พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ (Kanishka)

– เป็นพระพุทธรูปในยุคถัดจากพระพุทธรูปศิลปะมธุรา
– เป็นพระพุทธรูปเกิดขึ้นในยุคพระเจ้ากนิษกะ ซึ่งมีที่มาจากปลายเส้นทางสายไหมทิศตะวันตก (กรีก)
– พระพักตร์คล้ายชาวตะวันตก (กรีก) ซึ่งต่างจากศิลปะมธุราที่มีความเป็นอินเดีย
– มีมุ่นพระเกศา ที่มีเกศเปลวเพลิงก็เกิดขึ้นในยุคคันธาระ
– มีความพยายามถ่ายทอดลักษณะมหาบุรุษ 32ประการ แต่เนื่องจากการเข้าถึงธรรมภายในได้เลือนหายไปแล้ว การถ่ายทอดจึงผิดเพี้ยนไป
เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา (เกษมสุข ภมรสถิตย์)

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara


ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *