สารบัญ ปฎิบัติธรรมวันอาทิตย์ (ธ.๐๐๑-ธ.๐๗๕)

นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๑ สวดมนต์และนำนั่งสมาธิ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๒ การปฏิบัติแบบต่างๆ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๓ ปรับใจให้ถึงธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๔ ขันธ์ ๕ และธรรมขันธ์ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๕ ธรรมกายและวิธีเข้าถึง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๖ อุปสรรคและอุบายในการเข้าถึงธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๗ ธรรมะที่ได้จากธรรมกาย Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๘ ชีวิตจะมีคุณค่าถ้าเข้ากลางได้ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๐๙ กลางของกลาง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๐ อายตนนิพาน Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๑ พระรัตนตรัยภายใน Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๒ อานิสงค์การบูชาข้าวพระ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๓ วันสมาธิโลก Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๔ การพิจารณาปล่อยวาง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๕ ยกใจชนะอุปสรรค Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๖ ฉากหลัง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๗ ความสุขจากสมาธิ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๘ อธิษฐานมาฆะ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๑๙ ชั่วโมงกลาง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๐ มองที่กลาง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๑ ห้องเรียนภายใน Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๒ อโหสิกรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๓ อธิษฐานพรรษา Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๔ ความรู้ตัวภายใน Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๕ รัตนทั้งสาม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๖ ผู้มีความชราเป็นข้าศึก Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๗ กิจของใจ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๘ วัตถุประสงค์ของชีวิต Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๒๙ รางวัลแห่งใจหยุดนิ่ง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๐ เพชรฆาตเคราแดง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๑ ดวงธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๒ กายธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๓ วันตรัสรู้ธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๔ สิบแปดกาย Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๕ ภาวนามยปัญญา Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๖ ใจที่เป็นหนึ่ง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๗ พระอริยบุคคล Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๘ จักรแห่งธรรม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๓๙ กฐินฉลอง ๘๔ปี คุณยาย Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๐ วันสร้างบารมี Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๒ ความทรงจำ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๑ หยุดสู่ความสำเร็จ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๓ ฝั่งแห่งใจหยุดนิ่ง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๔ พลังมวลของความบริสุทธิ์ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๕ ความเจริญของใจ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๖ วันของพระพุทธเจ้า Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๘ ที่พึงอันเกษม Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๔๙ แหล่งกำเนิดบุญ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๐ อิทธิบาท Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๑ สติกับสบาย Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๒ ผู้รู้แจ้ง Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๓ พระวักกลิ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๔ การไปเกิดมาเกิด Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๕ จิตที่ผ่องใส Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๖ มรดกโลก Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๗ วันของพระพุทธเจ้า Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๘ การบูชาข้าวพระ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๕๙ อานิสงค์ของสมาธิภาวนา Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๐ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๑ ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๒ ๓๑ปีแห่งบุญ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๓ พระอัคคิทัต Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๔ เราเลือกเกิดได้ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๕ ผู้มีอานุภาพ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๖ ศูนย์รวมผู้มีบุญ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๗ บุญพิเศษ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๘ คนดีที่โลกต้องการ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๖๙ องคุลิมาล Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๐ ญาณทัศนะ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๑ วิปัสสนา Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๒ กลั่นใจ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๓ สัมมาสมาธิ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๔ ธารแห่งบุญ Video
นำนั่งสมาธิ พิธีบูชาข้าวพระ – ธ.๐๗๕ ไตรสรณคมน์ Video

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.