๑๒ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับอานิสงส์แห่งบุญ ๒

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับอานิสงส์แห่งบุญ ๒

12-01 อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน Article
12-02 อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยผักตบ Article
12-03 อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ Article
12-04 อานิสงส์บูชาด้วยดอกบัว Article
12-05 อานิสงส์บูชาด้วยดอกดีหมี Article
12-06 อานิสงส์บูชาด้วยดอกสาละ Article
12-07 อานิสงส์บูชาด้วยดอกอุบล Article
12-08 อานิสงส์บูชาด้วยดอกมะลิ ๗ ดอก Article
12-09 อานิสงส์บูชาด้วยดอกมะลิ Article
12-10 อานิสงส์บูชาด้วยดอกราชพฤกษ์ Article
12-11 อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกไม้ ๘ ดอก Article
12-12 อานิสงส์บูชาโพธิพฤกษ์ Article
12-13 อานิสงส์โปรยดอกไม้เป็นพุทธบูชา Article
12-14 อานิสงส์โปรยน้ำเป็นพุทธบูชา Article
12-15 อานิสงส์ทำบุญด้วยจิตที่เลื่อมใส Article
12-16 อานิสงส์ต้อนรับพระพุทธเจ้า Article
12-17 อานิสงส์เลื่อมใสเสียงธรรม Article
12-18 อานิสงส์ทำอัญชลีบูชา Article
12-19 อานิสงส์ยกมือไหว้พระ Article
12-20 อานิสงส์รดน้ำไม้โพธิพฤกษ์ Article
12-21 อานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์เป็นพุทธบูชา Article
12-22 อานิสงส์ถวายพวงดอกมะลิ Article
12-23 อานิสงส์ขายเส้นผมทำบุญ Article
12-24 อานิสงส์ของการนิมนต์พระมาฉันที่บ้าน Article
12-25 อานิสงส์ให้อาหารปลา Article
12-26 อานิสงส์ก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา Article
12-27 อานิสงส์สร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชา Article
12-28 อานิสงส์สร้างพระคันธกุฎี Article
12-29 อานิสงส์สร้างหอฉัน Article
12-30 อานิสงส์สร้างศาลาต้อนรับพระ Article
12-31 อานิสงส์สร้างมณฑปเป็นพุทธบูชา Article
12-32 อานิสงส์สร้างพระธรรมจักร Article
12-33 อานิสงส์สร้างที่จงกรม Article
12-34 อานิสงส์ถวายน้ำสรงสนาน Article
12-35 อานิสงส์บริจาคเครื่องประดับสร้างเจดีย์ Article
12-36 อานิสงส์เอาของหอมฉาบทากุฏิ Article
12-37 อานิสงส์ฟังสวดพระอภิธรรม Article
12-38 อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ Article
12-39 อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ Article
12-40 อานิสงส์การอุปัฏฐาก Article
12-41 อานิสงส์ของการภาวนาพุทธคุณ Article
12-42 อานิสงส์แห่งอัญชลีกรรม Article
12-43 อานิสงส์ต้อนรับปฏิสันถาร Article
12-44 อานิสงส์ปรบมือต้อนรับพระพุทธเจ้า Article
12-45 อานิสงส์แห่งการจุดประทีป Article
12-46 อานิสงส์พนมมือไหว้พระ Article
12-47 อานิสงส์ของการถวายธง Article
12-48 อานิสงส์เป่าสังข์เป็นพุทธบูชา Article
12-49 อานิสงส์นำพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำ Article
12-50 อานิสงส์มีเพื่อนดี Article
12-51 อานิสงส์ก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ Article
12-52 อานิสงส์ของผู้มีศีลและอาจาระ Article
12-53 อานิสงส์เลือกทำทานถูกเนื้อนาบุญ Article
12-54 อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระญาณ Article
12-55 อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า Article
12-56 อานิสงส์สรรเสริญพระพุทธเจ้า Article
12-57 อานิสงส์แห่งปทุมบูชา Article
12-58 อานิสงส์ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ Article
12-59 อานิสงส์อนุโมทนาบุญ Article
12-60 อานิสงส์ของการไม่นอกใจสามี Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.