26. วิจารณ์พระไตรปิฎกเชิงวิชาการ อย่างนี้จะบาปไหม

วิจารณ์พระไตรปิฎกเชิงวิชาการ อย่างนี้จะบาปไหม

ลูกเป็นนักวิชาการ หลายครั้งต้องวิจารณ์วัดและพุทธประวัติ ด้วยวิธีทางวิชาการ

บางครั้งวิจารณ์ในทางที่อาจตีความว่าเป็นการลบหลู่ เช่น การตีความว่า พระสูตรหรือบางส่วนของพระไตรปิฎกนั้นมิใช่พุทธพจน์เป็นเพียงสัจธรรม หรือสัทธรรมปฏิรูปที่พระสงฆ์ยุคหลังเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเหตุผลบางประการ

การที่ลูกวิเคราะห์วิจารณ์พระคัมภีร์เช่นนั้น ถือว่าเป็นบุญอันเกิดจากการสนทนาธรรม หรือถือว่าเป็นบาปคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตีความนั้นว่า ได้ความหรือไม่ได้ความ ถูกหรือผิด ประกอบด้วยอคติหรือไม่ หรือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก รวมทั้งอิทธิพลของอาจารย์ที่ปรึกษา และบทความทางวิชาการที่ฝรั่งตีความตามความคิดของตัวเองดังนั้น การวิจารณ์นั้นถ้าถูกต้อง ก็เป็นบุญที่เกิดจากการสนทนาธรรม แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นบาป ซึ่งอาจทำให้เขามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปในอนาคตได้
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *