๖ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก

1. ชีวิตในสังสารวัฏ (สังสารวัฏในภพ ๓ ในกำเนิด ๔ รวม ๓๑ ภูมิ ตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมด) Article
2. เส้นทางสู่ปรโลก (หากเรามีบุญมาก สามารถเลือกเกิดได้)  Article
3. เฮือกสุดท้ายของชีวิต (๑) (ใจผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติย่อมเป็นที่ไป) Article หรือ Video
4. เฮือกสุดท้ายของชีวิต (๒) (เรื่อง พระโสณเถระสงเคราะห์สามเณรบิดาอดีตนายพรานให้สักการะบูชาเจดีย์) Article
5. ยมโลก สถานที่พิจารณาบุญและบาป Article
6. นิรยภูมิสำหรับคนบาป Article
7. ทุกข์ในนรก Article
8. ที่ตั้งของมหานรก (เรื่อง พระจูฬบิณฑปาติกติสสเถระพิสูจน์ให้พระมาลกะติสสะอดีตนายพราน เห็นว่านรกมีจริง) Article
9. มหานรก ๘ ขุม Article
10. ทุกข์ในอเวจีมหานรก (พระเทวทัต) Article
11. ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์ (ภรรยาเวมานิกเปรตขอกลับมาเมืองมนุษย์) Article
12. เปรต ๑๒ ตระกูล (๑) Article
13. เปรต ๑๒ ตระกูล (๒) รากยาทำให้เห็นเปรต ภูต ผี ปีศาจ Article
14. เปรต ๑๒ ตระกูล (๓) Article
15. เปรต ๑๒ ตระกูล (๔) Article
16. ปรทัตตูปชีวีเปรต (เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร) Article
17. ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต Article หรือ Video
18. อสุรกายภูมิ Article
19. ติรัจฉานภูมิ Article หรือ Video
20. มนุสสภูมิที่สร้างบารมี Article หรือ Video
21. ชีวิตชาวสวรรค์ Article
22. จาตุมหาราชิกา Article
23. พญานาค ๔ ตระกูล Article
24. ยักษ์ประเภทต่างๆ (ยักษ์อดีตพระเจ้าพิมพิสาร) Article
25. รุกขธรรม (ธรรมของรุกขเทวดา) Article
26. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ Article
27. โครงสร้างดาวดึงส์ Article
28. ทิพยสถานสำหรับผู้มีบุญ Article
29. จอมเทพอสูร (อสูรอดีตเทวดาแห่งดาวดึงส์) Article
30. ท้าวสักกะจอมเทพ (คุณธรรมความดีที่ทำให้เป็นท้าวสักกะ) Article
31. องค์อัมรินทราธิราช (มฆมาณพ) Article
32. ปาริฉัตรสวรรค์ (แห่งดาวดึงส์) Article
33. เทพจุติ (ทุกข์ชาวสวรรค์) Article
34. ทวยเทพสดับธรรม (การทำความดีของมนุษย์ อยู่ในสายตาชาวสวรรค์) Article
35. ดินแดนสุขาวดี Article
36. สวรรค์ชั้นยามา Article
37. พระศรีอริยเมตไตรย (กำเนิดพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์) Article
38. ดุสิตบุรี (ที่รวมประชุมของพระบรมโพธิสัตว์) Article
39. นิมมานรดี (เรื่อง สุภัททาเทพนารี) Article
40. ปรนิมมิตวสวัตดี ตอน สิริมาเทพนารี ๑ Article หรือ Video
41. ปรนิมมิตวสวัตดี ตอน สิริมาเทพนารี ๒ Article หรือ Video
42. ปฏิปทาแห่งพรหมโลก (สุภมาณพทูลถามเรื่องพรหมโลก) Article
43. พรหมปาริสัชชาภูมิ ( พรหมชั้นแรก ) Article
44. พรหมปุโรหิตาภูมิ Article
45. เวหัปผลาพรหมโลก (พรหมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆ อย่าง) Article
46. อสัญญีสัตตาพรหม (ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากจิต  จึงไม่อยากมีจิต) Article
47. ปัญจสุทธาวาส (พรหมที่เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา) Article
48. อรูปภพ (ร่างกายเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ จึงพอใจในภาวะที่ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปกาย) Article
49. สัญญาเวทยิตนิโรธ (ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน) Article
50. ภวัคคพรหม (สัญญานั้นมีแต่ก็เหมือนไม่มี เหมือนน้ำมันที่ทาติดบาตร) Article
51. อุทกดาบส-อาฬารดาบส (พลาดโอกาสที่เข้าพระนิพพาน ในกาลที่ตนควรจะได้) Article
52. กาฬเทวิลดาบส (ร้องไห้ด้วยความเสียดายที่อายุขัยไม่ถึง ทันการตรัสรู้ธรรม) Article
53. โลกุตตรภูมิ (คือพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด) Article
54. ภูมิของพระโสดาบัน (โลกุตตรภูมิชั้นต้น) Article
55. ความประเสริฐของพระโสดาบัน Article
56. ภูมิของพระสกิทาคามี Article
57. ภูมิของพระอนาคามี Article
58. อรหัตตภูมิ (โลกุตรภูมิขั้นสูงสุด) Article
59. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง Article
60. นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.