อธิษฐานบารมี

     เราทำไป  เราก็อธิษฐานไปด้วย อธิษฐานว่า  ให้พบพระทุกภพทุกชาติ อย่าได้ทำบาป เราอ่านหนังสือออก  ก็อธิษฐานไปสิ อธิษฐานเป็น  1  ในบารมี  10  นะ ทานบารมี  ศีลบารมี เนกขัมมบารมี  ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี  อุเบกขาบารมี เราอธิษฐานครั้งหนึ่ง บุญก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งใช่ไหม เกิดมาภพชาตินี้  ยายมีกำไรแล้ว

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *