ถูปารามเจดีย์ ศรีลังกา

ถูปารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
– เป็นสถูปแห่งแรกในศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ โดยมีพระมหินทเถระโอรสของพระเจ้าอโศกเสด็จมาเผยแผ่พุทธศาสนาในเกาะลังกา
– เป็นศูนย์กลางของเถรวาท
– เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4 พ.ศ.238

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *