หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 4 ธรรมกายในพระไตรปิฎกบาลี

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 4 ธรรมกายในพระไตรปิฎกบาลี

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 500
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ.2470

ประเภทหลักฐาน : ฉบับตีพิมพ์
ภาษาที่เขียน : บาลี

– อัคคัญญสูตร
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ธรรมกายเป็นพระนามของพระตถาคต

– ปัจเจกพุทราปทาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงมีธรรมกายมาก

– มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : พระอริยสาวกมีธรรมกาย ธรรมกายเติบโตได้, พระพุทธองค์เป็น ผู้ให้กำเนิดและบำรุงเลี้ยงธรรมกายของอริยสาวกให้เติบโต

– อัตตสันทัสสกเถราปทาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : พระตถาคตคือธรรมกาย

วิจัยโดย ดร ชนิดา จันทราศรีไกล บ.ศ.9

ศึกษาเพิ่มเติมจาก
1. www.dhammakaya.net
2. kalyanamitra.org

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *