หนังสือ ชีวิตสมณะ ๑(ที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ)

1. สมณะ… ต้องศึกษาพระบาลี Article
2. สมณะ…ชีวิตที่พรากจากกาม Article
3. ภาระ หน้าที่ และเป้าหมายของสมณะ Article
4. กิจของนักบวช Article
5. สมณะ…ชีวิตที่ใกล้พระนิพพาน Article
6. จังหวะชีวิตที่มีค่า…ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ Article
7. สมณะน้อย… ผู้ได้โอกาส Article
8. สมณะ…หาใช่…ไม่ได้ทำอะไร Article
9. เกื้อกูลกัน…จรรโลงธรรม Article
10. ภิกษุสามเณร คือผู้ให้แสงสว่างแก่โลก Article
11. ถ้าบวชกันหมดทั้งโลก ? Article
12. สมณะ…ผู้สงบนิ่งภายใน Article
13. กฎแห่งกรรม…เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ Article
14. พระ… คือ… ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร Article
15. เป็นพระต้องเห็นพระ Article
16. เสียงสะท้อน Article
17. การบวชเป็นการลงทุนข้ามชาติ Article
18. อย่าจับสึก…ให้จับสอน Article
19. พระ…ให้ทำเฉพาะสมณกิจ Article
20. พึงรักษาพระพุทธศาสนา Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.