หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 11 คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา

คัมภีร์วัชรัจเฉทิกาปรัชญาปารมิตา

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 943
ศึกษาจากคัมภีร์ ราว พ.ศ. 1050-1250

ประเภทหลักฐาน : ชิ้นส่วนคัมภีร์ใบลาน
สถานที่พบ : วัด โม่เกา ( พระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุนหวง
ที่เก็บรักษาปัจจุบัน : Stein Collection (No. 144, SA.5), British Library ประเทศอังกฤษ
อักษรที่เขียน : โซตานพราหมี (คุปตะตัวตรง)
ภาษาที่เขียน : โชตานโบราณ

เนื้อหาที่เกียวข้อง
(ใบลาน ชิ้นที่ 38 หน้า a) พระตถาคตคือธรรมกาย, กายของพระองค์ประกอบด้วยธรรม

เนื้อหาเต็มคาถา folio 38a
cu muhu ruvane deda
cu ma salāyau-jsa mañāre
kūra ceda ma ttyä
ta muhu her baya na deda
dharmahe-jsa baysa dyāliña
dātīdāvine taradara ttyä na
dữ ra busta darmaha rall a
naiye kara tcära?a buste
(Konow 1916: 270-1)

คำแปล: (ในเวลานั้น พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานคาถาเหล่านี้)
ชนเหล่าใดเห็นเราโดยรูป ชนเหล่าใดนึกถึงเราโดยถ้อยคำ
วิธีคิดของพวกเขาผิดพลาด พวกเขาย่อมไม่เคยเห็นเราเลยในกาลใหนๆ
พึงเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยธรรม กายของพวกพระองค์ประกอบด้วยธรรม
พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมดาโดยตรง ไม่อาจรับรู้ได้โดยอุบาย

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *