สมณะ…ชีวิตที่ใกล้พระนิพพาน

๕. สมณะ…ชีวิตที่ใกล้พระนิพพาน

ชีวิตสมณะ เป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ใกล้หนทางพระนิพพาน เครื่องแบบนี้เป็นชุดเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวก ที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้ว เป็นชุดสุดท้ายของทุก ๆ ชีวิต ไม่ว่าชีวิตในตอนนี้จะอยู่ในระดับไหน จะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม เมื่ออินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ก็มีความหลากหลายในความเชื่อ เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้ว ความเชื่อเหล่านั้นก็ปล่อยวางกันไป แล้วในที่สุดชีวิตสุดท้ายก็จะอยู่ในเพศสมณะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย เมื่อท่านบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ท่านจะระลึกชาติหนหลัง เคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรกันมากมายในสังสารวัฏ มีความเชื่อที่หลากหลาย แตกต่างจากความเชื่อถือจากพระรัตนตรัยมาก่อนกันทั้งนั้น ถ้าสมัยนี้ใช้คำว่า นอกศาสนา นอกบุญเขต แล้วเมื่อบารมีแก่กล้าหนักเข้า ท่านก็ปล่อยวางความเชื่อเหล่านั้น ไม่ลบหลู่ แต่ก็ดูเฉย ๆ หันมาศึกษาธรรมะละเอียดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

นี่เป็นเครื่องยืนยันว่า ทุก ๆ ชีวิตในที่สุดจะต้องไปนิพพาน ต่างกันว่าจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับอินทรีย์อ่อนหรือแก่ บารมีมากหรือน้อยเท่านั้น ตอนสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้

ตอนนี้ลูกพระลูกเณรบวชมาแล้ว เราอยู่ในเพศที่สูงสุด เรียกว่า เพศอันอุดม เป็นเพศของผู้เลิศ เราใกล้พระนิพพานมาก ถ้าเรามีอารมณ์ดี คือ อารมณ์ที่เป็นกุศล บริสุทธิ์ มีอาภรณ์ดี คือ นุ่งห่มจีวรที่ซักสะอาด ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา พอเดินผ่านมาฉุนอย่างนั้นไม่เอา ต้องซักให้สะอาด นุ่งห่มให้เรียบร้อย นี่เขาเรียกว่าอาภรณ์ดี เพราะชุดนี้เป็นชุดสูงสุด ห่มได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยสาวก พุทธบุตรเท่านั้น และอาวาสก็ต้องดีด้วย กุฏิสะอาด ไม่มีหยากเยื่อหยากไย่ สกปรกรกรุงรัง และเก็บข้าวของได้เรียบร้อยสวยงาม เทวดา มนุษย์ก็สรรเสริญ ใครได้เห็นก็ปลื้มใจ สบายใจ

เราลองสังเกตดูนะ วันไหนอารมณ์ดี อาภรณ์ดี อาวาสดี แล้วถ้าอากัปกิริยาดี อินทรีย์สำรวม ใจก็สบาย ๆ นั่งธรรมะก็จะดีด้วย เวลาไปบิณฑบาต อาหารก็ดี คือ เราไปบิณฑบาตตอนที่ใจเราบริสุทธิ์ ขบฉันด้วยความมีสติสำรวม ใจอยู่ในธรรม อาหารมื้อนี้ดี อาหารดี ดีตั้งหลายอย่าง ทำเพียงแค่นี้ชีวิตของพระก็สมบูรณ์แล้ว มีความสุข มีความเบิกบาน เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันทุกคืน บุญเกิดขึ้นกับตัวเรา เกิดขึ้นกับโยมพ่อโยมแม่ บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย ญาติโยมและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
วันศุกร์ที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
ชีวิตสมณะ..ที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ
www.dhamma01.com/book/7
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.