สมาธิแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง
สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่านไม่เข้าใจว่า
สมาธิจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร
ฉันอธิบายว่า ใจที่นิ่งสงบ
จะทำให้เกิดการกระทำที่ปราศจากความรุนแรง
แต่ท่านก็ยังไม่พอใจในคำตอบ
ฉันควรจะอธิบายท่านอย่างไรคะ

หลวงพ่อ :

ต้องแนะนำให้ท่านมาลองทำสมาธิดู บอกท่านอย่ามัว
แต่คุยอยู่เลย คือบางอย่างให้เหตุผลธรรมดาได้ แต่บางอย่างต้อง
ลงมือปฏิบัติ คือต้องให้ท่านมีประสบการณ์ภายในด้วยตัวเองจึง
จะเข้าใจว่าสมาธิเป็นอย่างไร จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้
อย่างไร
เหตุที่คนขัดแย้งกัน เนื่องจากใจไม่เป็นสุข ใจไม่ค่อยนิ่ง
มันวุ่นวาย เร่าร้อน ไม่เยือกเย็น เพราะความเร่าร้อนของใจเป็นเหตุ
เพราะฉะนั้นวิธีเดียวคือ ต้องให้ท่านศาตราจารย์มาฝึกสมาธิจน
กระทั่งมีประสบการณ์ภายในด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจ
ความรู้นี้เป็นความรู้ในระดับที่เหนือความคิดธรรมดาของ
มนุษย์ เพราะความคิดของมนุษย์มีข้อจำกัด เหตุผลธรรมดาจะไป
อธิบายตรงนี้ไม่ได้ ต้องมีประสบการณ์ภายในอย่างเดียวเท่านั้น
ความรู้ที่เกิดจากการอ่าน การฟัง หรือการขบคิดก็ดี
ไม่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นเรียนท่านอย่างนี้ เพราะถ้า
คุยกับท่านล้านปีก็ไม่รู้เรื่อง ให้ท่านลงมือปฏิบัติอย่างเดียว และ
บอกท่านว่า ท่านทำได้
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.