สารบัญ หนังสือพ่อสอนลูก

1. วันมหาปีติ Article
2. เตรียมพร้อมไว้เพื่อวันข้างหน้า Article
3. ยกชั้น เพื่อยอยกพระพุทธศาสนา Article
4. เมื่อใจยิ่งใหญ่ โลกก็เหลือใบนิดเดียว Article
5. ความสำเร็จอยู่ที่ใจ Article
6. สอบยกชั้น ยิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นไปได้ Article
7. ยกชั้น ๓ ป. Article
8. สำคัญที่ความตั้งใจ Article
9. คิดให้ใหญ่ Article
10. ศึกษาพระธรรมวินัย Article
11. ความสำคัญของการศึกษาพระธรรมวินัย Article
12. นักบวชคือหัวใจของชาวโลก Article
13.การศึกษาตามพุทธประสงค์ Article
14.การศึกษาสำหรับผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ Article
15. ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่พระธรรมวินัย Article
16. ต้องไปพร้อมกัน Article
17. นาคหลวง Article
18. เปรียญธรรมคู่คุณธรรม Article
19. การศึกษาที่ต่อเนื่อง Article
20. เรียนอย่างไรให้ได้ดี Article
21. เหมือนสามเณรราหุลกำเม็ดทราย Article
22. เรียนเพื่อความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ Article
23. เรียนให้รู้ทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า Article
24. กระหายศึกษาเพื่อความรู้แจ้ง Article
25. เครื่องวัดความอยากรู้ Article
26. อย่าหวังเพียงสอบได้ Article
27. มาทางลัด Article
28. ชีวิตของผู้มีบุญ Article
29. อยากเป็นตัวของเราเอง Article
30. เครื่องแบบสุดท้ายในสังสารวัฏ Article
31. เตรียมตัวเป็นพระ Article
32. บวช ๒ ชั้น Article
33. ช่วงชีวิตที่ดีที่สุด Article
34. พุทธศาสตร์ เครื่องเดินทางสู่สุคติภพ Article
35. ธงชัยของชาวโลก Article
36. เนื้อนาบุญอายุของพระศาสนา Article
37. นักบวชที่สมบูรณ์ Article
38. ความสุข Article
39. คิด พูด ทำ อย่างนักบวช Article
40. อารมณ์ดี Article
41. ทำเรื่องอัศจรรย์ให้เป็นเรื่องปกติ Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.