เล่ม 2 สิ่งที่ต้องแสวงหา คือ พระรัตนตรัยภายใน

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Article
๒. การบูชาอันสูงสุด Article
๓. ธรรมะ คืออะไร Article
๔. ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง Article
๕. เป้าหมายชีวิต Article
๖. ของดีมีอยู่ในตัว Article
๗. เรื่องด่วนที่สุด Article
๘. พลังงานที่โลกขาดแคลน Article
๙. หน้าที่แห่งชีวิต Article
๑๐. แผนผังชีวิต Article
๑๑. ธรรมกาย คือ เป้าหมายชีวิต Article
๑๒. มัชฌิมาปฏิปทา Article
๑๓. ของเก่านำมาเป่าฝุ่นใหม่ Article
๑๔. พระรัตนตรัย ๓ ระดับ Article
๑๕. ผู้ทรงธรรม Article
๑๖. ที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระธรรมกาย Article
๑๗. ทำความเข้าใจวิธีสอนสมาธิแบบวัดพระธรรมกาย Article
๑๘. ร่มธรรม Article
๑๙. พระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
๒๐. พระผู้ปราบมาร Article
๒๑. การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายเป็นสมถะ หรือวิปัสสนา Article
๒๒. ใจที่ฝึกดีแล้ว…นำสุขมาให้ Article
๒๓. ความสุขที่ทุกคนแสวงหา Article
๒๔. ความสุขที่คาดไม่ถึง Article
๒๕. รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง Article
๒๖. ธรรมะรักษา Article
๒๗. ใจตกศูนย์พบแสงสว่างภายใน Article
๒๘. เห็นแจ้งแล้วรู้แจ้ง Article
๒๙. การหลับตา Article
๓๐. บริกรรมนิมิต Article
๓๑. นึกนิมิตด้วยสิ่งที่คุ้นเคย Article
๓๒. ภาพองค์พระกลางดวงแก้ว Article
๓๓. การเห็นภาพภายใน Article
๓๔. วิธีทำใจให้ติดที่ศูนย์กลางกาย Article
๓๕. คำภาวนาไม่เป็นอุปสรรค Article
๓๖. ตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ Article
๓๗. ความสำคัญของฐานที่ ๗ Article
๓๘. วางใจเป็น Article
๓๙. ที่ไว้วางใจ Article
๔๐. เข้าถึงธรรมต้องสบายๆ Article
๔๑. ทำให้ถูกหลักวิชชา Article
๔๒. ๔ ส. สำเร็จ Article
๔๓. ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง Article
๔๔. ทำใจหลวมๆ Article
๔๕. ง่ายตลอดเส้นทาง Article
๔๖. เฉยในทุกประสบการณ์ Article
๔๗. หยุดนิ่งจึงเห็นภาพ Article
๔๘. เป็นผู้ดูที่ดี Article
๔๙. เห็น ไม่เห็น ก็ไม่เห็นจะเป็นไร Article
๕๐. ดูไปด้วยใจสบาย Article
๕๑. สิ่งที่เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม Article
๕๒. ฝึกเป็นผู้ให้ Article
๕๓. ต้องมีอิทธิบาท ๔ Article
๕๔. เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน Article
๕๕. นึกถึงพระทุกครั้ง ใจสูงขึ้นทุกครั้ง Article
๕๖. อย่าให้หาย Article
๕๗. อานิสงส์การแปะภาพไว้กลางกาย Article
๕๘. ต้องนั่งธรรมะทุกวัน Article
๕๙. อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ Article
๖๐. การปรารภความเพียรของพระพุทธเจ้า Article
๖๑. ฝึกหยุดนิ่งในทุกอิริยาบถ Article
๖๒. หมั่นฝึกใจทุกวัน Article
๖๓. ภาวิตา พหุลีกตา Article
๖๔. อย่ามีข้อแม้ ข้ออ้าง เงื่อนไข Article
๖๕. วิธีแก้อุปสรรคการปฏิบัติธรรม Article
๖๖. ง่วงก็หลับในกลางกาย Article
๖๗. แก้ฟุ้งด้วยบริกรรมภาวนา Article
๖๘. อย่ากดลูกนัยน์ตา Article
๖๙. นั่งเครียดไปทำไม Article
๗๐. นั่งแล้วตึง Article
๗๑. เริ่มต้นในจุดที่สบาย (แก้ตึง) Article
๗๒. เกร็ง ตึง..ผิดวิธี Article
๗๓. ทางสายกลาง Article
๗๔. ถ้าเอาจริง..ได้ทุกคน Article
๗๕. ความมืดเป็นมิตร Article
๗๖. ทำให้ถูกหลักวิชชา Article
๗๗. ความละเอียดต้องค่อยๆ สั่งสม Article
๗๘. ฝึกใจให้หยุดนิ่งก่อนหมดลม Article
๗๙. อย่าให้โอกาสเป็นวิกฤติ Article
๘๐. อย่าท้อใจ Article
๘๑. ยิ้มได้เมื่อภัยมา Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *