หลักฐานธรรมกาย

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ
เพื่อการศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผ่านนิทรรศการของคณะวิจัย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)

โดยคณะวิจัย
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9
พระเกษตร ญาณวิชฺโช
พระเกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ
พระปอเหม่า ธมฺมฐิโต
พระวีรชัย เตชงฺกุโร
ดร.กิจชัย เอื้อเกษม
ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9
สุปราณี พณิชยพงศ์ บ.ศ.9

ศึกษาเพิ่มเติมจาก หนังสือต้นฉบับ

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 1 คัมภีร์อโศกาวทาน
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 2 คัมภีร์อัสฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 3 ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 4 ธรรมกายในพระไตรปิฎกบาลี
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 5 วาสิชฏสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 6 สมาธิราชสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 7 คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 8 คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 9 คัมภีร์มหายานสูตราลังการะ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 10 คัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 11 คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 12 คัมภีร์วิมลกีรตินิรเทศ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 13 คัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 14 คัมภีร์สัทธรรมลังกาวตารสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 15 คัมภีร์โฝวซัวกวนจิง
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 16 คัมภีร์สอนการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบโยคาจาร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 17 คัมภีร์สอนการทำสมาธิภาวนาสำหรับพระโพธิสัตว์
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 18 คัมภีร์จตุรารักขา
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 19 จารึก เมืองพิมาย
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 20 จารึก แถบอีสานใต้
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 21 คัมภีร์เตลกฏาหคาถา
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 22 แบบขึ้นกัมมัฎฐานห้อง พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 23 คัมภีร์อุปปาตสันติ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 24 จารึกพระธรรมกาย
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 25 คัมภีร์จตุรารักขาอรรถกถา
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 26 คัมภีร์ฎีกาพระธัมมกาย
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 27 บทสวดธัมมกายานุสสติกถา ฉบับหอสมุดวชิรญาน
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 28 คัมภีร์ฎีกาพระธัมมกาย ฉบับลานดิบ
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 29 วิธีเรียนธรรมและเข้าธรรม
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 30 จารึกลานเงิน วัดพระเชตุพน
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 31 แบบขึ้นกัมมัฎฐาน
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 32 พระธัมมกายทิ ในคัมภีร์สุตฺตชาตกนิทานานสงฺส
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 33 คัมภีร์พระธัมมกายทิ ในพระไตรปิฎก ฉบับเทพชุมนุม
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 34 คัมภีร์พระธัมมกายทิ ฉบับลายรดน้ำดำเอก
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 35 บทนมัสการธัมมกาย
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 36 ตำราการบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้า
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 37 พระธรรมกาย ประสาทนครวัด
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 38 ธรรมสมบัติ หมวด 1 พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 39 ชิ้นส่วนคัมภีร์คานธารี คัมภีร์อุครปริปฤจฉาสูตร
หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 40 ชิ้นส่วนคัมภีร์คานธารี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *