พึ่งชั่วคราว พึ่งถาวร

พึ่งชั่วคราว พึ่งถาวร
คน สัตว์ สิ่งของ ล้วนไม่ใช่ที่พึ่ง ที่ระลึกอย่างแท้จริง
พึ่งพากันได้แค่ชั่วคราว
สิ่งที่จะพึ่งได้นั้น
ต้องพ้นจากไตรลักษณ์
ต้องเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอานุภาพไม่มีประมาณ
จากการสำรวจทั้งหมดแล้ว
พบว่าทั้งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวก็ยังพึ่งไม่ได้
เพราะเมื่อถึงคราวกัปพินาศ
ทุกสิ่งก็จะเสื่อมสลายไปหมด จรดพรหมโลก
ดังนั้น จะบูชาดวงอาทิตย์ ไหว้พระจันทร์หรือดวงดาวอะไรก็ตาม
ถึงเวลาก็ดับสิ้นไปทั้งคนไหว้ ทั้งพระจันทร์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสำรวจมาแล้ว
ตลอดภพสามและนอกภพสาม
สรุปว่า มีเพียงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะเท่านั้น
ที่พึ่งได้จริง
สามสิ่งนี้คือพระรัตนตรัย ซึ่งมีอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกๆคน
19 กุมภาพันธ์ 2547

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.153

Leave a Comment

Your email address will not be published.