เปรียญธรรมคู่คุณธรรม

18. เปรียญธรรมคู่คุณธรรม
เมื่อลูกมีเปรียญธรรมสูงขึ้น คุณธรรมก็ควรสูงขึ้นตามมาด้วย ให้มีกาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว เป็นพระที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป อย่าให้เปรียญธรรมที่เราได้มานั้นเป็นประดุจตอของวัฏฏะ คือกีดขวางหนทางไปสู่อายตนนิพพาน

อย่าได้เกิดมานะทิฏฐิว่า เราได้เปรียญธรรมประโยคสูงๆ แล้ว มีความรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ของเรา ซึ่งบางท่านก็ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามหรือบางท่านได้ศึกษาแต่ว่ามีเปรียญธรรมต่ำกว่าเรา ก็อย่าให้มานะทิฏฐิเกิดขึ้น จนกระทั่งคุณธรรมในตัวของเราลดลง ตรงกันข้าม ยิ่งมีเปรียญธรรมสูงขึ้น ยิ่งต้องมีความรู้สึกว่า เราจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้น นั่นคือความน่ารักอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมที่สูงขึ้น และจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

Leave a Comment

Your email address will not be published.