๒ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับศาสดาเอกของโลก

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับศาสดาเอกของโลก
1. ศาสดาเอกของโลก (๑) – พุทธประวัติ Article
2. ศาสดาเอกของโลก (๒) – พุทธประวัติ Article
3. ศาสดาเอกของโลก (๓) – พุทธประวัติ Article
4. ศาสดาเอกของโลก (๔) – พุทธประวัติ Article
5. ศาสดาเอกของโลก (๕) – พุทธประวัติ Article
6. ศาสดาเอกของโลก (๖) – พุทธประวัติ Article
7. ชัยชนะครั้งที่ ๑ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะพญามาร) Article
8. ชัยชนะครั้งที่ ๑ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๒ ชนะพญามาร) Article
9. ชัยชนะครั้งที่ ๒ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ตอน ชนะอาฬวกยักษ์) Article
10. ชัยชนะครั้งที่ ๓ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี) Article
11. ชัยชนะครั้งที่ ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ชนะองคุลิมาล) Article
12. ชัยชนะครั้งที่ ๕ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา) Article
13. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
14. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๒ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
15. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๓ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
16. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ตอนที่ ๔ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
17. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๕ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
18. ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๖ ชนะสัจจกนิครนถ์) Article
19. ชัยชนะครั้งที่ ๗ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะนันโทปนันทนาคราช) Article
20. ชัยชนะครั้งที่ ๗ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๒ ชนะนันโทปนันทนาคราช) Article
21. ชัยชนะครั้งที่ ๘ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ตอนที่ ๑ ชนะพกาพรหม) Article
22. ชัยชนะครั้งที่ ๘ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ตอนที่ ๒ ชนะพกาพรหม) Article
23. ลักษณะมหาบุรุษ (๑) Article
24. ลักษณะมหาบุรุษ (๒) Article
25. ลักษณะมหาบุรุษ (๓) Article
26. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๑) Article
27. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๒) Article
28. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๓) Article
29. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๔) Article
30. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๑ (เทวสันนิบาต) Article
31. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๒ (พุทธคุณ ๘ ประการ) Article
32. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๓ (สนังกุมารพรหม) Article
33. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๔ (โชติบาลกุมาร) Article
34. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๕ (พบมหาพรหม) Article
35. มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๖ (ขอลาบวช) Article
36. มหาโควินทสูตร ตอนที่ 7 (ออกบวช) Article
37. จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๑) Article
38. จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๒) Article
39. จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๓) Article
40. จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๔) Article
41. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๑) Article
42. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๒) Article
43. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๓) Article
44. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๔) Article
45. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๕) Article
46. วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจบารมี (๖) Article
47. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๑) Article
48. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๒) Article
49. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๓) Article
50. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๔) Article
51. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๕) Article
52. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๖) Article
53. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๗) Article
54. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๘) Article
55. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๙) Article
56. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๑๐) Article
57. เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๑๑) Article
58. บริจาคดวงตาเป็นทาน (อุปบารมี) Article
59. กระต่ายน้อยในดวงจันทร์ Article
60. สละชีวิตเป็นทาน (ปรมัตถบารมี) Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.