สถูปสาญจี อินเดีย

สถูปสาญจี อินเดีย
– สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช มีพระอรหันต์อุปคุปต์เป็นผู้สอน หลังจากเข้าถึงธรรมแล้ว ทรงสร้างสถูปเจดีย์เพื่อระลึกถึงการปฎิบัติธรรม เป็นทรงโดม แทนตถาคตคัพภะ แทนสภาวะธรรมของพระพุทธองค์ที่อยู่ในท้อง (ความเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในท้อง)
– เรียบเรียงจากการบรรยายของ นักเจดีย์วิทยา ป้าใส เกษมสุข ภมรสถิตย์ โดยมีที่มาจากหนังสืออโศกวัฒนะ

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)


มหาสถูปสาญจี ๑ รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดียพุทธศตวรรษที่ ๓-๑๒ เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน
ที่มา http://www.buddhiststudies.org.au/Downloads/Bulletins/Sanci.jpg


มหาสถูปสาญจี ๓ รัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย พุทธศตวรรษที่ ๓-๑๒ เชื่อกันว่าบรรจุพระธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ที่มา https://sladamibuddyzmu.files.wordpress.com/2010/11/sanci-222-res.jpg

พัฒนาการของสถูป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *