อภัยคีรีเจดีย์ ศรีลังกา

อภัยคีรีเจดีย์ (Abhayagiri Dagoba) อนุราธปุระ ศรีลังกา

– สร้างในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย (400ปี หลังปรินิพพาน)


ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Abhayagiri_vihra


ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Abhayagiri_vihra

พระสถูปก่อนการบูรณะ

ที่มา https://openresearch.anu.edu.au/about-open-research-anu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *