๓ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย

03-01 สรณะอันเกษม Article
03-02 หนทางสายกลาง Article
03-03 ที่พึ่งที่แท้จริง Article
03-04 ฐานที่ ๗ ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว Article
03-05 รัตนตรัยที่พึ่งแหล่งสุดท้าย Article
03-06 เป้าหมายสูงสุดของชีวิต Article
03-07 รู้แจ้งด้วยธรรมกาย Article
03-08 อานุภาพพระรัตนตรัย Article
03-09 ผลแห่งการยึดมั่นในพระรัตนตรัย Article
03-10 ถึงพระรัตนตรัย ไม่ไกลนิพพาน Article
03-11 เส้นทางไปของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง Article
03-12 ทำจิตให้เลื่อมใส Article
03-13 น้อมใจไว้ในพุทธองค์ Article
03-14 พระรัตนตรัยเป็นเยียม Article
03-15 รัตนะ ๗ ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้ Article
03-16 กายแห่งการตรัสรู้ธรรม Article
03-17 ผู้ขัดขวางการสร้างบารมี Article
03-18 ๔๐ วิธีเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย Article
03-19 ฝึกใจให้หยุดนิ่ง Article
03-20 ตามเห็นกายในกาย Article
03-21 ธรรมกายคือหลักของชีวิต Article
03-22 รัตนะภายใน Article
03-23 หนทางสู่ธรรมกาย Article
03-24 พิจารณาปล่อยวางในขันธ์ ๕ Article
03-25 อุปสรรคของการเจริญภาวนา Article
03-26 มาร ๕ ฝูง Article
03-27 มารผู้ขัดขวางความดี Article
03-28 อิทธิบาทสี่ ชี้ทางสู่นิพพาน Article
03-29 รู้จักกายที่แท้จริงของตัวเอง Article
03-30 ที่พึ่งอันอมตะ Article
03-31 มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางสู่ความหลุดพ้น Article
03-32 วิชชาในพระพุทธศาสนา Article
03-33 รัตนชาติและพระรัตนตรัย Article
03-34 อริยมรรค หนทางสู่ความหลุดพ้น Article
03-35 ผู้มีราตรีเดียวเจริญ Article
03-36 ธรรมกาย กายมาตรฐาน Article
03-37 โพชฌงค์ ๗ ทางสำเร็จสู่นิพพาน Article
03-38 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (๑) Article
03-39 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (๒) Article
03-40 อนัตตลักขณสุตร Article
03-41 อาทิตตปริยายสูตร Article
03-42 กุศโลบายในการเข้าถึงพระรัตนตรัย Article
03-43 สรรเสริญพระรัตนตรัยปลอดภัยทุกชาติ Article
03-44 ถึงพระรัตนตรัยอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ Article
03-45 พรรณนาพุทธคุณหนุนส่งถึงนิพพาน Article
03-46 ถึงพระรัตนตรัยได้ไปสวรรค์ Article
03-47 ผลแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย Article
03-48 สัญญาแห่งความเลื่อมใส Article
03-49 ต้นแบบแห่งความดี Article
03-50 เวสารัชชธรรม ๔ Article
03-51 นักสร้างบารมีพันธุ์อาชาไนย Article
03-52 คนดีที่โลกต้องการ Article
03-53 ผลแห่งการชวนคนมารู้จักพระรัตนตรัย Article
03-54 พระอริยเจ้า Article
03-55 พระอรหันต์มีจริง Article
03-56 ความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนา Article
03-57 พระอรหันต์รู้ได้ยาก Article
03-58 เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏ Article
03-59 โสฬสญาณ Article
03-60 หลุดพ้นจากสังสารวัฏ Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

1 thought on “๓ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย”

  1. น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับโอวาท
    คำสอนและธรรมทานอันทรงคุณค่า
    หลวงพ่อธัมมชโย #คุณครูไม่ใหญ่
    ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สาธุครับ
    🏵️🌺🌸💮🌼🌷🌷🌼💮🌸🌺🏵️

Leave a Comment

Your email address will not be published.