๘ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับสารธรรม ๑

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับสารธรรม ๑

1. ครุกรรม (๑) กรรมหนักฝ่ายอกุศล มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท และ สังฆเภท Article
2. ครุกรรม (๒) ครุกรรมฝ่ายกุศล เป็นมหัคคตกุศล เป็นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเข้าถึงธรรมกาย Article
3. การเจริญเมตตาจิต (พระภิกษุ ๕๐๐ รูป ถูกรุกขเทวดารบกวนเพราะไม่ได้แผ่เมตตา) Article
4. กระแสแห่งเมตตาจิต (ทีฆาวุกุมาร “เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร” Article
5. หลุดพ้นจากเวร (นางยักษิณีบรรลุโสดาปัตติผล เลิกจองเวรอดีตหญิงหมันร่วมสามี) Article
6. ธรรมคุ้มครองโลก (ผีเสื้อน้ำตามหาเทวธรรมนานถึง ๑๒ ปี) Article
7. สู้จนกว่าจะชนะ (ม้าสินธพอาชาไนยชื่อว่า โภชาชานียะ) Article
8. เพียรเถิดจะเกิดผล (พ่อค้าและบริวารเพียรทุบหินให้แตก จนพบน้ำกลางทะเลทราย) Article
9. หนทางที่ไม่ต้องเกิด (พระพุทธองค์สอนวิธีการที่จะไปให้ถึงความดับโลก ถึงหนทางที่ไม่ต้องเกิดแก่โรหิตัสสเทพบุตร) Article
10. รักษาใจเพียงหนึ่งเดียว (พระพุทธองค์แนะนำพระภิกษุ รักษาจิตอย่างเดียวได้ ชื่อว่ารักษาศีลได้ทุกข้อ) Article
11. การเจริญมรณานุสติ (ธิดาของนายช่างหูก ตอบคำถามพระบรมศาสดา) Article
12. เราชนะแล้ว (พราหมณ์สองสามีภรรยามีผ้าห่มคลุมกายผืนเดียวผลัดกันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า) Article
13. ได้โปรดอภัยเถิด (พระเจ้าเอกราชทรงแผ่เมตตาไปยังพระราชาผู้ประทุษร้าย) Article
14. ปัจจัยในการบรรลุธรรม (อุบาสิกาอุปัฏฐากเหล่าพระภิกษุสงฆ์จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด) Article
15. มรณสติ นำชีวิตสู่หลักชัย (พญาหงส์ทองมีความเร็วดังพระอาทิตย์ แต่ช้ากว่าความเสื่อมของสังขาร) Article
16. บุคคลผู้ทรงธรรม (ผู้ใดเรียนคาถาแม้บทเดียว แล้วแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม) Article
17. การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก (พญานาคราชรักษาศีลยิ่งชีวิต เพื่อให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์) Article
18. อยู่ไกลก็เหมือนใกล้ (จูฬสุภัททา อาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ทางอากาศ) Article
19. ควรพิจารณากิจของตน (พระพุทธองค์เตือนอุบาสิกาทำกิจของตนคือน้อมนำใจตามกระแสธรรม) Article
20. สามัคคีคือพลัง (ฝูงนกกระจาบแตกความสามัคคี) Article
21. บุญเท่านั้นที่ปรารถนา (สาธินะโพธิสัตว์กลับจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญกุศล) Article
22. บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่ง (มณีเมขลาช่วยสังขพราหมณ์ที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเล ๗ วัน) Article
23. แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง
24. อย่าโกรธกันเลย (พระนางโรหิณีน้องสาวพระอนุรุทธะ เป็นโรคผิวหนัง) Article
25. ผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชาวโลก (โชติปาละโพธิสัตว์) Article
26. ความปรารถนาของบัณฑิต (อกิตติพระโพธิสัตว์) Article
27. อย่าก่อเวรอีกเลย (การจองเวรของนางรัชชุมาลากับลูกสะใภ้ของพราหมณ์) Article
28. กระต่ายตื่นตูม (พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์) Article
29. ไม่มีใครติเตียน (พระราชาประกาศคุณพระโพธิ์สัตว์ดาบสที่เคยช่วยเหลือชีวิต) Article
30. กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด (กิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ นั้น มีอยู่จริงๆ) Article
31. คนจะดีอยู่ที่การกระทำ (พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นจัณฑาลชื่อมาตังคะ) Article
32. บนเส้นทางของผู้นำ (พระเจ้าพรหมทัตโพธิสัตว์ พบพระเจ้าพัลลิกะบนเส้นทางสัญจร) Article
33. อย่าด่วนตัดสินใจ (พระราชากล่าวโทษสมณะ โดยไม่รอบคอบ ทำให้ผู้คนเดือดร้อน) Article
34. บ้านกัลยาณมิตร 
35. สัตถันตรกัป ๗ วัน (เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ประพฤติจักกวัตติวัตร) Article
36. สมปรารถนาได้ด้วยบุญ (ปุโรหิตเสี่ยงบุษยราชรถ เลือกนันทกุมารเป็นพระราชา) Article
37. สั่งสมบุญตลอดพรรษา (เรื่อง นกดุเหว่าส่งเสียงร้องอย่างไพเราะและคาบผลมะม่วงสุกใส่บาตรพระพุทธองค์) Article
38. โลภนักมักลาภหาย
39. ไม่มีอะไรสายเกินไป (เพชฌฆาตเคราแดงละจากโลกนี้แล้ว ไปบังเกิดในวิมานชั้นดุสิต) Article
40. บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว (พระนันทกะเถระเคยสร้างสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้า) Article
41. สังคมในอุดมคติ (อายุวัฒนกุมาร จากทารกที่ต้องตายใน ๗ วัน มีอายุยืนถึง ๑๒๐ ปี) Article
42. ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว (ปุรพันธะอุบาสก ผู้ไม่หวั่นไหวต่อมารผจญ) Article
43. รีบทำเสียเถิดก่อนจะสายเกินไป (พหุปุตติกาเถรี ผู้ไม่ประมาททำกิจที่ควรทำ) Article
44. บัณฑิตควรตักเตือนกัน
45. ชนะด้วยเมตตา ( พระนางสามาวดีรอดพ้นจากลูกศรอาบยาพิษด้วยอานุภาพการแผ่เมตตา ที่ไม่มีความโกรธเจือปน) Article
46. มหาสติปัฏฐานสูตร (เป็นทางสายเอก เพื่อบรรลุไญยธรรม เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้ง) Article
47. สันติภาพโลกเป็นจริงได้ (ชนสันธกุมาร พระราชาผู้นำต้นแบบชาวโลก) Article
48. เพื่อนพ้องพี่น้องกัน (วาเสฏฐะ และ ภารทวาชะบุตรของตระกูลพราหมณ์) Article
49. โลกาพินาศเพราะอำนาจกิเลส (โลกนี้จะถูกทำลายด้วยภัย ๓ อย่าง) Article
50. คุณคือคนสำคัญ (เศรษฐีในอดีตสร้างมหาเจดีย์บูชาพระกัสสปพุทธเจ้า) Article
51. เส้นทางจอมปราชญ์ (๑) กำเนิดพระนาคเสนกับพระยามิลินท์ Article
52. เส้นทางจอมปราชญ์ (๒) พระโรหณเถระบิณฑบาตที่บ้านของพราหมณ์ทุกวัน เป็นเวลา ๗ ปี ๑๐ เดือน Article
53. เส้นทางจอมปราชญ์ (๓) นาคเสนกุมาร ออกบวช Article
54. เส้นทางจอมปราชญ์ (๔) พระยามิลินท์พบพระนาคเสนครั้งแรก Article
55. เส้นทางจอมปราชญ์ (๕) พระยามิลินท์เริ่มตรัสถามปัญหาพระนาคเสน Article
56. เส้นทางจอมปราชญ์ (๖) ปุจฉา-วิสัชนา พระพุทธเจ้า Article
57. เส้นทางจอมปราชญ์ (๗) ปุจฉา-วิสัชนา ความตาย Article
58. เส้นทางจอมปราชญ์ (๘) ปุจฉา-วิสัชนา กำลังของกุศลและอกุศล Article
59. เส้นทางจอมปราชญ์ (๙) ปุจฉา-วิสัชนา กำลังของบุญและบาป Article
60. เส้นทางจอมปราชญ์ (๑๐) ปุจฉา-วิสัชนา การสวดพระปริตร Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *