๕๘. กองพันธรรมยาตรา เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

กองพันธรรมยาตรา เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

การเดินธรรมยาตราในคราวนี้ มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในยามนี้มาก ลูกจะอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ในยามที่พระพุทธศาสนากำลังถูกผู้ที่ไม่ประสงค์ดีคิดทำลายในทุกรูปแบบ ศรัทธาของชาวพุทธถูกเขย่าให้คลอนแคลน เราจะต้องไปกู้สิ่งนี้ให้กลับคืนมาให้ได้ จากการออกเดินธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ สมกับเป็นเนื้อนาบุญ เป็นบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ผู้ที่พบเห็นแล้ว เขาเกิดกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จากการเห็นข้อวัตรปฏิบัติของพวกเราทุกรูป

“การเห็น” เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรือสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ เหมือนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังพุทธกาลประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ปี พระศาสนาก็เสื่อมลงมาคล้ายๆ กับยุคนี้ แต่มีสามเณรรูปหนึ่ง ชื่อ “สามเณรนิโครธ” ท่านเดินอยู่ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม สมเป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะ

พอดีมาในจังหวะที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นจากช่องหน้าต่าง แต่ท่านนึกว่า เป็นนักบวชประเภทหนึ่ง เพราะยุคนั้นมีนักบวชหลายประเภท อีกทั้งใจของพระเจ้าอโศกก็หมกมุ่นกับการขยายพระราชอาณาจักร ทำศึกสงครามมาตลอด ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

อากัปกิริยาของสามเณรนิโครธเพียงรูปเดียวที่เดินอย่างสงบเสงี่ยม สง่างาม ทำให้พระองค์เกิดพระราชศรัทธาขึ้นในระดับหนึ่ง คือ อยากรู้จัก อยากพูด อยากคุย อยากซักถามว่า เป็นนักบวชประเภทไหน ทำไมถึงต้องบวช มีวัตถุประสงค์อะไร แล้วใครเป็นผู้อบรมสั่งสอน สอนว่าอย่างไร เป็นต้น จึงได้ให้มหาดเล็กไปอาราธนาสามเณรนิโครธเข้ามาในพระราชวัง แล้วการสนทนาธรรมจึงเกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่พระราชศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช

เมื่อพระองค์ทรงแจ่มแจ้งหายสงสัยในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต จากการได้พูดคุยซักถามกับสามเณรนิโครธ สามเณรก็แสดงธรรมไปตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจากที่ได้ปฏิบัติมา เมื่อพระราชศรัทธาเกิดขึ้นในพระทัยของพระเจ้าอโศกมหาราช การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นไปทั่วราชอาณาจักร มหาเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ ก็ถูกสร้างขึ้นในหลายแห่งทั่วพระราชอาณาจักร และพระศาสนาก็ตั้งมั่นเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดพระราชศรัทธาส่งตัวแทนของพระองค์ออกบวช แล้วขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก นั่นแค่การเห็นสามเณรนิโครธเพียงรูปเดียว พระศาสนาในยุคนั้นยังขยายไปได้ทั่วโลก แล้วสืบทอดมากระทั่งถึงยุคเราในปัจจุบันนี้

ในภาวะนี้พระพุทธศาสนาในผืนแผ่นดินไทยก็กำลังถูกทำให้สั่นคลอนให้ตกต่ำคล้ายๆ อย่างนั้น กองพันเนื้อนาบุญนี่แหละ จะต้องไปยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้น จากการเดินธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถาน ๗ แห่งนี้ ให้ยุคของเราเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองสูงที่สุด และขยายไปได้ทั่วโลก ต้องให้เป็นอย่างนี้ให้ได้ นี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะ จะได้เป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆ รูป ที่ได้ปฏิบัติภารกิจตรงนี้

สิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญสมณธรรมของลูก ข้อวัตรปฏิบัติ กิจวัตรกิจกรรม ที่ลูกๆ กองพันเนื้อนาบุญทุกรูปได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เกิดขึ้น ด้วยปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ คือ มีความสุขในทุกอิริยาบถ ในทุกข้อวัตรกิจกรรม ในทุกหนทุกแห่ง ทั้งภายในวัดและนอกวัด

การเดินธรรมยาตรานี้ มองกลางมองทางอย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ อย่างสงบเสงี่ยม สง่างาม อย่างองอาจด้วยความปีติและภาคภูมิใจ มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา และถ้าเราสามารถเข้าถึงพระภายในได้ ได้ชื่อว่าบวช ๒ ชั้น ทั้งภายนอกภายในอย่างน้อยอย่างนี้ ก็จะยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ ลูกจะมีปีติสุข ผู้ที่จะมาร่วมโปรยดอกดาวรวย (ดาวเรือง) เขาก็มีปีติสุขตามไปด้วย ผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะมามีศรัทธา ที่มีศรัทธาอยู่แล้ว ศรัทธาก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น พระศาสนาก็จะถูกยอยกให้สูงขึ้น แล้วขยายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก อานิสงส์ใหญ่ก็ย้อนกลับคืนมาสู่ลูกทุกคน ถึงโยมพ่อโยมแม่ บรรพบุรุษ หมู่ญาติ สรรพสัตว์ทั้งหลาย นี่เป็นสิ่งที่จะบังเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้น วันเวลาที่เหลืออยู่ ให้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ให้ได้ ด้วยความรัก ด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ปีติเบิกบาน รู้รักสามัคคีกัน ให้อภัยกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นกองพันเนื้อนาบุญที่แท้จริง ลูกต้องฝึกให้ไปถึงจุดนี้ให้ได้

หากลูกฝึกใจให้ใจหยุดนิ่งอยู่ภายใน มีความสุขภายในนั่นแหละ จะทำให้สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนั้นบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ ถ้าใจของลูกกองพันเนื้อนาบุญหยุดนิ่งได้สนิทติดอยู่ในกลางกายได้ทั้งหมดทุกรูป สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ เพราะ “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งภายนอกและภายใน ให้ลูกตั้งใจฝึกกันนะ
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/92
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.