มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๒ (พุทธคุณ ๘ ประการ)

มหาโควินทสูตรตอนที่ ๒ (พุทธคุณ ๘ ประการ)

บุญ คือ สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ที่ทำให้เกิดความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ทำให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโลกียสมบัติและอริยสมบัติ ถ้ามีบุญมากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบาย และบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดาย ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้ว การสั่งสมบุญจึงเป็นกิจที่เราทั้งหลายต้องกระทำกันทุกวัน ทุกเวลาและทุกสถานที่

มีวาระบาลีที่ปรากฎใน อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก ว่า
“บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้ ชื่อว่าจะเป็นผู้บังเกิดในนรกเป็นต้น ย่อมไม่มี อนึ่งพ้นจากการบังเกิดในอบายแล้ว ยังจะเกิดขึ้นในเทวโลกได้เสวยมหาสมบัติ”

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การบังเกิดขึ้นของพระองค์ เป็นสิ่งที่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างรอคอยด้วยใจที่จดจ่อ เพื่อจะได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรม อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะ เป็นความสุขที่อิสระไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่น้อย

เมื่อคราวที่แล้ว หลวงพ่อได้นำเรื่องราวในมหาโควินทสูตรมากล่าวเอาไว้ในเบื้องต้น เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของปัญจสิขเทพบุตร ที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และได้กล่าวถึงมหาเทวสันนิบาต ซึ่งการประชุมใหญ่ในแต่ละครั้งของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ปัญจสิขเทพบุตรได้ทูลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นนั้นถวายพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงส์  เมื่อประชุมกันในวันธรรมสวนะก็จะทบทวนถึงบุญที่ตนเองได้สร้าง”

ใครที่ได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนา เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กายทิพย์ของเทพเหล่านั้นจะสว่างไสวมากกว่าเทพองค์อื่นๆ สังเกตได้จากรัศมีที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญ ท้าวสักกะจอมเทพที่ดูแลปกครองเทพทั้งหลายในดาวดึงส์จะเสด็จไปอนุโมทนาด้วยคาถาว่า

“โอหนอ ผู้เจริญทั้งหลาย พวกเราเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ย่อมบันเทิงไหว้พระตถาคต เคารพพระธรรม พวกเทพใหม่ที่มีรัศมี มียศ ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระสุคต  เมื่อมาในที่นี้เทพเหล่านั้นจะรุ่งเรืองล่วงเทพเหล่าอื่นโดยรัศมี โดยยศ โดยอายุ การเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นมหานิสงส์ใหญ่ ทำให้บรรลุคุณวิเศษที่ละเอียดประณีตในสวรรค์ชั้นนี้ เกินกว่าเทพผู้ไม่ได้สร้างบุญไว้ในพระพุทธศาสนา”

พวกเทพชั้นดาวดึงส์พร้อมทั้งท้าวสักกะ เห็นข้อนี้แล้วจึงปีติยินดี เกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดามาก แม้จะอยู่บนสวรรค์ต่างแสวงหาบุญ ด้วยการพากันไหว้พระตถาคตและพระธรรม พระพุทธเจ้าข้า  เพราะฉะนั้น พวกเทพชั้นดาวดึงส์จึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปีติโสมนัสโดยประมาณยิ่งว่า กายทิพย์ของพวกเราย่อมบริบูรณ์ด้วยรัศมีที่รุ่งโรจน์โชติช่วง”

หลังจากท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสอันยิ่งของทวยเทพชั้นดาวดึงส์แล้ว ได้ตรัสถามว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ พวกท่านอยากจะฟังพระคุณ ๘ อย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่” ด้วยความเลื่อมใสที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เหล่าเทพจึงพากันทูลรับทันที ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ พระคุณของพระองค์ไม่มีประมาณ ถ้ากล่าวโดยย่อมี ๘ อย่าง พวกท่านทั้งหลายโปรดจดจำ และยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธคุณเถิด จะได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลาย” จากนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้กล่าวถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้

(๑) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เราเป็นท้าวสักกะ ไม่เคยเห็นศาสดาองค์ใดในโลกนี้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณา ปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดังพระผู้มีพระภาคของเรา
(๒) พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล เรียกให้มาดูได้ น้อมเข้ามาในตนได้ ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาผู้แสดงธรรมที่น้อมมาใช้ได้เช่นนี้ ทั้งอดีตและปัจจุบัน
(๓) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล นี้เป็นโทษ นี้ไม่มีโทษ นี้พึงเสพ นี้ไม่พึงเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้ดำ นี้ขาว มีส่วนคล้ายกัน เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาอื่นที่บัญญัติธรรมที่เป็นกุศล อกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ พึงเสพ ไม่พึงเสพ เลว ประณีต ดำ ขาว มีส่วนคล้ายกันอย่างนี้ เหมือนพระบรมศาสดา ไม่ว่าจะในอดีต และไม่ว่าในปัจจุบัน
(๔) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปถึงพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลาย ทั้งพระนิพพาน ทั้งข้อปฏิบัติ ต่างกลมกลืนกันเป็นอย่างดี เหมือนน้ำจากแม่น้ำคงคากับน้ำจากแม่น้ำยมุนา ย่อมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี เรายังไม่พิจารณาเห็นศาสดาอื่นที่บัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปถึงพระนิพพานได้อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้า
(๕) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์ที่ให้ถึงพระนิพพาน พระองค์ไม่ทรงติดด้วยข้อปฏิบัติและวัตรนั้น ทรงเป็นผู้ที่สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ยินดีความสงัดวิเวก เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ตามประกอบความเป็นผู้ยินดี ในความเป็นผู้เดียวเช่นนี้ ผู้ถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและปัจจุบัน นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
(๖) แม้มีลาภ ชื่อเสียงและความสำเร็จอย่างยิ่ง พระองค์ก็ไม่ทรงติดลาภสักการะ ดำรงตนปกติ เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารอยู่เช่นนี้ พระองค์ถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและปัจจุบัน
(๗) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไร ก็มีปกติทำอย่างนั้น ทรงมีปกติทำอย่างไร ก็มีปกติตรัสอย่างนั้น เราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเช่นนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตและปัจจุบัน ยกเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
(๘) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากความเคลือบแคลง สิ้นสุดความดำริ เกี่ยวกับอัชฌาสัย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์

เมื่อปัญจสิขเทพบุตรกราบทูลมาถึงตรงนี้ จึงทูลต่อไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อท้าวสักกะตรัสถึงพระคุณทั้ง ๘ ประการ ของพระองค์แล้ว เหล่าทวยเทพพากันชื่นอกชื่นใจ บันเทิง เกิดปีติโสมนัส มีความรัก ความศรัทธาในพระองค์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้น เหล่าทวยเทพต่างพากันกล่าวสรรเสริญว่า ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระอาพาธน้อย ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พึงทรงดำรงยั่งยืนนานเถิด เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”  เมื่อกราบทูลถึงตรงนี้ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ขอให้ติดตามในตอนต่อไป

จะเห็นได้ว่า การบังเกิดขึ้นของพระบรมศาสดา เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธองค์สมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณ ๘ ประการ การยังใจให้เลื่อมใสในพระองค์ จะก่อให้เกิดมหากุศลงอกงามขึ้นในใจไปทุกภพทุกชาติ  ดังนั้น จงภูมิใจเถิดที่เราทุกคนได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เราจะได้ประสบความสุขความสำเร็จสมปรารถนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

*มก. มหาโควินทสูตร เล่ม ๑๔ หน้า ๑๓

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://buddha.dmc.tv/dhamma/9950
ต้นฉบับ หนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับศาสดาเอกของโลก

กลับสู่
สารบัญธรรมะเพื่อประชาชน สำหรับไฟล์เสียง, วีดีโอ และ Article
สารบัญ หนังสือธรรมะเพื่อประชาชน

1 thought on “มหาโควินทสูตร ตอนที่ ๒ (พุทธคุณ ๘ ประการ)”

  1. น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับโอวาท
    คำสอนและธรรมทานอันทรงคุณค่า
    หลวงพ่อธัมมชโย #คุณครูไม่ใหญ่
    ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สาธุครับ
    🏵️🌺🌸💮🌼🌷🌷🌼💮🌸🌺🏵️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *