เหรียญกษาปณ์ พระเจ้ากนิษกะ

เหรียญกษาปณ์ พระเจ้ากนิษกะ

– เหรียญกษาปณ์อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระสมณโคดมพุทธเจ้า บางเหรียญเป็นรูปพระศรีอริยเมตไตรย์
– ผอบของพระเจ้ากนิษกะ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฝาผอบเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับบนดอกบัวพร้อมเทวดา ๒ องค์
– สถูปพระเจ้ากนิษกะ เมืองเปชวาร์,ปากีสถาน
– มีการสังคายนาครั้งที่ 4 มีการสร้างวิหาร สถูป เจดีย์ เจาะถ้ำตามหน้าผาของหุบเขาบามิยัน แกะสลักพระพุทธรูป ทรงอาราธนาสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วเอเชียกลาง
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๖)
ที่มาคณะวิจัย DIRI

– พระเจ้ากนิษกะ Kanishka เป็นกษัตริย์ราชวงศ์กุษาณะ (Kushan dynasty) แคว้นคันธาระ (พ.ศ.500-600)
– พระเจ้ากนิษกะ เป็นผู้ทำให้พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากพระเจ้าอโศกถูกยึดอำนาจ
– และพระเจ้ากนิษกะยังเป็นลูกศิษย์ของพระสรวาสติวาท และส่งผ่านพระพุทธศาสนาไปยังประเทศจีน
– พระพุทธรูปศิลปะคันธาระก็เกิดขึ้นในยุคนี้
เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา เกษมสุข ภมรสถิตย์

เหรียญ coin

พระสถูป Stupa

ผอบ casket


ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Kanishka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *