ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 1-20

ไฟล์เสียงจาก www.kalyanamitra.org
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 01 Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 02 Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 03 Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 04 Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 05 Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 06 อานิสงส์แห่งทาน Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 07 อานิสงส์แห่งทาน Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 08 ท่องแดนสวรรค์ Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 09 ศีล ๑ Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 10 ศีล ๒ Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 11 พระรัตนตรัย ๑ Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 12 พระรัตนตรัย ๒ Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 13 พระเตมีย์  Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 14 พระมหาชนกและสุวรรณสาม Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 15 พระเนมิราชและมโหสถบัณฑิต Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 16 ภูริทัตและจันทกุมาร Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 17 พระเวสสันดรและจันทกุมาร Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 18 เรื่องบัณฑิต Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 19 จอมโจรโปริสาท Sound
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 20 การบรรพชาและอุปสมบท Sound

สารบัญ, บทความธรรมะเพื่อประชาชน และไฟล์วีดีโอจากลิสต์ข้างล่าง
ชุด01-01 มหาอานิสงส์ถวายอาสนะ 1 แสนรูป
ชุด01-02 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – บุญคือฉากหลังของทุกชีวิต Article
ชุด01-03 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – ถวายทานนำมาซึ่งความสุข Article
ชุด01-04 อย่าประมาทตามใจกิเลส
ชุด01-05 เปรตฝากมาบอก Article
ชุด01-06 สร้างโรงทานนิพพานไม่ไกล Video
ชุด01-07 สายเกินไปเสียแล้ว
ชุด01-08 การกระทำแบ่งแยกบุคคล
ชุด01-09 คิดให้ดีก่อนสาบานกับใคร
ชุด01-10 วิธีดำเนินชีวิตแบบอริยะ
ชุด01-11 ผู้บูชาพระธรรมจักร
ชุด01-12 มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต – กัลยาณวาทะ Article
ชุด01-13 บูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพาน Video
ชุด01-14 สร้างที่จงกรมบ่มบารมี Article
ชุด01-15 ผลแห่งอัญชลีกรรม Article หรือ Video
ชุด01-16 ชัยชนะครั้งที่ 1 (ตอนที่ 1 ชนะพญามาร) Article
ชุด01-17 ชัยชนะครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2 ชนะพญามาร) Article หรือ Video
ชุด01-18 ชัยชนะครั้งที่ 2 (ตอน ชนะอาฬวกยักษ์) Article หรือ Video
ชุด01-19 ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี) Article หรือ Video
ชุด01-20 ชัยชนะครั้งที่ 4 (ตอน ชนะองคุลิมาล) Article หรือ Video
ชุด01-21 ชัยชนะครั้งที่ 5 (ตอน ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา) Article หรือ Video
ชุด01-22 ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 1 ชนะสัจจกนิครนถ์) Article หรือ Video
ชุด01-23 ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 2 ชนะสัจจกนิครนถ์) Article หรือ Video
ชุด01-24 ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 3 ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
ชุด01-25 ชัยชนะครั้งที่ 7 (ตอนที่ 1 ชนะนันโทปนันทนาคราช) Article หรือ Video
ชุด01-26 ชัยชนะครั้งที่ 7 (ตอนที่ 2 ชนะนันโทปนันทนาคราช) Article หรือ Video
ชุด01-27 ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 1 ชนะพกพรหม) Article หรือ Video
ชุด01-28 ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 2 ชนะพกพรหม) Article หรือ Video
ชุด01-29 บุคคลอัศจรรย์ของโลก
ชุด01-30 มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ – อบรมตนมุ่งสู่ทางสวรรค์ Article
ชุด02-01 ผลแห่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชา Video
ชุด02-02 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่ Video
ชุด02-03 สร้างผังรวยรวดเดียวถึงจุดหมาย Video
ชุด02-04 ควรทำความดีในทุกโอกาส
ชุด02-05 ทำบุญให้ถูกหลักวิชา Video
ชุด02-06 บุญใหญ่ถวายไทยธรรม Video
ชุด02-07 ทำมือให้เป็นมงคล Video
ชุด02-08 รวมที่สุดของทุกสิ่ง
ชุด02-09 บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ 1 Article หรือ Video
ชุด02-10 บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ 2 Article หรือ Video
ชุด02-11 บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ 3 Article หรือ Video
ชุด02-12 มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ – สร้างผังรวยข้ามชาติ Article หรือ Video
ชุด02-13 มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ – บุญยังความปรารถนาให้สําเร็จ Article
ชุด02-14 ควรหมั่นสรรเสริญพระรัตนตรัย
ชุด02-15 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์ Video
ชุด02-16 อดีตมนุษย์ผู้ดุร้ายและตระหนี่
ชุด02-17 วิธีแก้กิเลสในตัว Article
ชุด02-18 ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์ Article
ชุด02-19 เบื้องหลังของทุกชีวิต Video
ชุด02-20 มงคลที่ 36 จิตไม่โศก – ไม่ควรหวัง ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Article
ชุด02-21 วาทะของพระกาฬุทายี
ชุด02-22 ถึงสรณะพาพ้นทุกข์
ชุด02-23 สั่งสมบุญป้องกันอบาย
ชุด02-24 ศีลบันดาลสมบัติทั้งทางโลกและทางธรรม
ชุด02-25 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – มีบุญแล้วไม่ต้องกลัวต่อปรโลก Article
ชุด02-26 เลี้ยงลูกให้เจริญทั้งกายและใจ
ชุด02-27 ตายแล้วรู้กัน
ชุด02-28 มงคลที่ 36 จิตไม่โศก – หมดโศก เพราะหมดอาลัย Article
ชุด02-29 กรรมตามสนอง Article
ชุด02-30 มงคลที่ 2 คบบัณฑิต – ผู้เป็นแสงสว่างของโลก Article
ชุด03-01 เสียงสาธุการของเทวดา Article
ชุด03-02 มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล – ปุจฉา-วิสัชนา Article
ชุด03-03 การหว่านไถอย่างอริยะ Article
ชุด03-04 อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ Article
ชุด03-05 มงคลที่ 25 มีความกตัญญู – อภิชาตบุตรยอดกตัญญู Article
ชุด03-06 ศรัทธาพาพ้นทุกข์ Article
ชุด03-07 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ผู้มีจิดเกษม Article
ชุด03-08 มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน – หนทางสู่ความรุ่งโรจน์ Article
ชุด03-09 การสั่งสอนของอารยชน
ชุด03-10 ผลบุญนี้ไม่ทอดทิ้ง
ชุด03-11 กว่าจะมาเป็นพระราหุล
ชุด03-12 รักษาจิตให้ผ่องใส
ชุด03-13 ได้ทุกอย่างดังใจปรารถนา
ชุด03-14 มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม – แม้เป็นเทวดาก็อย่าประมาท Article
ชุด03-15 มงคลที่ 22 มีความเคารพ – ทางมาแห่งปัญญาบารมี Article
ชุด03-16 อยากเป็นอะไรก็เลือกเอา
ชุด03-17 บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย
ชุด03-18 อดีตมารดาพระสารีบุตร
ชุด03-19 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – มหาทานบารมีแห่งยุค Article
ชุด03-20 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – บุญหาช่องคอยส่งผล Article
ชุด03-21 มงคลที่ 24 มีความสันโดษ – สันโดษให้ถูกหลักวิชา Article
ชุด03-22 อย่าผลัดวันในการสร้างบุญ
ชุด03-23 เริ่มต้นสร้างบารมีอย่างไร
ชุด03-24 แนวคิดการบำเพ็ญบารมี 1 Article
ชุด03-25 แนวคิดการบำเพ็ญบารมี 2 Article
ชุด03-26 แนวคิดการบำเพ็ญบารมี 3 Article
ชุด03-27 แนวคิดการบำเพ็ญบารมี 4 Article
ชุด03-28 บุญเก่าคอยตักเตือน
ชุด03-29 มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน – อ่อนน้อมถ่อมตน Article
ชุด03-30 ผู้เห็นประโยชน์ในโลกหน้า
ชุด04-01 สิ่งศักดิ์ที่ควรบูชา Article
ชุด04-02 เพราะขาดความเคารพ
ชุด04-03 มงคลที่ 27 มีความอดทน – ขันติธรรมชำระกิเลส Article
ชุด04-04 มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ – ตบะธรรมนำชีวิตสู่นิพพาน Article
ชุด04-05 หนทางสู่สวรรค์นิพพาน
ชุด04-06 ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก Article
ชุด04-07 มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม – ผู้มีจิตมั่นคง Article
ชุด04-08 จงฉลาดในการใช้ทรัพย์ Article
ชุด04-09 มงคลที่ 25 มีความกตัญญู – บุญคุณต้องทดแทน Article
ชุด04-10 บำรุงบิดามารดา
ชุด04-11 นกแขกเต้าแสนรู้
ชุด04-12 มงคลที่ 29 เห็นสมณะ – อานิสงส์การเห็นสมณะ Article
ชุด04-13 มงคลที่ 2 คบบัณฑิต – ต้องถนอมมิตรแท้ Article
ชุด04-15 ดำรงตนบนหนทางสู่สวรรค์ Article
ชุด04-16 มงคลที่ 25 มีความกตัญญู – คุณสมบัติของคนดี Article
ชุด04-17 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้น Article
ชุด04-18 รอยพระบาทริมฝั่ง Article
ชุด04-19 ทำครอบครัวให้เป็นสุข
ชุด04-20 พุทธกิจของพระพุทธเจ้า Article
ชุด04-21 ฐานะที่พึ่งไม่ได้
ชุด04-22 มหานิสงส์แห่งวัตถุทาน
ชุด04-23 ผลบุญนี้เกินควรกินคาด
ชุด04-24 มหาเทวสมาคม
ชุด04-25 บูชาพระเจดีย์จุฬามณี
ชุด04-26 มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ – ประพฤติพรหมจรรย์ Article
ชุด04-27 มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน – บุพกรรมนําพาชีวิต Article
ชุด04-28 เก็บรักษาสิ่งที่ควรบูชา
ชุด04-29 ผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา Article
ชุด04-30 เปรตผู้หิวโหย
ชุด05-01 อานุภาพวิหารทาน
ชุด05-02 อานิสงส์การสร้างวัด
ชุด05-03 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – อานิสงส์ทำบุญทอดกฐิน Article
ชุด05-04 อานิสงส์มหาสังฆทาน 1
ชุด05-05 อานิสงส์มหาสังฆทาน 2
ชุด05-06 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – อานิสงส์ของการสรรเสริญพุทธคุณ Article
ชุด05-07 อานิสงส์ของการถวายที่นอน Article
ชุด05-08 อานิสงส์ของการถวายหม้อน้ำหอม Article
ชุด05-09 อานิสงส์ของการตักบาตร Video
ชุด05-10 อานิสงส์ของการถวายม้าอาชาไนย Article
ชุด05-11 อานิสงส์ของการถวายดอกบัวและธงชัย Article
ชุด05-12 อานิสงส์อันไม่มีประมาณ
ชุด05-13 อานิสงส์ของการอัญชลีบูชา Article
ชุด05-14 อานิสงส์รดน้ำโพธิพฤกษ์ Article
ชุด05-15 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – ผลแห่งการถวายดอกปทุม Article
ชุด05-16 อานิสงส์บูชาสิ่งแทนพระพุทธองค์
ชุด05-17 อานิสงส์บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์
ชุด05-18 อานุภาพบุญ 1 Video
ชุด05-19 อานุภาพบุญ 2 Video
ชุด05-20 อานิสงส์บูชาพุทธสรีระ Article
ชุด05-21 อานิสงส์อุโบสถศีล Article
ชุด05-22 พุทธบูชามหาอานิสงส์
ชุด05-23 อานิสงส์การถวายประทีป Article
ชุด05-24 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – ผลของการให้ด้วยความเคารพ Article
ชุด05-25 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลา Video
ชุด05-26 บุญใหญ่ถวายสังฆทาน Video
ชุด05-27 ถวายอาสนะของอันวิจิตร
ชุด05-28 บูชาถูกเนื้อนาบุญ Video
ชุด05-29 นายบุญชาวนาไถนาเป็นทอง Article หรือ Video
ชุด05-30 บุญอย่างเดียวสำเร็จทุกอย่าง
ชุด06-01 จิตผ่องใสบุญไม่มีประมาณ
ชุด06-02 ต้อนรับดีมีอานิสงส์ใหญ่ Video
ชุด06-03 ทานเนื่องด้วยพุทธองค์อานิสงส์ใหญ่
ชุด06-04 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด Video
ชุด06-05 ทำบุญจนบาปไม่ได้ช่อง Video
ชุด06-06 ทำบุญถูกหลักวิชา
ชุด06-07 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง Video
ชุด06-08 ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก Video
ชุด06-09 บุญนำพาความสำเร็จ
ชุด06-10 บุญส่งผลในทุกภาวะ
ชุด06-11 ผลบุญเป็นอจินไตย
ชุด06-12 สมหวังเพราะพลังแห่งบุญ
ชุด06-13 สรรเสริญพระพุทธคุณบุญส่งถึงนิพพาน
ชุด06-14 สั่งสมบุญไว้ดีชีวีสดใส
ชุด06-15 อุบาสกผู้ขวนขวายในบุญ
ชุด06-16 เอาบุญไว้ก่อน
ชุด06-17 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – โอกาสดีที่พบเนื้อนาบุญ Article
ชุด06-18 ทำบุญถูกเนื้อนาบุญค้ำจุนถึงนิพพาน Article
ชุด06-19 แรงบุญหนุนแรงอธิษฐาน
ชุด06-20 ทุกอย่างต้องอาศัยบุญ Video
ชุด06-21 บุญทำ-กรรมแต่ง
ชุด06-22 มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ – เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยบุญบารมี Article
ชุด06-23 เนื้อนาบุญหายาก Video
ชุด06-24 มุตตาเถรีผู้มีบุญ
ชุด06-25 กินบุญเก่าย่อมเศร้าโศกในปรโลก
ชุด06-26 เจริญด้วยความเพียรและบุญกุศล
ชุด06-27 วิสัยทัศน์นักบุญ๑
ชุด06-28 วิสัยทัศน์นักบุญ๒
ชุด06-29 เสียงดีเพราะมีบุญ Video
ชุด06-30 บุญเขตในพระพุทธศาสนา
ชุด07-01 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์ Video
ชุด07-02 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – ยิ่งให้สมบัติใหญ่ยิ่งไหลมา Article
ชุด07-03 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – การให้ที่มีผลมาก (1) Article
ชุด07-04 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – การให้ที่มีผลมาก (2) Article
ชุด07-05 ให้ของชอบใจได้ของชอบใจ
ชุด07-06 วิธีให้ทานที่มีผลมาก
ชุด07-07 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก Video
ชุด07-08 ให้ทานอย่างสัตตบุรุษ Video
ชุด07-09 มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน – สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน Article หรือ Video
ชุด07-10 ให้ทานถูกทักขิไนยบุคคล Video
ชุด07-11 พระพุทธองค็สรรเสริญการเลือกให้ Video
ชุด07-12 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้ Video
ชุด07-13 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – มหาบูชานําพาสู่นิพพาน Article
ชุด07-14 สู่ทางอริยะด้วยปุพผาบูชา
ชุด07-15 บูชาด้วยดอกประดู่และโพธิพฤกษ์
ชุด07-16 บูชาด้วยดอกมะลิ Article
ชุด07-17 ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา
ชุด07-18 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – บูชาพุทธะ พบพระภายใน Article
ชุด07-19 เทพธิดาผู้รักในการทำบุญ
ชุด07-20 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม Video
ชุด07-21 ขวนขวายถูกเนื้อนาบุญ
ชุด07-22 บุญนำพาสู่สวรรค์นิพพาน
ชุด07-23 ผู้ฉลาดในการสร้างบุญ
ชุด07-24 ทิพยสถานสำหรับผู้มีบุญญาธิการ
ชุด07-25 บุญยิ่งใหญ่แม้ไปไม่ถึง
ชุด07-26 วิมานทองของผู้มีบุญ
ชุด07-27 บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง
ชุด07-28 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – พุทธบูชาพาพ้นทุกข์ Article
ชุด07-29 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Video
ชุด07-30 หมดบุญก็หมดสิทธิ์
ชุด08-01 ท่องแดนสวรรค์ 1 ตอนชีวิตชาวสวรรค์ Article
ชุด08-02 ท่องแดนสวรรค์ 2 ตอนจัณทาลีรู้คุณ
ชุด08-03 ท่องแดนสวรรค์ 3 จาตุมหาราชิกา Article
ชุด08-04 ท่องแดนสวรรค์ 4 ชนวสภยักษ์
ชุด08-05 ท่องแดนสวรรค์ 5 รุกขธรรม Article
ชุด08-06 ท่องแดนสวรรค์ 6 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ Article
ชุด08-07 ท่องแดนสวรรค์ 7 จอมเทพอสูร Article
ชุด08-08 ท่องแดนสวรรค์ 8 อสุรินทราหู
ชุด08-09 ท่องแดนสวรรค์ 9 ท้าวสักกะจอมเทพ Article
ชุด08-10 ท่องแดนสวรรค์ 10 องค์อัมรินทราธิราช Article
ชุด08-11 ท่องแดนสวรรค์ 11 ปาริฉัตรสวรรค์ Article
ชุด08-12 ท่องแดนสวรรค์ 12 เทพจุติ Article
ชุด08-13 ท่องแดนสวรรค์ 13 โครงสร้างสวรรค์
ชุด08-14 ท่องแดนสวรรค์ 14 ทวยเทพสดับธรรม Article
ชุด08-15 ท่องแดนสวรรค์ 15 เทพทำบุญต่ออายุ
ชุด08-16 ท่องแดนสวรรค์ 16 พญาม้าสหชาติ
ชุด08-17 ท่องแดนสวรรค์ 17 สวรรค์ชั้นยามา Article
ชุด08-18 ท่องแดนสวรรค์ 18 พระศรีอริยเมตไตรย์ Article
ชุด08-19 ท่องแดนสวรรค์ 19 ดุสิตบุรี Article
ชุด08-20 ท่องแดนสวรรค์ 20 ทุ่มเทมากกว่าได้ผลมากกว่า
ชุด08-21 ท่องแดนสวรรค์ 21 สิริมาเทพนารี 1 Article หรือ Video
ชุด08-22 ท่องแดนสวรรค์ 22 สิริมาเทพนารี 2 Article หรือ Video
ชุด08-23 ท่องแดนสวรรค์ 23 ท้าวสวัตตีโพธิสัตว์ 1
ชุด08-24 ท่องแดนสวรรค์ 24 ท้าวสวัตตีโพธิสัตว์ 2
ชุด08-25 ท่องแดนสวรรค์ 25 ท้าวสวัตตีโพธิสัตว์ 3
ชุด08-26 ท่องแดนสวรรค์ 26 ปฏิปทาแห่งพรหมโลก Article
ชุด08-27 ท่องแดนสวรรค์ 27 พรหมปาริสัชชาภูมิ Article
ชุด08-28 ท่องแดนสวรรค์ 28 พรหมปุโรหิตาภูมิ Article
ชุด08-29 ท่องแดนสวรรค์ 29 เวหัปผลาพรหมโลก Article
ชุด08-30 ท่องแดนสวรรค์ 30 พกามหาพรหม
ชุด08-31 ท่องแดนสวรรค์ 31 อสัญญีสัตตาพรหม Article
ชุด08-32 ท่องแดนสวรรค์ 32 ปัญจสุทธาวาส Article
ชุด08-33 ท่องแดนสวรรค์ 33 อรูปภพ 1 Article
ชุด08-34 ท่องแดนสวรรค์ 34 อรูปภพ 2
ชุด08-35 ท่องแดนสวรรค์ 35 ภวัตตาพรหมโลก Article
ชุด08-36 ท่องแดนสวรรค์ 36 อุทกดาบส-อาฬารดาบส Article
ชุด08-37 ท่องแดนสวรรค์ 37 กาฬเทวิลดาบส Article
ชุด09-01 ศีลบารมี
ชุด09-02 ความสำคัญของศีล Video
ชุด09-03 คุณแห่งศีล 1
ชุด09-04 คุณแห่งศีล 2
ชุด09-05 คุณแห่งศีล 3
ชุด09-06 คุณแห่งศีล 4
ชุด09-07 คุณแห่งศีล 5
ชุด09-08 คุณแห่งศีล 6
ชุด09-09 คุณแห่งศีล 7
ชุด09-10 คุณแห่งศีล 8
ชุด09-11 ศีลกับความเจริญทางเศรษฐกิจ 1
ชุด09-12 ศีลกับความเจริญทางเศรษฐกิจ 2
ชุด09-13 ศีลกับความเจริญทางเศรษฐกิจ 3
ชุด09-14 ศีลกับความเจริญทางเศรษฐกิจ 4
ชุด09-15 รักษาศีล 3 ข้อ
ชุด09-16 โทษภัยของการไม่รักษาศีล Video
ชุด09-17 ผิดศีลครั้งเดียวแต่ชดใช้หลายครั้ง
ชุด09-18 ศีลกับกุศลกรรมบท Video
ชุด09-19 ศีลกับหิริโอตตัปปะ
ชุด09-20 อยากให้คนมีศีลเหมือนกัน
ชุด09-21 องค์ประกอบศีลข้อ 1-3
ชุด09-22 องค์ประกอบศีลข้อ 4
ชุด09-23 องค์ประกอบศีลข้อ 5
ชุด09-24 ขอบข่ายของปาณาติบาต
ชุด09-25 ฆ่าพ่อแม่ยำแย่ถึงชาติสุดท้าย 1
ชุด09-26 ฆ่าพ่อแม่ยำแย่ถึงชาติสุดท้าย 2
ชุด09-27 จองเวรเพราะปาณาติบาต
ชุด09-28 ขอบข่ายของอทินนาทาน
ชุด09-29 โลภมากลาภหาย
ชุด09-30 กลคนโกง Video
ชุด09-31 ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร Video
ชุด09-32 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร Video
ชุด10-01 อย่าหลงใหลในเบญจกามคุณ
ชุด10-02 ผู้ห่างไกลจากเบญจกามคุณ
ชุด10-03 ศีลกับพรหมจรรย์
ชุด10-04 กิเลสกามบีบคั้น
ชุด10-05 อำนาจของกาม 1
ชุด10-06 อำนาจของกาม 2
ชุด10-07 อำนาจของกาม 3
ชุด10-08 อำนาจของกาม 4
ชุด10-09 อำนาจของกาม 5
ชุด10-10 อำนาจของกาม 6
ชุด10-11 เวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยว
ชุด10-12 ขอบข่ายของมุสาวาท 1
ชุด10-13 ขอบข่ายของมุสาวาท 2
ชุด10-14 คำหยาบที่ไม่ผิดศีล Video
ชุด10-15 มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต – วจีกรรมนำสู่นิพพาน Article
ชุด10-16 วาจาดีมีสุคติเป็นที่ไป
ชุด10-17 สำรวมวาจาพาหลุดพ้น
ชุด10-18 โทษของมุสาวาท 1 Video
ชุด10-19 โทษของมุสาวาท 2 Video
ชุด10-20 โทษของการว่าร้ายคนอื่น Article
ชุด10-21 เพ้อเจ้อฟุ้งซ่านพาลลงนรก
ชุด10-22 มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม – ก่อเวรเพราะวาทกรรม Article
ชุด10-23 เดือดร้อนเพราะมุสาวาท
ชุด10-24 วิบากกรรมของปิสุณวาจา
ชุด10-25 คิดโกหกข้ามชาติ
ชุด10-26 มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – สุราเป็นเหตุ Article หรือ Video
ชุด10-27 สุราพาพินาศ Video
ชุด10-28 สุรามหาโทษ 1
ชุด10-29 สุรามหาโทษ 2
ชุด10-30 โทษของการดื่มน้ำเมา Video
ชุด10-31 บ้านเมืองพินาศเพราะอำนาจสุรา
ชุด10-32 มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา – น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพสิน Article หรือ Video
ชุด11-01 น้อมใจไว้ในพระพุทธองค์
ชุด11-02 มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา – ใจที่เลื่อมใสปิดอบายภูมิ Article
ชุด11-03 เสียงแห่งธรรมนำสู่นิพพาน
ชุด11-04 น้อมจิตบูชาพาพ้นทุกข์
ชุด11-05 ส่งใจไปถึงจึงได้นิพพาน
ชุด11-06 รัตนบัลลังก์ที่ตรัสรู้ธรรม
ชุด11-07 มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม – ไม่ควรประมาทในชีวิต Article
ชุด11-08 ประโยชน์ยิ่งใหญ่กับใจหยุดนิ่ง
ชุด11-09 ยังจิตให้เลื่อมใสตลอดเวลา
ชุด11-10 ศรัทธาพาถึงธรรม
ชุด11-11 ปลอดภัยเมื่อพบพระภายใน
ชุด11-12 มิตตธรรมนำสุขมาให้
ชุด11-13 เมื่อถึงพระรัตนตรัยก็เหมือนอยูใกล้
ชุด11-14 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น Article
ชุด11-15 ภาวนาเป็นยาวิเศษ Video
ชุด11-16 มงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง – คำถามนำไปสู่ความหลุดพ้น Article
ชุด11-17 มงคลที่ 38 – จิตเกษม – ความสุขในพระรัตนตรัย Article
ชุด11-18 จิตผ่องใสไปสบาย
ชุด11-19 มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม – สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ Article หรือ Video
ชุด11-20 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น Video
ชุด11-21 มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย – การฝึกตน บนเส้นทางอริยะ Article
ชุด11-22 มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม – ตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อพิชิตพระนิพพาน Article
ชุด11-23 มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม – ชีวิตเหลือน้อยนิด อย่าคิดเรื่องไร้สาระ Article หรือ Video
ชุด11-24 ความทุกข์สิ้นสุดเมื่อจิตหลุดพ้น
ชุด11-25 มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม – สอนตน สอนคนให้ถึงธรรม Article
ชุด11-26 มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง – เพียรจนสำเร็จประโยชน์ Article หรือ Video
ชุด11-27 ใจหยุดจุดแห่งความสุขที่แท้จริง
ชุด11-28 หน้าที่ที่แท้จริง
ชุด11-29 สมาธิทางแห่งความสุข
ชุด11-30 ทางมาแห่งสันติภาพ
ชุด12-01 เพียรเพื่อนิพพาน
ชุด12-02 บำเพ็ญตบะอย่างมีแก่นสาร 1
ชุด12-03 บำเพ็ญตบะอย่างมีแก่นสาร 2
ชุด12-05 ผู้ปรารภความเพียรมั่น 2
ชุด12-06 ผู้ปรารภความเพียรมั่น 3
ชุด12-07 ผู้ปรารภความเพียรมั่น 4
ชุด12-08 ผู้ปรารภความเพียรมั่น 5
ชุด12-10 ผู้ปรารภความเพียรมั่น 7
ชุด12-11 เจริญด้วยความเพียรและบุญกุศล
ชุด12-12 ก่อนตายได้เห็นธรรม 1
ชุด12-13 ก่อนตายได้เห็นธรรม 2
ชุด12-14 การเจริญเมตตาจิต Article หรือ Video
ชุด12-16 เข้าถึงธรรมเพราะเชื่อคำแม่
ชุด12-17 พิจารณาจนเห็นธรรม
ชุด12-18 อสุภสัญญาพาหลุดพ้น
ชุด12-19 สันโดษทำให้สมาธิตั้งมั่น
ชุด12-20 ผู้บรรลุธรรมย่อมไร้ทุกข์
ชุด12-21 ความรู้เพื่อความหลุดพ้น
ชุด12-22 หมดอาลัยไปนิพพาน
ชุด12-24 สิ่งที่ต้องยึดเอาเป็นสรณะ
ชุด12-27 มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ – แม้ตายก็ไม่ทิ้งธรรม Article
ชุด12-28 มงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง – บัณฑิตผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ Article
ชุด12-29 หมั่นทำการบ้านแล้วจะสมหวัง
ชุด12-30 ผู้มีความสุขที่แท้จริง
ชุด13-01 พระเตมีย์ ตอน 01 Video
ชุด13-02 พระเตมีย์ ตอน 02 Video
ชุด13-03 พระเตมีย์ ตอน 03 Video
ชุด13-04 พระเตมีย์ ตอน 04 Video
ชุด13-05 พระเตมีย์ ตอน 05 Video
ชุด13-06 พระเตมีย์ ตอน 06 Video
ชุด13-07 พระเตมีย์ ตอน 07 Video
ชุด13-08 พระเตมีย์ ตอน 08 Video
ชุด13-09 พระเตมีย์ ตอน 09 Video
ชุด13-10 พระเตมีย์ ตอน 10 Video
ชุด13-11 พระเตมีย์ ตอน 11 Video
ชุด13-12 พระเตมีย์ ตอน 12 Video
ชุด13-13 พระเตมีย์ ตอน 13 Video
ชุด13-14 พระเตมีย์ ตอน 14 Video
ชุด13-15 พระเตมีย์ ตอน 15 Video
ชุด13-16 พระเตมีย์ ตอน 16 Video
ชุด13-17 พระเตมีย์ ตอน 17 Video
ชุด13-18 พระเตมีย์ ตอน 18 Video
ชุด13-19 พระเตมีย์ ตอน 19 Video
ชุด13-20 พระเตมีย์ ตอน 20 Video
ชุด13-21 พระเตมีย์ ตอน 21 Video
ชุด13-22 พระเตมีย์ ตอน 22 Video
ชุด13-23 พระเตมีย์ ตอน 23 Video
ชุด13-24 พระเตมีย์ ตอน 24 Video
ชุด13-25 พระเตมีย์ ตอน 25 Video
ชุด13-26 พระเตมีย์ ตอน 26 Video
ชุด13-27 พระเตมีย์ ตอน 27 Video
ชุด13-28 พระเตมีย์ ตอน 28 Video
ชุด14-01 พระมหาชนกตอนที่ 1
ชุด14-02 พระมหาชนกตอนที่ 2
ชุด14-03 พระมหาชนกตอนที่ 3
ชุด14-04 พระมหาชนกตอนที่ 4
ชุด14-05 พระมหาชนกตอนที่ 5
ชุด14-06 พระมหาชนกตอนที่ 6
ชุด14-07 พระมหาชนกตอนที่ 7
ชุด14-08 พระมหาชนกตอนที่ 8
ชุด14-09 พระมหาชนกตอนที่ 9
ชุด14-10 พระมหาชนกตอนที่ 10
ชุด14-11 พระมหาชนกตอนที่ 11
ชุด14-12 พระมหาชนกตอนที่ 12
ชุด14-13 พระมหาชนกตอนที่ 13
ชุด14-14 พระมหาชนกตอนที่ 14
ชุด14-15 พระมหาชนกตอนที่ 15
ชุด14-16 สุวรรณสามตอนที่ 1
ชุด14-17 สุวรรณสามตอนที่ 2
ชุด14-18 สุวรรณสามตอนที่ 3
ชุด14-19 สุวรรณสามตอนที่ 4
ชุด14-20 สุวรรณสามตอนที่ 5
ชุด14-21 สุวรรณสามตอนที่ 6
ชุด14-22 สุวรรณสามตอนที่ 7
ชุด14-23 สุวรรณสามตอนที่ 8
ชุด14-24 สุวรรณสามตอนที่ 9
ชุด14-25 สุวรรณสามตอนที่ 10
ชุด14-26 สุวรรณสามตอนที่ 11
ชุด14-27 สุวรรณสามตอนที่ 12
ชุด14-28 สุวรรณสามตอนที่ 13
ชุด14-29 สุวรรณสามตอนที่ 14
ชุด14-30 สุวรรณสามตอนที่ 15
ชุด14-31 สุวรรณสามตอนที่ 16
ชุด14-32 สุวรรณสามตอนที่ 17
ชุด14-33 สุวรรณสามตอนที่ 18
ชุด14-34 สุวรรณสามตอนที่ 19
ชุด14-35 สุวรรณสามตอนที่ 20
ชุด14-36 สุวรรณสามตอนที่ 21
ชุด15-01 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(1) Article
ชุด15-02 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(2) Article
ชุด15-03 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(3) Article
ชุด15-04 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(4) Article
ชุด15-05 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(5) Article
ชุด15-06 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(6) Article
ชุด15-07 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(7) Article
ชุด15-08 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(8) Article
ชุด15-09 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(9) Article
ชุด15-10 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(10) Article
ชุด15-11 เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(11) Article
ชุด15-12 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 1 ( ศุภนิมิต ) Article
ชุด15-13 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 2 ( สืบหาบัณฑิต ) Article
ชุด15-14 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 3 ( ฉายแววปราชญ์ ) Article
ชุด15-15 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 4 ( ยักษ์จําแลง ) Article
ชุด15-16 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 5 ( พิสูจน์ชายชู้ ) Article
ชุด15-17 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 6 ( ผู้ผดุงความยุติธรรม ) Article
ชุด15-18 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 7 ( ยอดนักสังเกต ) Article
ชุด15-19 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 8 ( แก้ปมปริศนา ) Article
ชุด15-20 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 9 ( ประลองปัญญา ) Article
ชุด15-21 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 10 ( ต้อนรับบัณฑิตใหม่ ) Article
ชุด15-22 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 11 ( สนองราชกิจ ) Article
ชุด15-23 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 12 ( ไขปริศนา ) Article
ชุด15-24 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 13 ( ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ ) Article
ชุด15-25 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 14 ( คู่ครองในอุดมคติ ) Article
ชุด15-26 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 15 ( เลือกคู่ครอง ) Article
ชุด15-27 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 16 ( ลี้ภัยการเมือง ) Article
ชุด15-28 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 17 ( ความจริงปรากฏ ) Article
ชุด15-29 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 18 ( ผดุงคุณธรรม ) Article
ชุด15-30 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 19 ( แก้ปัญหาเทพ ) Article
ชุด15-31 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 20 ( อย่าบอกความลับแก่ใคร ) Article
ชุด15-32 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 21 ( ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ) Article
ชุด15-33 มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 22 ( ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ) Article
ชุด16-01 ภูริทัต 01
ชุด16-02 ภูริทัต 02
ชุด16-03 ภูริทัต 03
ชุด16-04 ภูริทัต 04
ชุด16-05 ภูริทัต 05
ชุด16-06 ภูริทัต 06
ชุด16-07 ภูริทัต 07
ชุด16-08 ภูริทัต 08
ชุด16-09 ภูริทัต 09
ชุด16-10 ภูริทัต 10
ชุด16-11 ภูริทัต 11
ชุด16-12 ภูริทัต 12
ชุด16-13 ภูริทัต 13
ชุด16-14 ภูริทัต 14
ชุด16-15 ภูริทัต 15
ชุด16-16 ภูริทัต 16
ชุด16-17 ภูริทัต 17
ชุด16-18 ภูริทัต 18
ชุด16-19 ภูริทัต 19
ชุด16-20 ภูริทัต 20
ชุด16-21 ภูริทัต 21
ชุด16-22 ภูริทัต 22
ชุด16-23 ภูริทัต 23
ชุด16-24 ภูริทัต 24
ชุด16-25 ภูริทัต 25
ชุด16-26 ภูริทัต 26
ชุด16-27 ภูริทัต 27
ชุด16-28 ภูริทัต 28
ชุด16-29 ภูริทัต 29
ชุด16-30 จันทกุมาร 01
ชุด16-31 จันทกุมาร 02
ชุด16-32 จันทกุมาร 03
ชุด16-33 จันทกุมาร 04
ชุด16-34 จันทกุมาร 05
ชุด17-01 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 1 ( ปฐมเหตุ ) Article
ชุด17-02 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 2 ( พระนางผุสดีขอพร 10 ประการ ) Article
ชุด17-03 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 3 ( กำเนิดพระเวสสันดร ) Article
ชุด17-04 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 4 ( พระราชทานช้างมงคล ) Article
ชุด17-05 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 5 ( สัตตสตกมหาทาน ) Article
ชุด17-06 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 6 ( เดินทางสู่เขาวงกต ) Article
ชุด17-07 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 7 ( เสด็จออกบรรพชา ) Article
ชุด17-08 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 8 ( ชีวิตนักบวช ) Article
ชุด17-09 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 9 ( ชูชกขอโอรสธิดา ) Article
ชุด17-10 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 10 ( ชูชกกล่าวขอโอรสธิดา ) Article
ชุด17-11 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 11 ( บริจาคกัณหาชาลี ) Article
ชุด17-12 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 12 ( กัณหาชาลีถูกทรมาน ) Article
ชุด17-13 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 13 ( บริจาคพระนางมัทรี ) Article
ชุด17-14 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 14 ( พระเวสสันดรขอพร 8 ประการ ) Article
ชุด17-15 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 15 ( กัณหาชาลีได้รับอิสรภาพ ) Article
ชุด17-16 เวสสันดรชาดก ตอนที่ 16 ( เชิญพระเวสสันดรกลับพระนคร ) Article
ชุด17-17 จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (1) Article
ชุด17-18 จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (2) Article
ชุด17-19 จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (3) Article
ชุด17-20 จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (4) Article
ชุด17-21 จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี 5
ชุด18-01 มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ – บัณฑิตต้องอบรมตน Article
ชุด18-02 บัณฑิตผู้ฉลาดคิด
ชุด18-03 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 1 ) Article
ชุด18-04 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 2 ) Article
ชุด18-05 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 3 ) Article
ชุด18-06 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 4 ) Article
ชุด18-07 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 5 ) Article
ชุด18-08 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 6 ) Article
ชุด18-09 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 7 ) Article
ชุด18-10 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 8 ) Article
ชุด18-11 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 9 ) Article
ชุด18-12 เดินตามทางของบัณฑิต ตอนที่ ( 10 ) Article
ชุด18-13 มาตังคบัณฑิต 1 Video
ชุด18-14 มาตังคบัณฑิต 2 Video
ชุด18-15 มาตังคบัณฑิต 3
ชุด18-16 มาตังคบัณฑิต 4
ชุด18-17 มาตังคบัณฑิต 5
ชุด18-18 มาตังคบัณฑิต 6
ชุด18-19 คำปฏิญญาของบัณฑิต 1
ชุด18-20 คำปฏิญญาของบัณฑิต 2
ชุด18-21 คำปฏิญญาของบัณฑิต 3
ชุด18-22 คำปฏิญญาของบัณฑิต 4
ชุด18-23 คำปฏิญญาของบัณฑิต 5
ชุด18-24 ผังสำเร็จของบัณฑิตนักปราชญ์
ชุด18-25 จูฬธนุคหบัณฑิต 1
ชุด18-26 จูฬธนุคหบัณฑิต 2
ชุด18-27 ทางออกของบัณฑิต
ชุด19-01 จอมโจรโปริสาท 01 Video
ชุด19-02 จอมโจรโปริสาท 02 Video
ชุด19-03 จอมโจรโปริสาท 03 Video
ชุด19-04 จอมโจรโปริสาท 04 Video
ชุด19-05 จอมโจรโปริสาท 05 Video
ชุด19-06 จอมโจรโปริสาท 06 Video
ชุด19-07 จอมโจรโปริสาท 07 Video
ชุด19-08 จอมโจรโปริสาท 08 Video
ชุด19-09 จอมโจรโปริสาท 09 Video
ชุด19-10 จอมโจรโปริสาท 10 Video
ชุด19-11 จอมโจรโปริสาท 11 Video
ชุด19-12 จอมโจรโปริสาท 12 Video
ชุด19-13 จอมโจรโปริสาท 13 Video
ชุด19-14 จอมโจรโปริสาท 14 Video
ชุด19-15 จอมโจรโปริสาท 15 Video
ชุด19-16 จอมโจรโปริสาท 16 Video
ชุด19-17 จอมโจรโปริสาท 17 Video
ชุด19-18 จอมโจรโปริสาท 18 Video
ชุด19-19 จอมโจรโปริสาท 19 Video
ชุด19-20 จอมโจรโปริสาท 20 Video
ชุด19-21 จอมโจรโปริสาท 21 Video
ชุด20-01 บรรพชา-อุปสมบท1
ชุด20-02 บรรพชา-อุปสมบท2
ชุด20-03 บรรพชา-อุปสมบท3
ชุด20-04 บรรพชา-อุปสมบท4
ชุด20-05 บรรพชา-อุปสมบท5
ชุด20-06 บรรพชา-อุปสมบท6
ชุด20-07 บรรพชา-อุปสมบท7
ชุด20-08 บรรพชา-อุปสมบท8
ชุด20-09 บรรพชา-อุปสมบท9
ชุด20-10 บรรพชา-อุปสมบท10
ชุด20-11 บรรพชา-อุปสมบท11
ชุด20-12 บรรพชา-อุปสมบท12
ชุด20-13 บรรพชา-อุปสมบท13
ชุด20-14 บรรพชา-อุปสมบท14
ชุด20-15 บรรพชา-อุปสมบท15
ชุด20-16 บรรพชา-อุปสมบท16
ชุด20-17 บรรพชา-อุปสมบท17
ชุด20-18 บรรพชา-อุปสมบท18
ชุด20-19 บรรพชา-อุปสมบท19
ชุด20-20 บรรพชา-อุปสมบท20
ชุด20-21 บรรพชา-อุปสมบท21

หน้าถัดไป สารบัญชุดที่ 21-43
กลับสู่หน้าหลัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *