36.อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

๓๖. อานิสงส์การสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

พระรัตนตรัยมีคุณไม่มีประมาณ
เข้าถึงได้จะมีความสุขทั้งในปัจจุบัน
ละโลกแล้วก็นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์
ด้วยอานุภาพของการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยที่มีคุณ
ไม่มีประมาณ จะช่วยขจัดทุกข์โศกโรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่มาเกิด
กับเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้มลายหายสูญไป
ในการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยนั้น เราต้องฝึกท่อง
บทสวดให้จำได้จนคล่องปากขึ้นใจ ขณะสวดให้นั่งพับเพียบ พนมมือ
หลับตา เอาใจจรดไปที่ศูนย์กลางกาย นึกถึงองค์พระหรือดวงธรรมใสๆ
โตใหญ่ขนาดไหนก็ได้ แล้วแต่ใจเราชอบ หากยังนึกไม่เห็น ไม่เป็นไร
ให้ทำความรู้สึกว่า มีองค์พระหรือดวงธรรมใสๆ อยู่ในกลางท้องของเรา
แล้วทำความรู้สึกประหนึ่งว่า เรากำลังเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ของ
พระพุทธองค์
เสียงที่เปล่งออกมา ไม่ใช่ว่าดังออกมาจากปาก หรือว่าแค่คอ
ของเราเท่านั้น แต่ให้เป็นเสียงแก้วที่กลั่นออกมาแล้วจากแหล่งแห่ง
ความบริสุทธิ์ภายในลึกๆ จากองค์พระใสๆ จากดวงธรรมใสๆ ผ่าน
ศูนย์กลางกาย
หรือจำง่ายๆ ว่า เสียงสวดมนต์นั้นได้เปล่งออกมาจากกลาง
ท้อง แล้วค่อยออกมาที่ปากของเรา เสียงที่เปล่งออกมาให้เป็นเสียงที่
ดังพอดีๆ ไม่ดังในระดับเสียงตะโกน หรือไม่ค่อยเหมือนเสียงกระซิบ
แต่ให้ดังในระดับที่เราได้ยินด้วยหูของเราเอง และคนข้างๆ ได้ยิน
เสียงที่สวดออกมาดี จะมีอานุภาพไปไกล ที่กายละเอียด
ทั้งหลาย หรือใครที่ได้ยินได้ฟังก็จะชุ่มชื่น จิตใจเบิกบาน สว่างไสว
และไม่ใช่ว่าสวดเฉพาะพวกเรา แม้กายละเอียดที่มีความเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยก็จะร่วมสวดไปพร้อมๆ กันด้วย
ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ใจจะถูกกลั่นให้สะอาด บริสุทธิ์ บุญก็
เกิดขึ้นกับตัวเรา ใจก็เป็นมงคล ปากเราก็เป็นมงคล หูเราก็เป็นมงคล
ทั้งเนื้อทั้งตัวเราเป็นสิริมงคลทั้งหมด วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพ
ข้ามชาติ เพราะอกุศลเข้าสิงจิต ทำให้เราพลาดพลั้งคิดผิด พูดผิด
ทำผิด ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย จิตใจ
ที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง
ไม่เพียงเท่านั้น เสียงที่กระจายออกไปจากใจใสๆ ที่เกิดจาก
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน
กระจายขยายเชื่อมกับบรรยากาศรอบตัว แล้วแผ่ขยายไปทุกทิศ
ทุกทางไปถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จักรวาลน้อยใหญ่ต่างๆ
อันไม่มีประมาณ จะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ที่ขยายไป
อย่างไม่มีทีสิ้นสุด ที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่อยู่ในบรรยากาศ
ทุกข์ โศก โรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ก็จะมลายหายสูญไป ความขัดแย้ง
ความไม่เข้าใจ ความคิดเบียดเบียนกันก็จะค่อยๆ ละลายจางหาย
ไปเรื่อยๆ สิ่งที่เป็นมลทินต่างๆ จะค่อยๆ ถูกกลั่นแก้กันไป
การสวดมนต์ใช้เวลาไม่นาน แต่อานิสงส์นั้นมีมากมาย จะทำให้
ใจเราผ่องใส เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่ไป
เราจะนำเงินทอง อัญมณี รัตนะอันมีค่า หรือนำเงินไปซื้อทอง
เท่าภูเขาเพื่อไปต่อรองกับพญายมราช ให้บุคคลผู้มีใจเศร้าหมอง
ไม่ต้องไปอบายนั้นไม่ได้ แต่จิตใจอันผ่องใสเราได้มาด้วยอานุภาพแห่ง
การสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอันมีคุณไม่มีประมาณ เมื่อใจ
เราผูกพันกับพระรัตนตรัย จิตใจผ่องใส สุคติก็เป็นที่ไป
เพราะฉะนั้น ต้องหมั่นสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
ด้วยจิตอันเลื่อมใสกันทุกๆ วัน และเวลาสวดให้สวดด้วยใจที่ชุ่มชื่น
เบิกบานให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง สวดมนต์
อย่างถูกหลักวิชชาอย่างนี้ จึงจะเรียกว่า สวดมนต์เห็นธรรม ที่มี
อานิสงส์ไม่มีประมาณ

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.