พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

– หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว ๒๑๘ ปี พระอรหันต์อุปคุปต์และพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จมายังดอยจอมทอง และได้สร้างเสาอโศกไว้ที่นี่ จึงเป็นพระสถูปเจดีย์ที่เกิดขึ้นก่อนยุคพระเจ้าอโศก (เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา ป้าใส โดยมีที่มาจากหนังสืออโศกวัฒนะ )

องค์เจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน่าจะเป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมซึ่งเป็นสถูปทรงบาตรคว่ำไว้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *