ประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้

3. ประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้
ตามประเพณีของพระอริยเจ้า เมื่อถึงวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาร่วมกัน ก่อนออกพรรษาก็จะมาประชุมร่วมกันทำปวารณา คือปวารณาซึ่งกันและกันว่า หากเราได้เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู หรือสงสัยว่า เพื่อนสหธรรมิกประพฤติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย หรือติดข้องอยู่ในธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าขัดขวางต่อหนทางแห่งการปฏิบัติธรรม ขัดขวางต่อการประพฤติพรหมจรรย์ ต่อการทำพระนิพพานให้แจ้งจะด้วยกายด้วยวาจาก็ดี ให้อาศัยความเอ็นดู ความปรารถนาดี แนะนำตักเตือน เป็นประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ซึ่งกันและกัน

หัวใจผู้ชี้ขุมทรัพย์ บัดนี้เราได้ทำปวารณากันแล้วว่า เราจะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันให้ประพฤติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเพื่อนสหธรรมิกมาแนะนำตักเตือนในข้อบกพร่องของเรา จะตามพระธรรมวินัยก็ดี หรือกฎระเบียบกติกาของวัดก็ดี อย่าได้โกรธเคือง

ผู้ที่มาชี้ขุมทรัพย์ให้ สำหรับผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ เมื่อได้แนะนำตักเตือนไปแล้ว มักจะโดนขุ่นมัวขัดเคืองใจ ทั้ง ๆ ที่กระทำไปด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ดังนั้นการจะแนะนำตักเตือนใครสักคนหนึ่ง ผู้ที่จะตักเตือนจึงต้องอาศัยความเอ็นดู มีกำลังใจสูง และมีความปรารถนาดีอย่างเต็มเปี่ยมจริง ๆ จึงจะกล้าที่จะแนะนำตักเตือนได้

เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการแนะนำตักเตือน โปรดทราบความรู้สึกของผู้เตือนว่า เขามีความรู้สึกเช่นนี้ และที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ก็ไม่ได้ทำเพื่อใคร ก็เพื่อตัวของผู้ที่ถูกเตือนนั่นเอง ขอบคุณสักนิด และพร้อมคิดให้อภัย เมื่อเราได้รับการแนะนำตักเตือนแล้ว สิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่ง คือกล่าวคำ “ขอบคุณ” แล้วหันมาพิจารณาตัวเราว่า สิ่งที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่ ถ้าหากไม่ถูกต้องเราก็ให้อภัยผู้ที่ตักเตือน เพราะการแนะนำตักเตือนในบางครั้งอาจยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้เตือนเห็นไม่ครบทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตามในคำแนะนำตักเตือนนั้นมีความปรารถนาดีเจืออยู่ ผู้ที่ได้รับการตักเตือนจึงควรให้อภัย

ถ้าเราทำกันได้อย่างนี้ หมู่คณะก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้า ต่างเป็นกำลังใจ ต่างช่วยกันขัดเกลากายวาจาใจซึ่งกันและกัน ผลที่ได้คือความบริสุทธิ์กายวาจาใจของหมู่คณะ เป็นความงามของพระพุทธศาสนา เป็นความเลื่อมใสของพุทธบริษัท และเป็นประเพณีอันดีงามที่เราควรยึดถือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

ดังนั้น นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกรูปทำใจของเราให้กว้างพร้อมที่จะรับคำแนะนำตักเตือน ด้วยใจที่ปีติปราโมทย์ มีกำลังใจ กล้าหาญที่จะยอมรับข้อบกพร่อง แล้วปรับปรุงตนเองให้เป็นพระที่สมบูรณ์ เราจะได้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระศาสนาที่ควรแก่การกราบไหว้ของมนุษย์และเทวา ผลการปฏิบัติเป็นเครื่องยืนยัน

หนึ่งพรรษาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เมื่อต้นพรรษา หลวงพ่อได้ชักชวนพวกเราทุกรูปให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่โดยมีพระธรรมกายเป็นเป้าหมาย

พูดง่าย ๆว่า ในพรรษานี้เราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ หนึ่งพรรษาที่ผ่านมา แต่ละท่านก็ทราบด้วยตนเองดีว่า เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายกันจริงจังแค่ไหน ผลของการปฏิบัติธรรมย่อมเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงของเรา

เท่าที่หลวงพ่อได้มีโอกาสใกล้ชิดในการปฏิบัติธรรมของแต่ละรูป บางรูปก็ได้ผลการปฏิบัติพอสมควร บางรูปก็มีผลการปฏิบัติที่น่าปีติดีใจ อันเป็นผลตอบแทนความตั้งใจจริงที่ได้กระทำมาตลอดพรรษา

วันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้ว แต่ก็มิได้หมายความว่า ความตั้งใจของเราที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะหมดสิ้นไป เมื่อเรายังไม่บรรลุเป้าหมาย เราก็ต้องทำกันต่อไป ทำให้ได้ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

แม้เป็นฆราวาส อย่าละทิ้งการปฏิบัติธรรม ออกพรรษาแล้ว บางท่านมีความจำเป็นที่จะต้องลาสิกขา เพื่อไปประกอบธุรกิจการงาน เนื่องจากได้ลางานมาบวช เมื่อลาสิกขาไปแล้ว อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกาย

เพราะว่าธรรมกายนั้น คือ เป้าหมายชีวิต ไม่ว่าเราจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม เป้าหมายหลักจริง ๆ นั้นคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้น เพราะพระธรรมกายนั้นเป็นกายตรัสรู้ธรรม กายมนุษย์นั้นตรัสรู้ไม่ได้ คำว่า “ตรัสรู้” แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ซึ่งจะต้องอาศัยพระธรรมกายจึงจะไปรู้ไปเห็นได้ เพราะพระธรรมกายมีธรรมจักษุ มีญาณทัศนะ

ส่วนมนุษย์นั้นไม่มีธรรมจักษุ ไม่มีญาณะ มีแต่วิญญาณ รู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเท่านั้น การเห็นก็เห็นได้ด้านเดียวไม่ครบทุกด้าน ส่วนพระธรรมกายมีสมันตจักษุ เห็นได้รอบตัว มีปัญญาจักษุ รู้ได้รอบด้าน ทั้งรู้ทั้งเห็นไปตามความเป็นจริง เห็นอะไรทะลุปรุโปร่งหมด ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต เมื่อรู้เห็นเรื่องราวของชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้ว จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้

เมื่อเรายังไม่เข้าถึงธรรมกาย ความรู้เห็นยังผิดเพี้ยนอยู่ ยังไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ดังนั้นเป้าหมายของชีวิตจึงไม่ถูกต้อง การดำเนินชีวิตจึงมักจะบิด ๆ เบี้ยว ๆ หลุดออกจากเส้นทางที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นท่านที่มีความจำเป็นจะต้องลาสิกขา อย่าหลงเพลิดเพลินอยู่กับโลก ให้จัดสรรเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาธรรมกาย การมีชีวิตเป็นฆราวาส แม้ว่าจะมีโอกาสว่างน้อย แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ว่าง ถ้าหากเราเป็นผู้มีปัญญา ฉลาดในการจัดสรรเวลา เราจะมีเวลาว่างพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายได้ อย่ามีข้ออ้างที่จะทำให้เราละเว้นจากการปฏิบัติธรรม

ในสมัยพุทธกาล มีฆราวาสจำนวนมากที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์
ทั้งที่เขาก็มีธุรกิจการงานมากมาย แต่ก็จัดสรรเวลาสำหรับการประพฤติธรรมกระทั่งบรรลุธรรมอันเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตได้ ชีวิตของคนสมัยโน้นกับสมัยนี้ก็ไม่ต่างกัน ธุรกิจก็ไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อคนในสมัยพุทธกาลสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ สมัยนี้ก็ต้องทำได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่านำภารกิจการงานมาเป็นข้ออ้างขวางหนทางที่เราจะเข้าถึงพระธรรมกาย  

เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ชีวิตของเราจะมีความสุข สดชื่น มีกำลังใจที่เข้มแข็ง กล้าต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา มีสุข มีทุกข์ โลกธรรม ๘ ประการนี้ ไม่สามารถทำให้ใจของผู้ที่เข้าถึงธรรมกายหวั่นไหวได้

ยามใดที่เกียจคร้านในการนั่งสมาธิ ให้นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อในวันนี้ ให้นึกถึงวันที่เราเคยอยู่ร่วมกัน ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน เคยอยู่จำพรรษาในอารามเดียวกัน จะทำให้เรามีกำลังใจ เอาชนะความเกียจคร้านได้ ความขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เข้าถึงธรรมกายได้ ไม่เคยมีคนเกียจคร้านที่เข้าถึงธรรมกายเลยในโลก เพราะฉะนั้นความเพียร ความขยัน เอาจริงเอาจังอย่างเดียวเท่านั้น จะทำให้เราเข้าถึงธรรมกาย และต้องเข้าถึงธรรมกายอย่างแน่นอน

แม้เป็นฆราวาสแล้ว ก็ให้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกาย มีพระธรรมกายเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึก แม้นเป็นฆราวาสก็มีชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นฆราวาสที่เป็นกัลยาณชน เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงาม เป็นแบบอย่างที่ดีของโลก เพราะฉะนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ แม้ว่าเราจะมีภารกิจมากมายก็ตาม ธรรมกายนี่สำคัญนะ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องลาสิกขา ขอให้นึกคิดอยู่ตลอดเวลา และต้องปฏิบัติให้ได้ จำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะ ข้อคิดสำหรับยอดนักรบแห่งกองทัพธรรม สำหรับท่านที่มีความตั้งใจที่จะแสวงหาหนทางพระนิพพาน จะทำพระนิพพานให้แจ้งในเพศของสมณะ หลวงพ่อก็ขออนุโมทนา ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ แม้ออกพรรษาไปแล้ว เราก็จะต้องทำกิจของเราต่อไป ทำตลอดเวลาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หลวงพ่อได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุทุกรูป ได้หมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติธรรม ชุดหนึ่งก็หนึ่งอาทิตย์หมุนเวียนกันไป จนกว่าจะบรรลุ

เป้าหมาย คือเข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว เราจะได้ศึกษาความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ และสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ได้เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกาย เพราะฉะนั้น “ธรรมกาย” จึงเป็นหลักของการศึกษาวิชชาธรรมกาย จะศึกษาความรู้อะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยธรรมกายทั้งสิ้น ธรรมกายจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด หลวงพ่อจึงเปิดโอกาสให้ทุก ๆ รูป หมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติ ช่วงไหนที่หลวงพ่อว่างจากภารกิจก็จะเข้าไปนั่งปฏิบัติด้วยกัน ความรู้ที่เกิดขึ้นจากธรรมกายเป็นความรู้ที่น่ารู้ ยิ่งรู้ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งรู้ยิ่งเบิกบาน ยิ่งรู้ยิ่งเป็นผู้ตื่น ยิ่งรู้ยิ่งสนุก ยิ่งเพลิดเพลิน ยิ่งมีกำลังใจ

ยิ่งสว่าง จะแตกต่างจากความรู้ทางโลก ดังนั้นผู้ที่ยังรักที่จะเป็นนักบวช ให้ตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่ เอาจริงเอาจัง ในช่วงออกพรรษานี้ อากาศดีกว่าในพรรษาเสียอีก เพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว อากาศจะสดชื่นเป็นพิเศษ จึงขอให้ลูก ๆ ได้หมุนเวียนกันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง แล้วเราจะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ รูป ตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษา ที่ได้มาอยู่อารามเดียวกันกับหลวงพ่อ ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน บางรูปก็ได้ผลการปฏิบัติพอสมควร แต่ละรูปก็ประพฤติปฏิบัติกิจวัตรของพระได้สมบูรณ์ ขออานุภาพของความตั้งใจจริงของทุก ๆ รูป ให้เป็นเครื่องสนับสนุนให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แทงตลอดในวิชชาธรรมกาย

สำหรับท่านที่มีความจำเป็นจะต้องลาสิกขา ขอให้อานุภาพแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษา เป็นเครื่องสนับสนุนทุกท่านที่จะออกไปประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ตาม ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้ ให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้เป็นนักสร้างบารมีที่ดี มีกำลังใจเข้มแข็ง มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเทอญ
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
ชีวิตสมณะ..ฉบับมหาปวารณา
www.dhamma01.com/book/10
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.