๙ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับสารธรรม ๒

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับสารธรรม ๒ 

1. มหาสมบัติจักรพรรดิ (๑) (สมบัติของพระจักรพรรดินามว่าสุทัสสะ) Article
2. มหาสมบัติจักรพรรดิ (๒) (รัตนะทั้ง ๗ ของพระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้น) Article
3. อัธยาศัยของมนุษย์ ๑ (ลักษณะคนมีราคจริต และศรัทธาจริต) Article
4. อัธยาศัยของมนุษย์ ๒ (ลักษณะคนมีโทสจริต) Article
5. มนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป Article
6. ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง (๑) (พรหมทัตกุมารอดีตคนยากถวายขนมกุมมาสแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า) Article
7. ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง (๒) (พระราชาพรหมทัตแต่งเพลงผลแห่งการถวายก้อนขนมกุมมาสที่แห้งและมีรสจืดชืด) Article
8. สำรวมจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ (พระจิตตคุตเถระ อาศัยอยู่ในถ้ำกุรันฑกะ โดยไม่ทราบสิ่งรอบตัวเลย) Article
9. พระธรรมทูตหลังพุทธกาล (พระโสณกเถระ กับ พระอุตตรเถระ เดินทางมาแถบสุวรรณภูมิ) Article
10. ฆราวาสธรรม (พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบปัญหาของยักษ์) Article
11. สามัคคีธรรม (วัสสการพราหมณ์เป็นไส้ศึกในแคว้นวัชชี) Article
12. ทำให้ถูกหน้าที่ (ปุโรหิตอาศัยอำนาจพระราชาฆ่าชายชู้ สุดท้ายภัยมาสู่ตัวเอง ) Article
13. คุณธรรมของนักปกครอง (เมื่อใดรู้ว่าจิตของตนผ่องใสแล้ว พระราชาจึงใคร่ครวญความผิดที่ผู้อื่นทำไว้) Article
14. ทำความดี คือหน้าที่หลักของมนุษย์ (ข้ออ้างของธนัญชานิพราหมณ์ ทำให้ประมาทในการประพฤติธรรม) Article
15. ภัทรกัป (พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภัทรกัป มีถึง ๕ พระองค์) Article
16. คนเช่นอสูร คนเช่นเทวดา (ทีมในอุดมคติของหลวงพ่อ คือบุคคลเช่นกับเทวดา และมีคนเช่นกับเทวดาเป็นพวกพ้องบริวาร) Article
17. ตอแห่งวัฏฏะ (นิยตมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากยิ่งกว่าอนันตริยกรรม) Article
18. ผู้นำแห่งสันติภาพ (พระราชาหากุศโลบายไม่ให้ชาวเมืองฆ่าสัตว์) Article
19. อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ (ฤาษีขอแก้วมณีจากนาคราช) Article
20. ศรัทธาพาพ้นทุกข์ (รัฐบาลกุมารอดอาหาร ๗ วัน จนพ่อแม่ยอมให้บวช) Article
21. วิธีการดำเนินชีวิตแบบอริยะ (อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามวิธีการดำรงชีวิตในเพศฆราวาสของอริยสาวก) Article
22. วิธีเริ่มต้นปีใหม่ตามหลักพุทธวิธี (ควรตรึกระลึกนึกถึงว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ ระลึกถึงการสร้างบารมี มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) Article
23. วิธีตอบแทนคุณของญาติโยมอย่างอริยะ (ชายเข็ญใจเป็นแรงบันดาลใจให้พระเถระ พระอรหันต์เถระตอบแทนคุณอย่างอริยะ) Article
24. วิธีทำบุญให้ถูกหลักวิชชา (ญาติของนายเสมียนกว่าจะพ้นจากอัตภาพเปรต) Article
25. วิธีแก้กิเลสในตัว (กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา และอัพยากตา ธัมมา อยู่ในตัวของเรา) Article
26. วิธีทำตนให้คนอื่นรัก (เด็กๆ ถวายขนมแก่พระมหากัสสปเถระ) Article
27. วิธีแบ่งแยกบุคคล (เรื่องพราหมณ์ส่งอัสสลายนมาณพไปโต้วาทะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) Article
28. วิธีเอาชนะข้อกล่าวหา (เดียรถีย์ใช้นางสุนทรี ทำให้ผู้คนคลางแคลงในพระบรมศาสดา) Article
29. นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง (กรรมนิยาม พีชนิยาม อุตุนิยาม จิตนิยาม ธรรมนิยาม) Article
30. อาจิณณกรรม (พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยแห่งเกาะลังกาถวายทานยามยากแด่พระเถระ) Article
31. มหาสุบินของพระพุทธเจ้า (ความฝันขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ) Article
32. พุทธพยากรณ์ ๑ (ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล ข้อที่ ๑ – ๔) Article
33. พุทธพยากรณ์ ๒ (ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล) Article
34. คิดผิดคิดใหม่ได้ (๑) พระกุมารกัสสปเถระคลี่คลายปัญหาพระเจ้าปายาสิ ๑ Article
35. คิดผิดคิดใหม่ได้ (๒) พระกุมารกัสสปเถระคลี่คลายปัญหาพระเจ้าปายาสิ ๒ Article
36. คิดผิดคิดใหม่ได้ (๓) พระกุมารกัสสปเถระคลี่คลายปัญหาพระเจ้าปายาสิ ๓ Article
37. คิดผิดคิดใหม่ได้ (๔) พระกุมารกัสสปเถระคลี่คลายปัญหาพระเจ้าปายาสิ ๔ Article
38. กำเนิดสุริยคราส (อสุรินทราหูอมจันทร์ บังดวงอาทิตย์) Article
39. กำเนิดอบายภูมิ (พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนนายจุนทะเรื่อง ความสะอาดทางกาย วาจาและใจ) Article
40. ความสุขของพระโสดาบัน (เปรียบเทียบความทุกข์ที่เหลืออยู่ของพระโสดาบันและพระอริยสาวก) Article
41. มหาพรหม-มหาบุรุษ (พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาเตือนสติท้าวพกมหาพรหม) Article
42. ภพสาม คุกใหญ่ของสรรพสัตว์ Article
43. สมณะแท้ คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย (ธรรมชาติที่มีคุณค่า สัตว์ชั้นสูง บุคคลสูงส่ง สมณะผู้ประเสริฐ) Article
44. สังเกตคนดีที่ความประพฤติ (เสตเกตุมาณพผู้มากด้วยทิฐิมานะ) Article
45. ศึกชิงภพ (สัตว์นรกนึกถึงบุญได้ มีช่วงจิตเป็นกุศลนิดเดียว หลุดพ้นจากอบายภูมิขึ้นมาได้) Article
46. มหารถเทพบุตร (เทพบุตรท่านหนึ่งที่ทำให้พระทัยของท้าวสักกะต้องหวั่นไหว) Article
47. อเนกวรรณเทพบุตร (เทพบุตรท่านหนึ่งที่ทำให้พระทัยของท้าวสักกะต้องหวั่นไหว) Article
48. จูฬรถเทพบุตร (เทพบุตรที่ทำให้พระอินทร์ลงมาจากเทวโลกถวายบิณฑบาตกับพระมหากัสสปเถระ) Article
49. กระแสแห่งกรรม (๑) กรรมทำลายอาหารพระขีณาสพ ของมิตตพินทุกะ Article
50. กระแสแห่งกรรม (๒) กรรมทำลายอาหารพระขีณาสพ ของมิตตพินทุกะ Article
51. วิธีเตรียมตัวตาย (ผู้ใหญ่บ้านอสิพันธกบุตร ทูลถามถึงปัญหาพระพุทธเจ้า) Article
52. เทพบุตรมาร (๑) กำเนิดท้าววสวัตดีมาร – โพธิอำมาตย์ Article
53. เทพบุตรมาร (๒) ท้าววสวัตดีมารผู้เคยปรารถนาพุทธภูมิ แต่ชาตินี้ถูกอกุศลเข้าสิงจิต Article
54. เทพบุตรมาร (๓) พระอุปคุตเถระปราบทิฎฐิมานะทำให้ท้าววสวัตดีมารเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ Article
55. เป็นเทพก็ต้องทำบุญ (การแสวงหาบุญของชาวสวรรค์บนเทวโลก) Article
56. วันพระของชาวสวรรค์ (การแสดงธรรมในเทวสภา) Article
57. พระเจดีย์จุฬามณี Article
58. หญิงงามเมือง ผู้มีใจงาม (พระอรหันต์เถรีย้อนดูอดีตของตัวเอง) Article
59. พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง (วิธีการบูชายัญที่ถูกต้อง) Article
60. วิธีตัดเหตุแห่งทุกข์ (พญานกยูงทองโพธิสัตว์เผลอสติติดบ่วงพราน) Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.