๑๖. มหาทานบารมี

มหาทานบารมีเป็นบันไดเบื้องต้นแห่งบารมี ๓๐ ทัศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เมื่อยังเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็พิจารณาด้วยปัญญาของท่านว่า จะเริ่มต้นสร้างบารมีอะไรเป็นอันดับแรก ก็ทรงเห็นพ้องตรงกันหมดทุกพระองค์เลยว่า ต้องสร้างมหาทานบารมี ต้องมีทานเสียก่อน เพราะทานเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ และโภคทรัพย์นี้เองจะทำให้เรามีโอกาสสร้างบารมีอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

มหาทานบารมีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสั่งสมไว้ เพราะการไปพระนิพพาน ไปที่สุดแห่งธรรมนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปกันง่ายๆ เราจะต้องมีบุญบารมีมากๆ ต้องมีความบริสุทธิ์มากๆ จึงจะไปได้ บารมีทั้ง ๓๐ ทัศต้องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ตั้งแต่ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บารมีทั้งหมดนี้ต้องครบถ้วนบริบูรณ์

บารมีจะครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ต้องสั่งสม เราจะสั่งสมบารมีอื่นๆ ได้สะดวก ก็ต้องมีโภคทรัพย์สมบัติให้มาก มากพอที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อน และเหลือพอที่จะแบ่งปันกัน โภคทรัพย์จึงเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เราสร้างบารมีอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้สร้างมหาทานบารมีเท่านั้น

ตัวอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบัน คือ ยามใดที่เรามีศรัทธา พบเนื้อนาบุญ และสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ ตอนนั้นเราก็สร้างบารมีได้สะดวกสบาย ง่ายดาย แต่ถ้ายามใดเรามีศรัทธา พบเนื้อนาบุญ แต่ขาดโภคทรัพย์ กว่าจะสร้างบารมีได้มันก็เหนื่อยยากลำบาก เพราะฉะนั้นมหาทานบารมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านสั่งสอนศิษยานุศิษย์ตลอดเวลาว่า “จะสร้างบุญสร้างบารมีอะไรก็ทำไปเถิด แต่อย่าขาดทานบารมี” และท่านก็ทำเป็นแบบอย่าง เลี้ยงพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเรื่อยมา

วัดปากน้ำสมัยนั้นมีพระเณรมากที่สุดในประเทศ ถึง ๕๐๐ รูป ท่านเลี้ยงด้วยตัวเองด้วย แล้วก็ชวนคนอื่นมาเลี้ยงด้วย ท่านทำอย่างนี้ทุกวัน ไม่เคยขาดเลยหลายสิบปี จนกระทั่งมรณภาพ แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่ก็ได้วางแนวทางการสร้างบุญบารมีเอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้ดำเนินตาม และได้อาศัยใบบุญของท่านสร้างมหาทานบารมีกันต่อไป

ผู้สร้างมหาทานบารมีกับผู้ที่ไม่สร้างทานบารมี ย่อมได้รับอานิสงส์ที่แตกต่างกัน เช่น บางท่านชอบทำภาวนาอย่างเดียว ไม่ได้สร้างมหาทานบารมี แต่อีกท่านทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ผลที่ได้ย่อมต่างกัน คือ ผู้ที่สร้างมหาทานบารมีจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติ ถ้าเป็นฆราวาสจะสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ได้รับความเป็นใหญ่ในทุกสถานที่ หากบวชเป็นสมณะก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ และได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างสะดวกสบาย

ส่วนผู้ที่ทำภาวนาอย่างเดียว แต่ไม่ได้สร้างมหาทานบารมี ถ้าเป็นฆราวาสก็ขัดสน การสร้างบารมีจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ว่ามีปัญญา หากบวชเป็นสมณะก็จะเลี้ยงชีพด้วยความลำบาก แต่ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในระหว่างที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ต้องเวียนว่ายตายเกิดได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ ผู้ที่ได้สร้างมหาทานบารมี ก็จะมีทิพยสมบัติอันเลิศยิ่งใหญ่กว่า มียศสูงกว่า แล้วก็ได้รับอธิปไตย มีความเป็นใหญ่กว่าเทวดาที่ไม่ได้สร้างมหาทานบารมี

เพราะฉะนั้น การทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ควรทำอย่างยิ่ง ซึ่งลูกทุกคนได้ทำเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากทำด้วยตัวเองแล้วยังได้ชักชวนคนอื่นมาสร้างบุญร่วมกันด้วย บุญนี้จะส่งผลให้เรามีบุญพิเศษติดตัวไป คือ จะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตาม จะมีพวกพ้องบริวารคอยส่งเสริมสนับสนุน ได้รับการยกย่อง ชื่นชม ยินดีในทุกสถานที่ ภารกิจการงานอะไรต่างๆ ก็สำเร็จได้อย่างง่ายดาย

แต่ถ้าเราทำด้วยตัวเอง ไม่ได้ชวนคนอื่นทำ ถึงเวลาเราทำงานอะไรก็ตาม กว่าจะสำเร็จได้มันก็ลำบาก เพราะไม่มีพรรคมีพวก มีคำกล่าวไว้ว่า ไม่มีพรรค ไม่มีพวก ความสะดวกก็ไม่มี ถ้ามีพรรคมีพวก ความสะดวกมันก็มี พรรคพวกหรือบริวารสมบัติจะได้มาจากการไปชวนเขามาสร้างบุญกุศล สร้างคุณงามความดี อย่างที่ลูกทั้งหลายได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร เป็นผู้นำบุญนั่นเอง

การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยก็เช่นเดียวกัน เรามุ่งที่จะให้เป็นจุดศูนย์รวมใจของมนุษย์และเทวา ให้มาสักการบูชาพระรัตนตรัย ยังจิตอันเป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เคารพสักการบูชา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

บุญนี้จะนำไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอย่างเดียว จะไม่มีพลัดหลุดออกจากวิชชาธรรมกาย จะไม่หลุดออกจากเส้นทางที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเลย เพราะทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้บังเกิดขึ้น โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น บุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลให้เป็นผู้ชนะไปทุกภพทุกชาติ อุปสรรคใดๆ จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จะเอาชนะได้ และการที่มีกำลังใจอันเข้มแข็งอย่างนี้ กระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์จะเต็มเปี่ยมหลั่งไหลมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายโดยอัตโนมัติ ดวงบุญสว่างไสว ปิดประตูอบาย มีสุคติเป็นที่ไปอย่างเดียว จะมียศใหญ่ มีฐานะอันเลิศในสุคติโลกสวรรค์ แม้มาเกิดในเมืองมนุษย์ ก็จะมีฐานะอันเลิศไปทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.