พระมหาสถูปเกสรียา อินเดีย

พระมหาสถูปเกสรียา อินเดีย
– เป็นที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงประทานบาตรเพื่อไว้เป็นที่ระลึกแก่ชาวเมืองไวสาลี ก่อนเสด็จมุ่งหน้าสู่กรุงกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
– ชาวเมืองไวสาลีนำโดยเจ้าลิจฉวี ได้สร้างสถูปขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพระพุทธเจ้า เป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

วีดีโอ พระมหาสถูปเกสรียา
https://youtu.be/3tP8JKfshKA
https://youtu.be/fvJnVImMVMY
https://youtu.be/LYdQn6Qba7k

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *