ทุกข์เพราะความอยาก

ทุกข์เพราะความอยาก
อริยสัจ 4 ประการ
หมายถึง ชีวิตเป็นทุกข์
เพราะความทะยานอยาก
ความอยากที่เจือไปด้วยความเพลิน คือความไม่รู้ เพลินๆ ไปอยากได้ อยากมี อยากเป็น
เมื่อเรารู้เหตุแห่งทุกข์แล้ว จึงเป็นสมุทัย
หยุดความอยากได้ คือนิโรธ
เกิดขึ้นที่ใจ ก็ต้องหยุดที่ใจ
พอหยุดความอยากได้ แล้วก็จะเข้าถึงมรรค
จะเห็นมรรคเป็นหนทาง ที่จะนำไปสู่อายตนนิพพาน
25 มกราคม 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.81

Leave a Comment

Your email address will not be published.