ธรรมประจำโลก

ธรรมประจำโลก
ธรรมประจำโลก 8 ประการคือ
มีลาภ เสื่อมลาภ
มียศ เสื่อมยศ
มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา
มีสุข มีทุกข์
ทั้ง 8 ประการนี้
ใครจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลย
ต้องประสบกันทุกคน
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม
เวลาบุญส่งผลก็จะนำมาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
แต่ถ้าบาปส่งผลก็เสื่อมลาภ เสื่อมยศ มีคนนินทา มีทุกข์
ใครมาอยู่ในโลกก็จะต้องเจออย่างนี้
เพราะโลกนี้ปกครองด้วยบุญและบาปเท่านั้น
29 กรกฎาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *