พระ… คือ… ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร

๑๔. พระ… คือ… ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร

พระพุทธศาสนามีความสำคัญสำหรับทุก ๆ ชีวิตในโลก มีความสำคัญมาก คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน มีเป้าหมายจะพ้นทุกข์ ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เพราะเห็นภัยในวัฏสงสาร

ภัยในวัฏสงสารนี่เห็นยากนะ ไม่ใช่ว่าจะเห็นกันได้ง่าย ๆ เพราะคำว่า วัฏสงสาร ต้องรวมกันในกามภพ รูปภพ อรูปภพ และในโลกันตร์ จะต้องเห็นภัยตลอดหมดเลยว่า เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าไม่รู้วิธีการดำเนินชีวิตและก็ไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร นี่อันตราย และยิ่งเราไม่รู้ตัวว่า ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมหรือกฎของไตรลักษณ์ ยิ่งอันตรายมากทีเดียว เพราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปรับคดี ทั้งความคิด คำพูด การกระทำ เผลอทำบาปอกุศลกรรมแม้เพียงนิดหน่อยล้วนมีผลทั้งสิ้น แม้ทำนิดหนึ่งก็ต้องไปใช้กรรมในอบายยาวนาน

ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ที่ยังสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร ทั้ง ๆ ที่ตัวผ่านมาแล้วในอบายภูมิ แต่พอมาเกิดใหม่ก็ลืม แล้วภาพข้างหน้า ภาพของอบายก็มองไม่เห็น เห็นแต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้ว่า นั่นคือหนึ่งในอบายภูมิ นึกว่าเกิดมาเพื่อให้มนุษย์ได้กินได้ใช้งาน คิดอยู่แค่นี้เพราะเห็นแค่นี้ แต่ความจริงแล้วสัตว์เดรัจฉานเป็นหนึ่งในอบายภูมิ ซึ่งตัวก็เคยไปเกิด แต่ตัวไม่รู้

กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปรู้ไปเห็น จึงนำมาบอก นั่นแหละถึงจะเข้าใจได้ แต่บางพวกเมื่อไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร พวกนี้ก็มักจะไปอบาย นี่อันตราย อันตรายมาก ๆ ทีเดียว

พระ คือ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ต้องถือว่าเป็นยอดมนุษย์ทีเดียวที่เห็นภัยในวัฏสงสาร แล้วก็ปลีกตัวออกจากเครื่องกังวลทั้งหมด มาแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ เพราะถ้าคลุกคลีกันอยู่ในโลกจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเรื่องความจริงของชีวิต

ความจริงของชีวิตจะศึกษาได้ก็ต่อเมื่อปลอดกังวล ใจจะต้องไม่มีห่วงใยในคน สัตว์ สิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง สมบัติต่าง ๆ ต้องปลอดกังวล แล้วก็ต้องฝึกใจหยุดใจนิ่ง จึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงจะมีรู้ มีญาณ มีธรรมจักขุ มีญาณทัสสนะเกิดขึ้นนั่นแหละ จึงจะเห็นภัยในวัฏสงสาร ต้องปลีกตัวออกมาอย่างนั้น จึงจะเห็นทางหลุดทางพ้น

การหลุดพ้นเป็นเป้าหมายของทุก ๆ ชีวิต ถ้ายังติดอยู่ในทรัพย์ ในสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ ก็จะไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร ต้องไม่ติดสิ่งเหล่านี้ ถึงจะหลุดจะพ้นได้ เพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าไม่หลุดตรงนี้ ไม่พ้นตรงนี้ก็อันตราย
วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
ชีวิตสมณะ..ที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ
www.dhamma01.com/book/7
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.