วัดพระธรรมกาย เป้าหมายเพื่อสันติภาพของโลกที่แท้จริง

๓๐ ปี วัดพระธรรมกาย เป้าหมายเพื่อสันติภาพของโลกที่แท้จริง

วันนี้ทั้งวันจะต้องทำใจให้ผ่องใส เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา
ซึ่งเราชาวพุทธทราบกันเป็นอย่างดีว่า เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีเหตุที่สำคัญ ๔ ประการคือ
วันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ที่ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ล้วนทรงอภิญญา มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายที่เวฬุวนาราม ในเวลายามบ่ายเพื่อที่จะได้รับฟังโอวาทปาฎิโมกข์
เป็นการประชุมเพื่อที่จะได้นัดแนะถึงเรื่องอุดมการณ์ หลักการ แล้วก็วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ต่างมากันโดย ไม่ได้นัดหมาย เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง

แล้ววันนี้ก็มาพ้องกันกับการสถาปนาวัดพระธรรมกายเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ตรงกับวันมาฆบูชา วันนี้ก็ครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์

หลวงพ่อไปเรียนธรรมะกับคุณยายเมื่ออายุได้ ๒๐ ปีตรงกับปี พ.ศ.๒๕๐๗
ก็ได้ตั้งใจที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขาดหายไป หลังจากพุทธปรินิพพานมาแล้วได้ ๕๐๐ ปี
ปรากฏคำว่าธรรมกายมีอยู่ในคัมภีร์ ต่างๆ ทั้งของเถรวาท มหายาน และวัชรยาน แต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีลักษณะอย่างไร อยู่ที่ไหนจะเข้าถึงด้วยวิธีการใด มีแต่คำว่าธรรมกายเท่านั้น ที่ปรากฎอยู่แล้วก็แปลไปตามความเข้าใจของแต่ละท่าน

จนกระทั่งเมื่อ ๘๓ ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านสละชีวิตค้นคว้ากลับคืนขึ้นมาใหม่
แล้วก็ได้ถ่ายทอดไปยังศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศและต่างประเทศ กระทั่งท่านมรณภาพ
เมื่อวันจะมรณภาพ ก็สั่งให้ศิษยานุศิษย์ได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายไป อย่าได้สูญหาย
เพราะความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายนี้ขาดหายไป ตั้ง ๒,๐๐๐ ปี ทำให้มนุษย์ไม่รู้เห็นอะไรไปตามคามเป็นจริง จึงมีความทุกข์ทรมานกันอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อค้นคว้ากลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง จึงสละชีวิตเผยแผ่วิชชาธรรมกายต่อไป

คุณยายจันทร์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้มอบหมายให้เผยแผ่วิชชาธรรมกาย
และท่านก็ได้สืบทอดเจตนา ได้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกายไปยังศิษยานุศิษย์ โดยมีหลวงพ่ออยู่ในนั้นด้วย แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระธรรมกาย
เมื่อหลวงพ่อไปพบคุณยายก็มีอยู่ ๒ คนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากัน

จนกระทั่งในที่สุด คุณยายท่านก็ฝากฝังสิ่งนี้เอาไว้ และก็เริ่มลงมือปฏิบัติธรรมกัน เผยแผ่กันจนกระทั่งบ้านกัลยาณมิตรหมายเลข ๑ คือกุฏิที่พักของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวัดปากนํ้า เต็มไปด้วยผู้มีบุญที่มาศึกษาวิชชาธรรมกาย จนล้นออกไปที่ถนนทางสาธารณะหน้าบ้านกัลยาณมิตรหมายเลข ๑
จึงได้ขยับขยายย้ายมาบ้านกัลยาณมิตรหมายเลข ๒ คือบ้านธรรมประสิทธิ์ ซึ่งใหญ่โตกว่าเดิมแต่อยู่ในบริเวณวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ก็ได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายจนกระทั่งคนมากมายก่ายกอง ผู้มีบุญมาศึกษาวิชชาธรรมกายกันมาก ทั้งภายในและต่างประเทศ

กระทั่งหลวงพ่อได้บวชเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ พรรษา หลังบวชแล้ว รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เผยแผ่ธรรม สั่งสอนวิชชาธรรมกายกันต่อมา เรื่อยมาเลย
จนกระทั่ง ๒ เดือนต่อมาก็ได้รับบริจาคที่จากคุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี และคุณวรณี สุนทรเวช ซึ่งเป็นบุตรี ได้นำที่ดิน ๑๙๖ ไร่ มาถวาย
ได้มีผู้มีบุญที่มาศึกษาวิชชาธรรมกายเพิ่มขึ้นมากมายจนกระทั่งเป็นวัดพระธรรมกาย ก็ได้มอบให้กรมการศาสนาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
แล้วก็ได้ตั้งมโนปณิธานเรื่อยมา ตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ กับคุณยายว่า จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปยังชาวโลกจนกว่าชีวิตจะหาไม่

เราอาจหาญที่จะสร้างคนดีที่โลกต้องการ เพื่อนำพามนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติปรารถนานั้นให้ได้ เราจะสร้างสันติภาพของโลกให้บังเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน
และสิ่งที่ตั้งใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันฟุ้งซ่าน แต่ว่ามันสามารถทำให้เป็นจริงได้ในยุคของเรานี่แหละ
เหตุผลก็คือทุกคนมีธรรมกายอยู่ในตัว มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆ หรือเผ่าพันธ์ก็ตาม ล้วนมีธรรมกายอยู่ในกลางกายของทุกๆคน

เพราะฉะนั้น สันติสุขภายในที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาว่าอยากจะเจอ จึงไม่สมหวัง สันติภาพภายนอกที่ร่ำร้องเรียกหา อยากจะให้บังเกิดขึ้นจึงยังไม่บังเกิด เพราะว่ายังไม่พบธรรมกาย
ธรรมกายเป็นที่รวมแห่งสันติสุขภายใน เป็นที่รวมแห่งปัญญาบริสุทธิ์ ความรู้แจ้งอันบริสุทธิ์เกี่ยวกับชีวิตและธรรมทั้งปวง
เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ และมหากรุณาความปรารถนาดีต่อโลก ความรักที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งสิ้น

พระธรรมกายของทุกชาติที่อยู่ในกลางกายมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษานั้นเหมือนกันหมด ไม่มีความแตกต่าง ในธรรมกายและคุณสมบัติของพระธรรมกาย เราจะแตกต่างกันแค่ภายนอกโดยเชื้อชาติ ความเชื่อ ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆเท่านั้น แต่ว่าภายในมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่
เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดาย ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าไปถึงแล้ว รู้ว่าธรรมกายมีอยู่ในตัว แล้วเก็บความรู้นี้ตายไปกับตัวหมด ก็น่าเสียดาย
เพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะเผยแผ่วิชชาธรรมกาไปยังชาวโลก โดยไม่หวั่นเกรงอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น
แล้วก็ตั้งต้นเผยแผ่กันเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ สืบทอดเจตนาของหลวงพ่อวัด ปากน้ำ ภาษีเจริญ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมกาย

๓๐ ปีที่ผ่านมาในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายเจออุปสรรคต่างๆนานา เจอข้อหาไม่ซ้ำข้อหา ล้วนแต่เป็นข้อหาฉกรรจ์ทั้งสิ้น แต่ก็ไม่ได้ หวั่นไหว
นำลูกผู้มีบุญ ผู้ใคร่ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า อยากจะให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง เพื่อยังสันติภาพของโลกให้บังเกิดขึ้น ต่างก็ได้ร่วมทุ่มเทชีวิตจิตใจต่อสู้
จนกระทั่งสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จ
ขยายต่อมาในที่ของมูลนิธิ ได้สร้างสภาธรรมกายสากล เพื่อให้เป็นที่รวมผู้มีบุญทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มาศึกษาวิชชาธรรมกายและจะได้นำกลับไปเผยแผ่กันต่อไป เพื่อยังสันติสุขอันไพบูลย์ให้บังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ และสร้างสันติภาพอันแท้จริงให้บังเกิดขึ้นแก่โลกในยุคนี้

ได้รวมใจกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของผู้มีบุญ ผู้ที่ใคร่ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย ผู้ที่จะมาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น
และเราก็ได้เจออุปสรรคต่างๆนาๆนานัปการเกิดขึ้นมากมายทีเดียว
เป็นอุปสรรคซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาด้วยกัน
แต่ว่าความโกรธขุ่นมัวไม่มีอยู่ในใจของหมู่คณะผู้ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เป็นแต่เพียงว่าทำอย่างไร ถึงจะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับทุกๆ คนที่ยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่อยากจะเข้าใจ ให้เขาเข้าใจได้

เพราะการเข้าถึงธรรมกายนั้น จะมาอ่านหนังสือหรือจะมาพูดกันอย่างเดียวนั้น ไม่อาจจะเข้าถึงได้ ต้องเข้าถึงได้ด้วยวิธีการปฏิบัติ จะมัวมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ต่างๆนานานั้น ไม่อาจจะเข้าถึงธรรมกายได้ วิธีเข้าถึงธรรมกายได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียว
นำใจที่ฟุ้งซ่านนั้นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายใน แล้วก็ให้มันหยุดในหยุดตลอดไป ในที่สุดก็จะเข้าถึงได้ เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะขจัดความไม่เข้าใจ หรือไม่อยากจะเข้าใจให้หมดสิ้นไปได้

ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายได้แค่ ๒-๓ ปี ก็ได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาท
ดึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนได้มาศึกษาวิชชาธรรมกายในโครงการอบรมธรรมทายาท มีผู้ผ่านการอบรมไปเป็นจำนวนหลายหมื่นคน
และได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชชาธรรมกายผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดกับธรรมะให้ห่างไกลจากอบายมุข ยาบ้า ยาเสพย์ติดหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ นำกลับเข้ามาใกล้ชิดธรรมะ จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี

๑๘ ปีที่ผ่านมานั้นมีเยาวชนของชาติที่เป็นนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยม เตรียมอุดม อุดมศึกษา โดยการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และผู้ปกครอง ให้นักเรียนเหล่านั้นได้ผ่านการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นจำนวนหลายล้านคน
ล่าสุดคือครั้งที่ ๑๘ นี้ มีนักเรียนนิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนถึง ๓ ล้านคนเศษ เกือบ ๔ ล้านคน

ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคที่ผ่านมานั้น เราอาจจะขยายการตอบปัญหาธรรมะไปได้ถึง ๑๐ ล้านคนทีเดียว
เป็นการลงทุนทางศีลธรรมที่ถูกที่สุดโดยไม่ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินเลย แค่เปิดโอกาสและให้โอกาสกับเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเท่านั้น ศีลธรรมก็จะกลับเข้าไปอยู่ในใจของเยาวชน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ก็จะเบาใจ จะมีความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นมา

เยาวชนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สำคัญเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ ที่จะทำความปรารถนาของบรรพบุรุษให้สมหวังได้
บรรพบุรุษปรารถนาอยากจะเห็นโลกเข้าสู่ยุคแห่งศีลธรรม ยุคแห่งสันติสุข ยุคแห่งการมีมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน
เยาวชนยุคนี้เขาได้ตะเกียกตะกายขวนขวายตัวเองที่จะมาแสวงหาธรรมะ อยากจะพัฒนาตัวของตัวเองให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ เพื่อจะได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสันติสุข ให้บังเกิดขึ้นแก่โลกนี้ต่อไป
เพราะเยาวชนรุ่นนี้อยากจะทำความปรารถนาของบรรพบุรุษให้เป็นจริงขึ้นมา จึงต้องตะเกียกตะกายขวนขวายศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นี่คือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจและเป็นผลงานที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย ๓๐ ปี ควรจะได้รับการสนับสนุน สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาให้ยิ่งๆขึ้นไป
เพราะเป็นเยาวชนที่มีเป้าหมาย ปณิธาน และอุดมการณ์
เป็นเยาวชนที่หาได้ยากยิ่งในโลกในจำนวน ๖ พันกว่าล้านคน มีเยาวชน ๓ ล้านกว่าคนได้มายืนอยู่ในแนวหน้าของผู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก โดยผ่านธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และการสนับสนุนของผู้ปกครอง ซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นฆราวาสก็มี เป็นพระก็มี และก็ครูบาอาจารย์ที่ช่วยกันสนับสนุนเรื่อยมา

ในวันนี้จะมีการมอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก
ตั้งแต่รางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งรางวัลจากองค์กรต่างๆ ระดับโลก ซึ่งมีจำนวนมาก ได้มอบโล่ทั้งหมด ๑๔ โล่ ให้แก่เยาวชนผู้มีเป้าหมาย ปณิธาน อุดมการณ์ที่จะรับภารกิจ อันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษต่อไปในอนาคต

อุดมการณ์ของการเผยแผ่

อุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขยายสันติสุขไปสู่ชาวโลกก็คือ จะต้องมีขันติ ความอดทน เพราะความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิ่ง ที่สามารถจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย เอาชนะกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้
ต้องอดทน และต้องใช้ปัญญา
อดทนอย่างประเสริฐก็คือทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคืออายตนนิพพาน พระพุทธองค์จึงสอนให้ทุกคนมีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย ชึ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยมแห่งบรมสุขอันเกษม ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายต่างตรัสตรงกันหมดว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม
ซึ่งการที่จะบรรลุพระนิพพานนั้นจะต้องทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ ส้งฆรัตนะ แล้วกำจัดกิเลสอาสวะให้สิ้นไป ให้ใจสว่างไสวหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร จึงจะไปสู่อายตนนิพพานได้ เว้นจากใจหยุดนิ่งแล้ว เข้าถึงพระนิพพานไม่ได้

แล้วก็ทรงสอนอีกว่าอย่าทำร้ายหรือเบียดเบียนกัน สมณะที่ดีต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะถ้ายังเบียดเบียนหรือทำร้ายกันอยู่ ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้สงบ
เพราะความเป็นสมณะที่แท้จริงนั้น เขาวัดกันที่การเข้าไปสงบระงับ สังขารสงบหยุดนิ่ง จนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายภายในได้ เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมณะผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นทักขิไณยบุคคล ผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชา
ทั้งหมดนี้คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ทรงสอนตรงกันหมด
และพระองค์ทรงให้หลักการในการเผยแผ่ธรรมว่า จะต้องไม่ทำบาปที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ความทุกข์เกิดเพราะมีกิเลสบังคับ กิเลสบังคับให้สร้างกรรม กรรมทำให้มีวิบากเป็นผล ผลก็คือต้องทนทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้นต้องละชั่ว ทำความดีและก็ทำใจให้ผ่องใส หมั่นประกอบแต่กุศลกรรมสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
เมื่อมีบุญมากอุปสรรคก็มีน้อย จะทำให้เราสมปรารถนาในทุกเรื่อง
และประการที่สำคัญก็คือต้องทำใจผ่องใส ใจจะใสได้ต้องหยุดนิ่ง ยิ่งหยุดยิ่งใส หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆ ยิ่งหยุดเข้าไปเท่าไร กิเลสอาสวะภายในก็จะถูกขจัดให้ค่อยๆหมดสิ้นไป
ตราบใดที่เรายังไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรม เราก็ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเขาอยู่ ดังนั้นการหยุดในหยุด นั้นแหละจะทำให้เข้าไปถึงเหตุแห่งทุกข์ แล้วก็จะไปดับเหตุทุกข์ทั้งหลายได้ เมื่อดับได้ก็จะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามารเป็นอิสระที่แท้จริง

นอกจากจะให้หลักการแล้ว ยังทรงให้วิธีการที่ชาวโลกจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิต
นั่นก็คือ ไม่ให้เข้าไปว่าร้ายกัน ไม่ให้ทำร้ายกัน ให้สำรวมในศีล หมั่นชำระกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารให้อิ่มแต่พอดี จะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน
และก็ให้อยู่ในสถานที่อันสงัด เพื่อจะได้ประกอบความเพียรในอธิจิต คือทำจิตให้ยิ่งกว่าจิตปกติ ให้บริสุทธิ์กว่าปกติ เป็นจิตอันยิ่ง ที่พระอริยเจ้าท่านได้เข้าถึง ด้วยการหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัย
ทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสอนตรงกันหมด
สรุปแล้ววัตถุประสงค์ในตอนท้ายก็คือ ต้องการให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พื่งที่ระลึกอันสูงสุดของทุกๆคน
ดังนั้นวันนี้เราจะต้องนำพุทธโอวาทมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราให้ได้ จึงจะได้ชื่อว่า ทำตามพุทธโอวาท ดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา

วันมาฆบูชา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ แม่บทเดินทางข้ามวัฏสงสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *