินเดียเป็นหนึ่ง ขึ้นครองราชย์ ปี 323 ก่อน ค.ศ. เป็นต้นราชวงศ์โมริยะ ครองราชย์ 24ปี พระเจ้าพินทุสารครองราชย์อีก 28ปี เกิดสงครามก่อนพระเจ้าอโศก 4 ปี รวม 56 ปี (พระมหา ดร. สมชาย ฐานวุฑโฒ)
– มีการย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์มาเมืองปาฎลีบุตร มีผลทำให้ภาษามคธมีการเปลี่ยนแปลงมาทางปาฎลีบุตร
-317 226 168     ผู้ปกครองที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์แต่งตั้งล่าถอยจากอินเดีย ในปี 317 ก่อน ค.ศ.
-267 276 218     พระเจ้าอโศก ราชวงศ์โมริยะขึ้นครองราชย์ 267 ปีก่อน ค.ศ.
– คัมภีร์ทีปวงศ์ และคัมภีร์มหาวงศ์ บันทึกว่าพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์หลังพุทธปรินิพพาน 218ปี
– ปีที่ 8 ครองราชย์ ทรงทำชนะสงครามยืดเยื้อกับแคว้นกาลิงคะ บังเกิดความสลดสังเวชใจ
– นิโครธสามเณร เป็นผู้ทำให้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
– ทรงได้รับการสอนธรรมจากพระอุปคุปตะ สายสรวาสติวาท ที่เนื่องมาจากพระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก
– ทรงให้บันทึกพระบรมราชโองการไว้บนเสาศิลาเรียกว่าเสาอโศก
– ทรงมีพระสหายคือ พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ แคว้นลังกา
– ทรงส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ 9 สาย
-267 276 218     สถูปสาญจี Sanchi
– สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช มีพระอรหันต์อุปคุปเป็นผู้สอน เข้าถึงธรรมแล้ว ทรงสร้างสถูปเจดีย์เพื่อระลึกถึงการปฎิบัติธรรม เป็นทรงโดม แทนตถาคตคัพภะ แทนสภาวะธรรมของพระพุทธองค์ที่อยู่ในท้อง (ความเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในท้อง)
– ที่มา นักเจดีย์วิทยา ป้าใส
-267 276 218     สังคายนาพระธรรมวินัยครั้ง ๓
– พ.ศ. 218 (218 ปีหลังปรินิพพาน) ที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร ใช้เวลา 8 เดือน มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระและพระอรหันต์ 1000 รูป และในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช(ที่มา คณะวิจัย DIRI) ใช้ภาษามคธในยุค 218 ปีหลังพุทธกาล ซึ่งต่างจากเดิมบ้าง
-267 276 218     จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
– เป็นพระราชโองการ หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน รวม ๓๓ รายการด้วยกัน คือ
– จารึกบนก้อนศิลา ๑๖ จารึก,
– บนแผ่นศิลาเล็ก ๓ จารึก, บนเสาศิลา ๘ จารึก,
– บนเสาศิลาน้อย ๓ จารึก ,
– บนหลักศิลา(ไม่ใช่พระราชโองการ) ๒ จารึก และ
– จารึกบนผนังถ้ำ ๑ จารึก
– ที่มา คณะวิจัย DIRI
-247 296 238     เสาหินพระเจ้าอโศก ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
– สร้างหลังอภิเษกได้ 20ปี
– จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
-249 294 236     ถูปารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
– เป็นสถูปแห่งแรกในศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ โดยมีพระมหินทเถระโอรสของพระเจ้าอโศกเสด็จมาเผยแผ่พุทธศาสนาในเกาะลังกา
– เป็นศูนย์กลางของเถรวาท
– เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4 พ.ศ.238
-259 284 226     เหตุการณ์บนแผ่นดินจีน รัชสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ (พ.ศ. 284-333)
– คณะพระศรีพันธุ (Shì lìfang)เดินทางมาราชสำนักจีน แต่ถูกจับ ในคืนนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์คุกถูกเปิดได้รับการปล่อยตัวโดยบุรุษร่างสีทองสูง 5 เมตร กษัตริย์ได้คุกเข่าขอขมาก้มพระเศียรลงกับพื้นขอขมา ที่มา:คณะวิจัย DIRI
-155 388 330     มิลินทปัญหา บทสนทนาของพระเจ้ามิลินท์กับพระนาคเสนเถระ
– พระเจ้ามิลินท์เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก 155-130 ปี ก่อน ค.ศ.
– เป็นผู้ปกครองที่เนื่องมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เแห่งนครสาคละ แคว้นคันธารราฐ (เมืองซีอัลโกต Sialkot ประเทศปากีสถาน) อาณาจักรบัคเตรีย
– ภายหลังหันมานับถือพระพุทธศาสนา
-135 408 350     พุทธสถานถ้ำอชันตา (Ajanta Caves)
– สร้างเมื่อ พ.ศ.350
– เป็นถ้ำที่ดัดแปลงจากผาหินธรรมชาติเป็นพุทธสถาน
– มีการเจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ พุทธเจดีย์และสถานที่ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่มา:คณะวิจัย DIRI
-140 403 344     รุวันเวลิเซยา (Ruwanwelisaya Stupa) เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
– สร้างในสมัยพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย เป็นรูปแบบทรงลังกาที่คุ้นเคย
– ดั้งเดิมเป็นสถูปทรงกลมแบบสาญจี ภายหลังสร้างยอดสูงขึ้นแนวตั้ง อธิบายว่า เพื่อขยายทรงกลมที่มองไม่เห็น invisible dome เพราะไม่สามารถสร้างทรงกลมได้ใหญ่กว่านี้
-85 458 400     การจารึกเป็นอักษรลงในใบลานครั้งแรก
– พระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย (สิงหล) กลับมากู้บัลลังก์อีกครั้งโดยปลงพระชนม์กษัตริย์ทมิฬ ทาฐิกะ เสด็จขึ้นครองราชย์
– เหล่าพระภิกษุสงฆ์พิจารณาเห็นความไม่มั่นคงของเหตุการณ์บ้านเมือง จึงร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยแล้ว ได้จารึกเป็นอักษรลงในใบลานไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่นั้น
-85 458 400     อภัยคีรีเจดีย์ อนุราธปุระ ศรีลังกา
– สร้างในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย (400ปี หลังปรินิพพาน)
0 543 485     ค.ศ. 0 ตรงกับ พ.ศ.543 คริสต์ศักราชเริ่มต้นหลังพุทธปรินิพพาน 485 ปี
15 558 500     ค.ศ. 15 ตรงกับ พ.ศ. 558 หลังพุทธปรินิพพาน 500 ปี (การเข้าถึงพระธรรมกายเลือนหายไป)
-43 500       พระพุทธรูปศิลปะมถุรา (Mathura)
– เป็นพระพุทธรูปยุคแรกสุด เป็นรูปปางต่างๆ แทนรูปกายของพระพุทธองค์ ผ้าจีวรบางเป็นริ้วแนบสนิทพระวรกาย คลุมทั้งองค์
– พระพักตร์มีความเป็นชาวอินเดีย มีมวยผม มีทั้งนั่งสมาธิ และประทับยืน
– พระอุปคุปต์เป็นชาวมถุรา (หนังสืออโศกวัฒนะ)
-43 5-600       เหรียญกษาปณ์ พระเจ้ากนิษกะ Kanishka (ดินแดน Gandhara)
– อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระสมณโคดมพุทธเจ้า บางเหรียญเป็นรูปพระศรีอริยเมตไตรย์
– พระเจ้ากนิษกะ Kanishka เป็นกษัตริย์ราชวงศ์กุษาณะ (Kushan dynasty) แคว้นคันธาระ (พ.ศ.500-600)
– พระเจ้ากนิษกะ เป็นผู้ทำให้พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากพระเจ้าอโศกถูกยึดอำนาจ
– และพระเจ้ากนิษกะยังเป็นลูกศิษย์ของพระสรวาสติวาท และส่งผ่านพระพุทธศาสนาไปยังประเทศจีน
– พระพุทธรูปศิลปะคันธาระก็เกิดขึ้นในยุคนี้
เรียบเรียงจากนักเจดีย์วิทยา เกษมสุข ภมรสถิตย์)

– มีการสังคายนาครั้งที่ 4 มีการสร้างวิหาร สถูป เจดีย์ เจาะถ้ำตามหน้าผาของหุบเขาบามิยัน แกะสลักพระพุทธรูป ทรงอาราธนาสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วเอเชียกลาง ที่มาคณะวิจัย DIRI
-43 5-700       พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ (Gandhara)
– เป็นพระพุทธรูปในยุคถัดจากพระพุทธรูปศิลปะมธุรา
– เป็นพระพุทธรูปเกิดขึ้นในยุคพระเจ้ากนิษกะ ซึ่งมีที่มาจากปลายเส้นทางสายไหมทิศตะวันตก (กรีก)
– พระพักตร์คล้ายชาวตะวันตก (กรีก) ซึ่งต่างจากศิลปะมธุราที่มีความเป็นอินเดีย
– มีมุ่นพระเกศา ที่มีเกศเปลวเพลิงก็เกิดขึ้นในยุคคันธาระ
– มีความพยายามถ่ายทอดลักษณะมหาบุรุษ 32ประการ แต่เนื่องจากการเข้าถึงธรรมภายในได้เลือนหายไปแล้ว การถ่ายทอดจึงผิดเพี้ยนไป
เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา (เกษมสุข ภมรสถิตย์)
-43 5-600 563     หุบเขาบามิยัน อัฟกานิสถาน (ดินแดนคันธาระ)
– มีพระพุทธรูปประทับยืน 2 องค์สำคัญ คือพระศากยมุนีพุทธเจ้า สูง 38 เมตร และพระไวโรจนพุทธเจ้า สูง 55 เมตร เริ่มมีการเจาะถ้ำในสมัยพระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ.500-600)
– คนท้องถิ่นมีความเชื่อว่าด้านหน้าของพระพุทธรูปที่ถูกทำลายลง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์หนึ่ง มีขนาดใหญ่และมีพระพักตร์อมยิ้มฝังอยู่ใต้ดิน เป็นความเชื่อที่ได้ยินมาจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกับคำบอกกล่าวของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้เห็น
– มีนักโบราณคดีได้ขุดพบส่วนพระบาทของพระนอนเมื่อปี ค.ศ. 2005
57 6-1600 542     พุทธสถานตันตันอูอิลิก
– เมืองเหอเถียน, แคว้นซินเจียง, ประเทศจีน เดิมคืออาณาจักรโขตาน ตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม ปรากฎในบันทึกของพระภิกษุฟาเสียน
– อาณาจักรโขตานเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มรับพระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๖ อย่างต่อเนื่อง จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖
57 610 552     วัดม้าขาว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน,
– กษัตริย์ฮั่นหมิงตี้ (พ.ศ.571-618) ฝันเห็นบุรุษในรูปกายทองคำ สูงใหญ่มีรัศมี
– โหราจารย์ ทำนายว่าเป็นภาพของพระศาสดาพระองค์หนึ่ง ทางทิศตะวันตกเรียกว่า ฝอ (佛) หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงส่งคณะทูต 18 คน ไปอัญเชิญพระศาสนาจากอาณาจักรโขตาน โดยผ่านเส้นทางสายไหม ใช้เวลา 3 ปี
– ได้นิมนต์พระภิกษุชาวเอเชียกลางผสมกับอินเดีย จำนวน 2 รูปมาที่เมืองจีน คือพระกาศยปมาตังคะ และพระธรรมรักษะ(จูฟาลัน) พร้อมด้วยพระสูตร พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป
– ได้มีการแปลพระสูตร เป็นภาษาจีนเป็นครั้งแรก ที่วัดม้าขาว
220 763-823       สามก๊กในแผ่นดินจีน
– ปลายราชวงศ์ฮั่น (พระเจ้าเหี้ยนเต้) เกิดสามก๊กที่ปกครองโดยขุนศึกคือ ก๊กตอนเหนือ wei (魏) มีโจโฉ, ก๊กตะวันตก shu (蜀) มีเล่าปี่ และ ก๊กตอนใต้ wu (吳) มีซุนกวน เป็นผู้นำ
– ภายหลังสุมาเอี๋ยนสถาปนาราชวงศ์จิ้นที่ยึดก๊กตอนเหนือแล้วปราบก๊กตอนใต้ รวมแผ่นดินสำเร็จ ช่วงเวลาเกิดสามก๊ก 60 ปี
265 808-963       นาคเสนภิกษุสูตร
– ถูกแปลเป็นภาษาจีนในยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก (wiki) ที่มีสุมาเอี๋ยน
257 8-1200       พระพุทธรูปศิลปะคุปตะ (Gupta)
– ศิลปะคุปตะปรากฎอยู่ที่ถ้ำอชันตะ, เอลลูรา แกะสลักพระพุทธรูปบนไม้แก่นจันทร์
          สถูปเจดีย์โพธินาถ Boudhanath เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
– ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่สร้างได้
– เป็นสถูปทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล
– เจดีย์โพธินาถเป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ สูง 36 เมตร สร้างตามทฤษฎีของชินพุทธะ (ชินบัญชร) คือพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ เขียนภาพดวงตาของ “พระไวโรจนะ” ทั้ง 4 ด้าน
– พระไวโรจนพุทธะทรงเป็นประธานของพระพุทธะทั้ง 4 สถิต ณ ศูนย์กลางของทวีปทั้ง 4
– (เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา เกษมสุข ภมรสถิตย์)
357-757 9-1300 842     ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล ซินเกียง ประเทศจีน
– วัดถ้ำพุทธสถานโบราณคิซิล13 กูชา มณฑลซินเจียง จีน พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๓
– กูชา เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๘
– ประกอบด้วยถ้ำเล็กใหญ่ ๒๓๖ ถ้ำ คืออาณาจักรกูชา บนเส้นทางสายไหม
ที่มา: คณะนักวิจัย DIRI
507 1050 992     รูปสลักพระพุทธเจ้าบนหน้าผา เมืองกิลกิต ปากีสถาน (ดินแดนคันธาระ)
รูปสลักพระพุทธเจ้าบนก้อนหินใหญ่
957 15-1800 1442     ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ เบเซกลิก

– คืออาณาจักรทูร์ฟาน บนเส้นทางสายไหม สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘
– มีจิตรกรรมแสดงภาพพระภิกษุชาวเอเชียกลาง
– จิตรกรรมพระพุทธเจ้าพันพระองค์ ที่มา:คณะนักวิจัย DIRI
366 9-1500 851     วัดถ้ำพุทธศาสนาโม่เกา ตุนหวง มณฑลกันซู จีน
– ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมตอนล่าง
– มีประวัติในบันทึกแผ่นศิลาในยุคราชวงค์ถัง ชื่อ(李君莫高窟 佛龕碑)
– มีจิตรกรรมพระพุทธเจ้าพันพระองค์
– มีจิตรกรรมเพดานถ้ำแสดงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์
– ม้วนคัมภีร์กระดาษ ภาษาจีน
– มีคัมภีร์พุทธศาสนา อักษรพราหมี ที่มา:คณะนักวิจัย DIRI
386-557 929-1100 871     ถ้ำหลงเหมิน 龍門石窟 ลั่วหยาง เหอหนาน, จีน
– มีการแกะสลักหินภูเขาให้เป็นโพรงถ้ำถึง 1,352 แห่ง
– มีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ท่ามกลางองค์เล็กกว่า 110,000องค์
– มีศิลาจารึก 2,800 ชิ้น และมีอีก 80 เจดีย์
– เริ่มสร้างตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยเหนือ (ค.ศ.386-557)
– ราชวงศ์ถัง ค.ศ.618-907) ราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279)
399 942-957 884     การเดินทางของพระภิกษุฟาเหียน
– จาริกมาอินเดียโดยทางบกในสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 ราชวงศ์คุปตะ (พ.ศ.863-1093)
– ศึกษาที่ปาฏลีบุตรนาน 10 ปี นำพระคัมภีร์กลับทางเรือ
– ราชวงศ์คุปตะ เป็นยุคทองของอารยธรรมอินเดีย ของวรรณคดีสันตกฤต การเข้ามาของศาสนาฮินดู
– อ่านจดหมายเหตุ https://vajirayana.org/ ค้นหา พระภิกษุฟาเหียน
415 958 900     นาลันทามหาวิหาร
– กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะ เริ่มสร้างวัดในเมืองนาลันทา รวม 6 วัด ต่อมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา (มหายาน) และศาสตร์ต่างๆ เช่น ปรัชญา , โยคะ, ศัพทศาสตร์, เวชศาสตร์,ตรรกศาสตร์, นิติศาสตร์ นิรุกติศาสตร์, โหราศาสตร์, ไสยศาสตร์, ตันตระ
420-589 963-1132 905     ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง (云冈石窟 )มณฑลซานซี ประเทศจีน
-มีแกะสลักภูเขาหินให้กลายเป็นถ้ำ, โพรง หรือคูหา เพื่อเป็นศาสนสถาน มีช่องที่ถูกเจาะเป็นแท่นบูชากว่า 1,000 ช่อง และงานประติมากรรมทางพระพุทธศาสนากว่า 50,000 ชิ้น
457 1000 942     พระพุทธศาสนาในเม็กซิโก
– มีหลักฐานทางทิเบตกล่าวว่า พระภิกษุชาวจีนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเม็กซิโก เมื่อพุทธศตวรรษที่10 และมีชาวพุทธในแผ่นดินนี้สืบมา จนกระทั่งถึงต้นพุทธศตวรรษที่18 คำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองกล่าวถึง พระภิกษุโกนศีรษะห่มจีวร มาจากดินแดนตะวันออก เพื่อเผยแผ่สัจธรรม และความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ที่มา:DMC.TV
515 1058 1000     พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 1000 ปี
601 1144 1086     เจดีย์พระเจ้าอโศก阿育王塔 āyù wáng tǎ ในจีน
* 法门 阿育王塔 Fǎmén temple (อาจสร้างในสมัยพระเจ้าอโศก พ.ศ.218) รูป 1
* 连云港阿育王塔 Liányúngǎng (สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง (1023-1031) รูป 2
* 宁波 阿育王塔 Níngbō คล้าย 2 รูปแรก
* 雷峰塔天宫阿育王塔 Léi fēng tǎ tiāngōng รูป 3 สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง (972-977) ได้รับการบูรณะแล้ว
* 大白塔 Dàbái tǎ รูป 4 ราชวงศ์หมิง (1407)
629 1172 1114     หนังสือ 大唐西域记
– บันทึกเรื่องราวตลอดการเดินทางของพระถังซัมจั๋ง (唐三藏)Táng sānzàng ,
– สมัยกษัตริย์ถังไท่จง พระพุทธศาสนามีความหลากหลาย พ.ศ.1172 พระถังซัมจั๋งอายุ 26 ปี เริ่มเดินทางมาอินเดีย ยุคพระเจ้าศีลาทิตย์ แม้จะมีคำสั่งห้ามจากทางการ เพื่อศึกษาหัวข้อธรรมพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนดั้งเดิมและภาษาสันตกฤตที่นาลันทา
– ศึกษาอยู่ 5 ปี เมื่อถึงเวลาอันควรจึงอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่จีน พ.ศ.1188
– ใช้เวลาอีก19 ปีแปลเป็นภาษาจีน ศาสนาตั้งมั่นแล้ว ท่านมรภาพในปี พ.ศ.1207 https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bigjinbook&month=05-2010&date=22&group=113&gblog=187
672 1215 1157     บันทึกหลวงจีนอี้ชิง
– เกิดเมื่อราว พ.ศ. 1178 อายุ 37 ปี เดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียโดยทางเรือ บันทึกไว้ว่า “อาณาจักรศรีวิชัยนั้นพุทธศาสนารุ่งเรืองเหมือนในอินเดีย มีพระสังฆราชชื่อว่าศากยเกียรติ (Sakyakirti) เป็นประมุขสงฆ์ พระจีนที่จะไปอินเดียควรเตรียมตัวเรียนสันสกกฤตที่นี่ก่อน”
– ”ที่ฟูหนำ (ฟูนัน หรือ พนม) มีเมืองหลวงชื่อว่าอินทรปุระ (Indrapura) พระราชาแห่งเมืองนี้นามว่า พระเจ้าถรวรมัน (Tharvarman) ทรงนับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัด และเริ่มทำลายพุทธศาสนาอย่างหนัก แต่เทิดทูนบูชาศิวลิงค์ทอง“
– ได้รับการแต่งตั้งจากพระนางบูเช็กเทียนให้เป็น “มหารัฐคุรุ” ของประเทศจีน
657 1200       พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช
– จารึกวัดมเหยงค์ อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ กล่าวถึงการฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ พบที่วัดมเหยงค์ จ.นครศรีธรรมราช คณะวิจัย DIRI
– ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (พ.ศ.1719) ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ รูปทรงลังกาครอบพระเจดีย์องค์เดิม ทรงโดมหรือทรงกลมที่ฐานล่าง เหมือนเจดีย์สาญจี แต่ต่อยอดแนวตั้ง อธิบายในมุมนักเจดีย์วิทยาว่าเพื่อขยายโดมซึ่งเรียกว่า invisible dome ที่ต้องต่อเป็นแนวตั้งเพราะมีข้อจำกัดเรื่องการก่อสร้างรูบทรงโดม
757 13-1400       บรมพุทโธ เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย
– อยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเล สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ อาณาจักรศรีวิชัย (พ.ศ.1300-1800)
– เป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระพุทธรูป 504 องค์
– เป็นพระมหาเจดีย์องค์หนึ่งที่มีรูปแบบเป็นเจดีย์ของพระบรมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (theory of Dhammakaya) เช่นเดียวกับพระมหาธรรมกายเจดีย์ แต่ไม่สำเร็จ (เรียบเรียงจากการถ่ายทอดของนักเจดีย์วิทยา ป้าใส)
1193 1736 1678     มหาวิทยาลัยนาลันทา แคว้นมคธ กรุงราชคฤห์
– ชาวอัฟกัน-เติร์กชื่อ ภักติยาร์ คิลชิ ยกกองทัพมาเผาทำลายมหาวิทยาลัยจนหมดสิ้น
1057 16-1900       พุทธสถานในเมืองพุกาม พม่า
– พระเจ้าอโนรธา กษัตริย์แห่งพุกาม มีพระชินอรหันต์ อัญเชิญพระไตรปิฎกและพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองสะเทิม (สุธรรมวดี) มาไว้ที่พุกาม
– พุทธสถานในเมืองพุกาม มีประมาณ ๕,๐๐๐ แห่งซึ่งยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ที่มา คณะวิจัย DIRI
1157 1700       ปราสาทบายน และ ปราสาทตาพรม เสียมราฐ กัมพูชา
– สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๑)
– ทรงสถาปนาปราสาทตาพรมให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถระเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ถึง ๑๘ องค์ และอาจารย์รองลงมาถึง ๒,๗๔๐ องค์
1249 1792-2006 1734     เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง
– พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไทย (พ.ศ. ๑๘๙๗- ๑๙๑๙) อาณาจักรสุโขทัย
– พระองค์ได้เสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดป่ามะม่วง
1357 1900 1842     พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
– สร้างโดย พระมหาธรรมราชาลิไทย พงศาวดารเหนือเรียกว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)
1350 1893-2310 1835     วัดในสมัยอยุธยา
1503 2046 1988     คำทำนายนอสตราดามุส Prophecies of Nostradamus
– นอตราดามุสถือกำเนิดขึ้น (เสียชีวิต ค.ศ.1566) เป็นเภสัชกร เป็นโหราจารย์
– เป็นผู้เห็นการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุทางทิศตะวันออกในวันเพ็ญ เห็นการหล่อรูปเหมือนด้วยทองคำของท่านและผู้ติดตาม เห็นการทำงานของสืบทอด เห็นพระศาสนาในอนาคตที่ยืนยาวนานเป็นอกาลิโก และผู้คนจะมีเพียงความเชื่อเดียว และได้บันทึกไว้ใน บทโคลงทำนาย โดยได้บันทึก 3 เซ็นจูรี่สุดท้าย (300 บท) เพิ่มจำนวนเป็น 1000 บท
1515 2058 2000     พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 2000 ปี (เข้าสู่ช่วงโกลาหล)
1526-1858 2069-2401 2011     จักรวรรดิโมกุล (มุสลิม) ชนชาติมองโกล-เติร์ก จากอัฟริกานิสถาน ปกครองอินเดีย ระยะเวลา 332 ปี ทัชมาฮาลถูกสร้างในยุคนี้
1557 2100 2042     รัชสมัยราชวงศ์หมิง เกิดวรรณกรรมปลอมปนทางศาสนาเรื่องไซอิ๋ว ที่นำเรื่องพระถังซำจั๋งมาแต่ง ทำให้เกิดตัวละครที่เสริมเข้าไปบดบังความสำคัญของพระถังซำจั๋งไป
1505 2048 1990     ศรีลังกาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
1658 2201 2143     ศรีลังกาเป็นอาณานิคมของดัตช์
1815 2358 2300     ศรีลังกาเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
1767 2310–2325 2252     อาณาจักรธนบุรี
1782 2325 2267     อาณาจักรรัตนโกสินทร์
1858 2401 2343     อินเดีย เป็นอาณานิคมของอังกฤษ
1860 2403 2345     นาลันทา
– นายพลคันนิ่งแฮม ได้มาสำรวจและก็พบมหาวิทยาลัยนาลันทา ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง พบเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้น
1873 2416 2358     ท่านคุณานันทะในประเทศศรีลังกา
– ท่านคุณานันทะกอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา ซึ่งอยู่ภายใต้อาณานิคมของชาติตะวันตก มีโต้วาทะ ครั้งที่ ๕ ครั้งสำคัญที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง
1884 2427 2369 0 0 หลวงปู่วัดปากน้ำ เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ฉศก จุลศักราช 1246
1885 2428 2370 1 0 พม่าประเทศพระพุทธศาสนา ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
1893 2436 2378 9 0 อินโดจีน (เวียดนาม กัมพูชาและลาว) ประเทศพระพุทธศาสนา ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส
1893 2436 2378 9 0 ท่านเรียนหนังสือกับพระน้าชาย
1898 2441 2383 14 0 บิดาท่านถึงแก่กรรม เริ่มเป็นพ่อค้าข้าว
1903 2446 2388 19 0 หลวงปู่วัดปากน้ำขณะยังเป็นฆราวาสได้ตั้งสัจจาธิษฐานขอบวชตลอดชีวิต ที่คลองลัดบางนางแท่น
1906 2449 2391 22 1 เดือนกรกฎาคม 2449 ต้นเดือน ท่านได้อุปสมบทเวลานั้น อายุย่างเข้า 22 ปี บวช ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีพระอาจารย์ดี วัดประตูสารเป็นพระอุปัชฌาย์
1907 2450 2392 23 2 มาอยู่วัดพระเชตุพน เพื่อเรียนด้านคันถธุระ ที่นี่ท่านเห็นภัย เห็นความยากลำบากในการดำรงชีวิตของพระ หลังจากให้ทานบารมีในยามยาก ท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่า “แต่นี้ไปขอความอดอยากอย่างนี้อย่าได้เกิดขึ้นอีกเลย”
1914 2457 2399 30 9 เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 หลวงปู่วัดปากน้ำ จำพรรษาที่ วัดพระเชตุพน
1916 2459 2401 32 11 พ.ศ. 2459 ราวปีนั้น วันเดือนจำไม่ได้ท่านได้จากวัดพระเชตุพนไปสู่วัดปากน้ำในฐานะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
1917 2460 2402 33 12 จำพรรษาวัดบางคูเวียง ใน พรรษาที่ 12 เข้าถึงพระธรรมกาย (ที่เลือนหายไปหลังพุทธปรินิพพาน 500 ปี) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
1917 2460 2402 33 12 ออกพรรษารับกฐินแล้ว ก็ลาสมภารวัดบางคูเวียงไปสอนธรรม ที่วัดบางปลา ตามที่เห็นในสมาธิ ราว 4 เดือน มีพระภิกษุ 3 รูปและคฤหัสถ์ 4 คน เข้าถึงพระธรรมกาย
1917 2460 2402 33 12 ไทยร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
1918 2461 2403 34 13 หลวงปู่วัดปากน้ำ จำพรรษาที่วัดสองพี่น้อง รับกฐินแล้ว ไปวัดประตูสารราว 4 เดือน ปักกลดที่วัดร้างข้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เดินทางกลับไปวัดเชตุพนอีกครั้ง
1918 2461 2403 34 13 สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
1919 2462 2404   14 หลวงปู่วัดปากน้ำ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
1931 2474 2416 47 26 หลวงปู่วัดปากน้ำ ตั้งโรงงานทำวิชชา เมื่อท่านอายุ 47 ปี
1937 2480 2422 53 32 คุณยายจันทร์ ขนนกยูงพบหลวงปู่วัดปากน้ำ คุณยายอายุ 29 ปี (เกิดปี 2461)
1939 2482 2424 55 34 สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้น
          มีคำพูดที่คุณยายพูดกับหลวงพ่อ “คุณรู้ไหมเนี่ยะ คุณนะ หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ยายไปตามมาเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2”
1944 2487 2429 60 39 หลวงพ่อธัมมชโยถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๗ ณ บ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี
“ในวันที่ท่านเกิด ญาติพี่น้องที่เคยโกรธเคืองกัน ไม่ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานได้หันหน้ามาคืนดีกัน ด้วยมีความชื่นชมยินดีในวันเกิดของหลานชายคนแรก”
1944 2487 2429 60 39 ก่อนกึ่งพุทธกาล 70ปี สงครามใหญ่ยุติ ประเทศพุทธศาสนาได้รับเอกราช ไทยเข้าสู่ยุคถิ่นกาขาว
1945 2488 2430 61 40 สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด
1945 2488 2430 61 40 ประเทศเวียดนามได้รับเอกราช
1946 2489 2431 62 41 รัชกาลที่ ๙ เสด็จขึ้นครองราชย์ เข้าสู่ยุคถิ่นกาขาว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา
1947 2490 2432 63 42 อินเดีย ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
1948 2491 2433 64 43 ศรีลังกา และพม่า (ประเทศพระพุทธศาสนา)ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
1950 2493 2435 66 45 หลวงปู่วัดปากน้ำ จัดทำพระของขวัญรุ่นที่ 1, สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม
1951 2494 2436 67 46 หลวงปู่วัดปากน้ำ จัดทำพระของขวัญรุ่นที่ 2
1953 2496 2438 69 48 หลวงปู่วัดปากน้ำ ส่งพระไปเผยแผ่ที่อังกฤษ
1954 2497 2439 70 49 หลวงปู่วัดปากน้ำ แจ้งแก่ศิษยานุศิษย์ ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะละสังขาร
1954 2497 2439 70 49 กัณฑ์เทศน์ 67 กัณฑ์ เป็นพระธรรมเทศนาเรื่องวิชชาธรรมกาย เป็นกัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการบันทึกด้วยอักษร เป็นคำสอนที่ใช้อ้างอิงจนกระทั่งปัจจุบัน ล้วนเป็นกัณฑ์เทศน์ใน พ.ศ.2497 ทั้งสิ้น
1955 2498 2440 71 50 ผู้เทศน์เกิด วันศุกร์ ปีวอก บวชมา 50 พรรษา ค้นคว้าธรรมะเรื่อยมา ..ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะ ผู้เทศน์รู้จักเกือบ 50 ปี แสดงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2498
1956 2499 2441 72 49 หลวงปู่วัดปากน้ำ จัดทำพระของขวัญรุ่นที่ 3
1957 2500 2442 73 51 หลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระมงคลเทพมุนี
1959 2502 2444 75 53 หลวงปู่วัดปากน้ำ มรณภาพ 3 กุมพาพันธ์ 2502 สิริอายุ 75 ปี 53 พรรษา เมื่อหลวงพ่ออาพาธหนักได้สั่งไว้ว่า “ถ้าฉันมรณภาพลงแล้วให้เก็บศพฉันไว้ไม่ต้องเผา”
1963 2506 2448 79   พ.ศ.2506 หลวงพ่อธัมมชโย ขณะที่มีอายุได้ 19 ปี อยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท่านก็ตัดสินใจไปวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อตามหาคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ (อายุ 53 ปี)
1969 2512 2454 85   หลวงพ่อธัมมชโย อุปสมบท วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9 ที่อุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
1970 2513 2455 86   คุณยายจันทร์ ขนนกยูง สร้างวัดพระธรรมกาย ถือเอาในวันมาฆบูชาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2513 เป็นจุดเริ่มต้น (45 ปีก่อนกึ่งพุทธกาล)
1970 2513 2455 86   พระพุุทธรูป ที่เป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูม ซึ่งถ่ายทอดจากสภาวะธรรมภายใน ถือกำเนิดขึ้น
1970 2513 2455 86   โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก ประกาศเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513
1994 2537 2479 110   ตอกเสาเข็มต้นแรก สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ ในเดือนกันยายน 2538 มีองค์พระรวม ๑ ล้านองค์ โดยเจ้าภาพแต่ละองค์ จะได้รับพระมหาสิริราชธาตุเป็นพระของขวัญ
          ในงานสัมมนาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ตอนหนึ่งคุณอนันต์กล่าวว่า “ท่านบอกว่า จริงๆแล้วพวกเราเนี่ย มาจากที่เดียวกันหมด มาตั้งแต่ก่อนกำเนิดภพ กำเนิดจักรวาล ก่อนที่จะเกิดเขากับเรา สิ่งนี้นี่ คนทั้งโลกที่เป็นธรรมะฝ่ายขาว เมื่อได้ยิน เมื่อเห็นภาพ ก็จะเกิดความรู้สึกว่า อยากไปเห็นของจริง อยากไปดูของจริง เหมือนเป็นการเตือนเขาว่า เขาเคยมาจากที่นี่ ท่านบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่ฝ่ายขาว ใช้ในการสู้กับฝ่ายดำ” * ท่านบอกว่า คุณอนันต์ “รู้ก่อนใคร แม้ไม่เข้าใจ”
1994 2537 2479 110   หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ องค์ที่ 1 ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ในวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2537
1996 2539 2481 112   ตอกเสาเข็มต้นแรก มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
1998 2541 2483 114   พิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้า เข้าสู่ทางสายกลาง ประดิษฐาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๔๑ https://youtu.be/X2znspLLKS8
1999 2542 2484 115   ประดิษฐานองค์พระองค์สุดท้าย บนพระมหาธรรมกายเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
2000 2543 2485 115   ฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๓
2000 2543 2485 116   คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ละสังขารในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓
2002 2545 2487 118   วันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) นิมนต์พระมหาเถรานุเถระ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ เป็นครั้งแรก
2002 2545 2487 118   โรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน ถือกำเนิดขึ้น พูดถึงเรื่องราวกฎแห่งกรรม พุทธประวัติ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ทำให้โลกและสวรรค์ไม่ต่างกัน ยุคหน้ายุคพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นต้น
2004 2547 2489 120   มหารัตนวิหารคด รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เริ่มสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547
2006 2549 2491 122   อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน ณ มหาวิหารฯ วันครูวิชชาธรรมกาย
2008 2551 2493 124   หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ องค์ที่ 4 ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2551
2009 2552 2494 125   ในงานสัมมนา คุณอนันต์ นักธุรกิจได้รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อว่า นับไปอีก 10 ปี ทั่วโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มหาอำนาจจะเปลี่ยนมาทางตะวันออก ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนและเร็วมาก
2012 2555 2497 128   ค.ศ. 2012 เป็นปีที่คำทำนายมายา ระบุถึงโลกเปลี่ยนแปลง ผู้คนจะละทิ้งวัตถุนิยม แสวงหาจิตวิญญาน
2012 2555 2497 128   ธุดงค์ธรรมชัยเริ่มขึ้นเป็นปีแรก ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นเส้นทางประวัติชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำ ตั้งแต่ถือกำเนิดจนกระทั่งมรณภาพ และงานเผยแผ่ของท่าน
2015 2558 2500 131   หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ องค์ที่ 8 ด้วยทองคำบริสุทธิ์ องค์สุดท้ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
           
2015 2558 2500 131   หลังพุทธปรินิพพาน 2500 ปี หรือกึ่งพุทธกาล ไทยเข้าสู่ยุคศิวิไลว์
2016 2559 2501 132   หล่อรูปเหมือนคุณยายขนาดเท่าครึ่งองค์จริง ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2559
2016 2559 2501 132   โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เริ่มวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม 2559
2016 2559 2501 132   รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จครองราช์ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไทยเข้าสู่รัชสมัยหรือว่ายุคศิวิไลว์ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา
2017 2560 2502 133   เหตุการณ์ปกป้องพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เดือนกุมพาพันธ์ 2560
2018 2561 2503 134   ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ ๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๔ เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด
2019 2562 2504 135   พิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์
2019 2562 2504 135   โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ทำพิธีฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วันที่ ๗ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
2020 2563 2505 136   เกิดโรคระบาด โควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก ราวๆกุมพาพันธ์ 2563
2021 2564 2506 137   ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ผ่านระบบออนไลน์ zoom ด้วยมีข้อจำกัดการระบาดของโรคโควิด 19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *