หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 12 คัมภีร์วิมลกีรตินิรเทศ

คัมภีร์วิมลกีรตินิรเทศ

เนื้อหาคัมภีร์มีอายุก่อนปีพุทธศักราช 949
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ.2549

สถานที่พบ : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต
อักษรที่เขียน : เทวนาครี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1 धरमकायो हमारपाः तथागतकायो दाननरिजातः
शीलानरिजातः समाधनिर्जितः प्रज्ज्ञानजितो वमुक्तनिर्जितो वमुक्तज्ज्ञिानदर्शननर्जितः

2 अपठितु भदन्तानन्द धर्मकायास्तथागता मामधिकायाः ।
लोकोत्तरकायास्तथागताः सर्वलोकधर्मसमतक्रान्ताः ।
अनाबाधस्तथागतस्य कायः सर्वास्रववनिवितः ।
असंस्कृतस्तथागतस्य कायः सर्वसंख्यावगितः ।
तस्य भदन्तो व्याधमिच्छितीत्ययुक्तमसदृशम् ।

1 แปลว่า กายแห่งพระตถาคต คือ ธรรมกาย อันเกิดจากทาน ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัศนะ
2 อานนท์ ธรรมกายเป็นกายของตถาคตที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยเนื้อหนัง เป็นกายอันเป็นโลกุตระซึ่งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งปวง เป็นกายของตถาคตอันไม่มีอาพาธ อันอาสวะทั้งหลายสิ้นไป เป็นกายของตถาคตที่เป็นอสังขตะ

รวบรวมโดย พระวีรชัย เตชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *