รุวันเวลิเซยา ศรีลังกา

รุวันเวลิเซยา (Ruwanwelisaya Stupa) เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

– สร้างในสมัยพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย เป็นรูปแบบทรงลังกาที่คุ้นเคย


ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Ruwanwelisaya

– ดั้งเดิมเป็นสถูปทรงกลมแบบสาญจี ภายหลังสร้างยอดสูงขึ้นแนวตั้ง อธิบายว่า เพื่อขยายทรงกลมที่มองไม่เห็น invisible dome เพราะไม่สามารถสร้างทรงกลมได้ใหญ่กว่านี้ (นักเจดีย์วิทยา เกษมสุข ภมรสถิต)

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Ruwanwelisaya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *