๕ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพุทธสาวก-พุทธสาวิกา

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพุทธสาวก-พุทธสาวิกา 

1. พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รัตตัญญู (๑) Article
2. พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รัตตัญญู (๒) Article
3. อัครสาวก ซ้าย-ขวา Article
4. พระมหากัสสปเถระ (๑) Article
5. พระมหากัสสปเถระ (๒) Article
6. พระวนวัจฉะ ผู้อยู่ในป่า Article
7. พระอานนท์พุทธอนุชา Article
8. พระภัททิยเถระ Article
9. พระสุภูติเถระ Article
10. พระมหากัจจายนเถระ Article
11. พระมหากัปปินเถระ Article
12. พระวักกลิเถระ Article
13. พระพาหิยทารุจิริยเถระ Article
14. พระโสณโกฬิวิสเถระ Article
15. พระปิลินทวัจฉะ (๑) Article
16. พระปิลินทวัจฉะ (๒) Article
17. พระนันทกเถระ (๑) Article
18. พระนันทกเถระ (๒) Article
19. พระโปฐิลเถระ Article
20. พุทธชิโนรส (๑) – พระราหุลเถระ Article
21. พุทธชิโนรส (๒) – พระราหุลเถระ Article
22. พุทธชิโนรส (๓) – พระราหุลเถระ Article
23. พุทธชิโนรส (๔) – พระราหุลเถระ Article
24. พุทธชิโนรส (๕) – พระราหุลเถระ Article
25. พุทธชิโนรส (๖) – พระราหุลเถระ Article
26. สุมนสามเณร Article
27. สามเณรนิโครธ (๑) Article
28. สามเณรนิโครธ (๒) Article
29. สามเณรนิโครธ (๓) Article
30. ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๑) Article
31. ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๒) Article
32. ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๓) Article
33. เขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา Article
34. ปฏาจาราภิกษุณีเถรี Article
35. พระภัททกาปิลานีเถรี Article
36. รูปนันทาเถรี Article
37. กิสาโคตมีเถรี Article
38. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (บรรลุธรรม) Article
39. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ยอดกัลยาณมิตร) Article
40. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทรัพย์หมด แต่ไม่หมดศรัทธา) Article
41. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (เฮือกสุดท้ายของชีวิต) Article
42. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (มหาเศรษฐีเทพบุตร) Article
43. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๑) Article
44. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๒) Article
45. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๓) Article
46. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๔) Article
47. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๕) Article
48. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๖) Article
49. เมณฑกเศรษฐี ผู้ใจบุญ (๗) Article
50. ชฎิลเศรษฐี ผู้มีภูเขาทอง Article
51. ปุณณเศรษฐี ผู้ไถนาเป็นทอง Article
52. มหาเศรษฐีกากวฬิยะ Article
53. วิสาขามหาอุบาสิกา (มหาลดาปสาธน์) Article
54. วิสาขามหาอุบาสิกา (โอวาท ๑๐) Article
55. วิสาขามหาอุบาสิกา (สร้างบุพพาราม) Article
56. วิสาขามหาอุบาสิกา (พรอันประเสริฐ) Article
57. วิสาขามหาอุบาสิกา (อดีตชาติของวิสาขา) Article
58. วิสาขามหาอุบาสิกา (สุเมธายอดนารี) Article
59. วิสาขามหาอุบาสิกา (มหาปราสาท) Article
60. วิสาขามหาอุบาสิกา (ผู้ถึงฝั่งนิพพาน) Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *