เจดีย์ชเวดากอง เมียนมาร์

เจดีย์ชเวดากอง เมียนมาร์

– ตามตำนานเจดีย์ชเวดากองบันทึกว่าเป็นพระสถูปองค์แรกสุดในพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้า เป็นพระสถูปเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ ภายหลังถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์ทรงอื่นๆ
– เป็นพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ประทานพระเกศาให้พ่อค้าตปุสสะและภัลลิกะ 3 เส้น เมื่อกลับมายังพม่าและได้สร้างรูปแบบที่ทรงตรัสแนะนำคือทรงบาตรคว่ำ


ที่มา www.dmc.tv

เจดีย์ชเวดากอง 1
เจดีย์ชเวดากอง 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *