พุทธชิโนรส (๒) – พระราหุลเถระ

พุทธชิโนรส (๒)

บุญคือ ทุกสิ่งของชีวิต เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ ตั้งแต่ปุถุชนไปจนถึงพระอริยเจ้า บุญเปรียบเสมือนกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทำงานได้ พระนิพพานซึ่งเปรียบเสมือนโรงผลิตกระแสไฟฟ้าที่คอยจ่ายกระแสบุญมาที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ หากมนุษย์คนใดทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ ก็จะไปเชื่อมกระแสบุญกับพระนิพพาน เมื่อบุญในตัวเกิด บุญนี้จะไปดึงดูดสมบัติอันเลิศในเมืองมนุษย์ ให้เราได้ใช้สร้างบารมี ปรารถนาสิ่งใดจะสมความปรารถนา ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ยิ่งถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ใจจะชุ่มอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ จะดึงดูดสมบัติมาทั้งหยาบและละเอียด ทำให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่ง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน คาถาธรรมบท ว่า
“ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา   เวรี วา ปน เวรินํ
มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ      ปาปิโย นํ ตโต กเร

จิตซึ่งบุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้น ให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศเสียหาย ที่โจรเห็นโจร หรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีก”

การเดินทางไกลในสังสารวัฏ เราจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องและชัดเจน เพราะเป้าหมายที่ผิดพลาดหมายถึง การสูญเสียเวลาและโอกาสในสร้างบารมี โจรหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีต่อกัน จะประสงค์ร้ายหรือทำร้ายกัน อย่างมากก็แค่ให้ถึงแก่ชีวิตในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่เป้าหมายที่บุคคลตั้งไว้ผิด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายข้ามภพข้ามชาติ ชนิดที่บางครั้งเราเองนึกไม่ถึง  ฉะนั้น จุดหมายปลายทางของสรรพชีวิตในสังสารวัฏคือ พระนิพพาน จึงเป็นเสมือนเส้นชัยในการเดินทางไกล ที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปให้ถึง เพราะถ้ามัวแวะข้างทางจะทำให้เราเสียเวลา เหมือนกับอดีตชาติของพระราหุลเถระ เมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่

* เมื่อคราวก่อนได้เล่าถึงตอนที่คฤหบดีบุตรทั้งสองละจากโลกไปแล้ว ก็ไปบังเกิดตามภพภูมิที่ตนปรารถนา ท่านหนึ่งไปเกิดเป็นพญานาค ส่วนอีกท่านหนึ่งไปบังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช ในภพของพญานาคนั้นมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ จะต้องขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทุกกึ่งเดือน เพราะฉะนั้นพญานาคปฐวินทรซึ่งเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์ จะต้องขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์พร้อมกับท้าววิรูปักษ์

ฝ่ายพระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นพญานาคมาแต่ไกล ทรงจำได้ จึงตรัสถามว่า “ดูก่อนสหาย ท่านได้ไปเกิดในที่ไหนหรือ” พญานาคกราบทูลด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่า “ข้าแต่เทวราช ขอพระองค์อย่าตรัสถามเลย เพราะว่าข้าพระองค์ไปเกิดในกำเนิดของผู้ต้องไปด้วยท้อง สำหรับพระองค์ทรงอธิษฐานไว้ดี จึงทรงบังเกิดในสถานที่อันรื่นรมย์”

พระอินทร์ตรัสปลอบพญานาคว่า “สหาย ท่านอย่ามัวเสียใจไปเลย พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว ท่านจงทำบุญกุศลกับพระพุทธองค์เถิด แล้วตั้งความปรารถนาให้ได้สวรรค์สมบัติ เราทั้งสองจะได้เสวยทิพยสมบัติด้วยกัน” พญานาคปฐวินทรก็รับคำ และทูลลากลับมายังนาคพิภพ แต่ก่อนจะไปสู่นาคพิภพได้แวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จไปเสวยพระกระยาหารยังนาคพิภพของตน ครั้นกลับมาถึงนาคพิภพแล้ว ให้นาคบริวารช่วยกันจัดแจงเครื่องสักการบูชาตลอดคืน

รุ่งเช้า พระบรมศาสดาตรัสกับพระสุมนเถระผู้เป็นอุปัฏฐากว่า “สุมนะ วันนี้ตถาคตจะไปบิณฑบาตในที่ไกล อย่าให้ภิกษุปุถุชนไปด้วยเลย จงให้ไปเฉพาะภิกษุผู้ทรงอภิญญา ๖ เท่านั้น” พระสุมนเถระรับพุทธบัญชาแล้ว แจ้งให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ทำให้ในวันนั้นมีพระภิกษุสงฆ์ถึง ๑๐๐,๐๐๐ รูป ซึ่งล้วนแต่ทรงอภิญญา เหาะตามเสด็จพระพุทธองค์ไปยังนาคพิภพ

พญานาคปฐวินทรพร้อมด้วยบริวาร พากันออกไปต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมหมู่พระภิกษุสงฆ์ และได้แลดูหมู่สงฆ์ทุกรูปตั้งแต่รูปแรก ไล่เรื่อยไปจนกระทั่งเห็นสามเณรผู้เป็นพระโอรสของพระตถาคต ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในหมู่ภิกษุสงฆ์ เมื่อเห็นสามเณรแล้วก็พิจารณาดูร่างกายของสามเณร ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก ครั้นพิจารณาแล้วเกิดปีติปราโมทย์ว่า “อิทธานุภาพของภิกษุสงฆ์สาวกแม้มีมากมาย แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์ ส่วนว่าอิทธานุภาพของสามเณรน้อยรูปนี้ น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก”

เมื่อพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ และเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกนั่งถัดกันไปตามลำดับแล้ว สำหรับอาสนะของอุปเรวตสามเณร แม้จะอยู่ด้านหลังของภิกษุสงฆ์ แต่ก็อยู่ตรงเบื้องพระพักตร์ของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดี

ขณะที่พญานาคราชถวายภัตตาหารด้วยจิตเลื่อมใสอยู่นั้น ได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง ชำเลืองดูสามเณรบ้าง เมื่อยิ่งพิจารณาดูสามเณรผู้มีรูปงามคล้ายกับลักษณะมหาบุรุษของพระบรมศาสดา จึงคิดว่า “สามเณรน้อยรูปนี้ มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธองค์เหลือเกิน สงสัยสามเณรจะต้องเป็นอะไรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่ ” เมื่อคิดแล้วจึงเรียนถามพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ว่า “ท่านเจ้าข้า สามเณรรูปนี้ เป็นอะไรกับพระตถาคต ขอรับ”

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า “สามเณรนี้เป็นพระพุทธชิโนรส” พญานาคจึงคิดต่อไปว่า “สามเณรนี้เป็นผู้ประเสริฐ ได้เป็นพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐเลิศด้วยพระสิริโฉม มีรูปงามเช่นกับพระองค์ ดังนั้น ในอนาคตกาล เราควรจะได้รูปสมบัติเหมือนดังสามเณรรูปนี้บ้าง เมื่อคิดและตั้งใจยิ่งขึ้น พญานาคได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด ๗ วัน

เมื่อครบ ๗ วันแล้ว ได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักตร์ของพระบรมศาสดาว่า “ด้วยอานุภาพแห่งมหาทานตลอด ๗ วันนี้ ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล เหมือนกับสามเณรอุปเรวตะผู้น่าเลื่อมใสนี้ด้วยเถิด พระเจ้าข้า” พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยอนาคตังสญาณว่า ความปรารถนาของพญานาคนี้จะสำเร็จแน่นอน จึงทรงพยากรณ์ว่า“ท่านจะได้เป็นพระโอรสของพระสมณโคดมพุทธเจ้าในอนาคตกาลสมตามความปรารถนา” ครั้นทรงพยากรณ์แล้ว เสด็จจากนาคพิภพกลับสู่วิหารตามเดิม

เมื่อถึงกำหนดกึ่งเดือน พญานาคขึ้นไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช พร้อมกับท้าววิรูปักษ์ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามปกติ ส่วนพญานาคปฐวินทรกับท้าวสักกเทวราชจะสนทนากันว่าอย่างไร ทั้งสองท่านปรารถนาจะไปบังเกิดเป็นอะไร และจะต้องสร้างบารมีกันอย่างไร คงต้องมาฟังกันต่อในครั้งต่อไป

จากเรื่องที่เล่ามานี้ เราจะเห็นได้ว่า ต้นแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในโลกยุคปัจจุบันนี้ เพราะคนส่วนใหญ่กำลังมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง มีแบบอย่างที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าเขาได้บุคคลต้นแบบของการทำความดี ชาวโลกจะได้ดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม เราอยากให้โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวเรา โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน จะต้องทำความดีเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลก เมื่อชาวโลกเห็นเราทำความดี เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะประพฤติปฏิบัติตามเรา กระแสแห่งความดีจะค่อยๆ ขยายออกไป ดังนั้น ให้พวกเราทุกคน หมั่นสั่งสมบุญกุศลทั้งทาน ศีล ภาวนาให้เต็มที่ เป็นต้นบุญต้นแบบในสิ่งที่ชาวโลกกำลังแสวงหาและขาดแคลน ถ้าทำได้อย่างนี้ ทั้งตัวเราและชาวโลกจะมีความสุขสมปรารถนา เราจะได้เห็นโลกในอุดมคติในยุคของเรา

* มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๓๙๕

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://buddha.dmc.tv/dhamma/17077
ต้นฉบับ หนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพุทธสาวก-พุทธสาวิกา

กลับสู่
สารบัญธรรมะเพื่อประชาชน สำหรับไฟล์เสียง, วีดีโอ และ Article
สารบัญ หนังสือธรรมะเพื่อประชาชน

2 thoughts on “พุทธชิโนรส (๒) – พระราหุลเถระ”

 1. น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับโอวาท
  คำสอนและธรรมทานอันทรงคุณค่า
  หลวงพ่อธัมมชโย #คุณครูไม่ใหญ่
  ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สาธุครับ
  🏵️🌺🌸💮🌼🌷🌷🌼💮🌸🌺🏵️

 2. น้อมกราบ สาธุๆ สาธุครับ
  🏵️🌺🌸💮🌼💮🌸🌺🏵️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *