38.คนเราเกิดมาทำไม

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้
ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ เกิดมาเพื่อมุ่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
จากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลมูล
ที่ทำให้กาย วาจา ใจของเราไม่บริสุทธิ์
และผลแห่งความไม่บริสุทธิ์
จะทำให้เราทุกข์ทรมานในวัฏสงสาร
ไปเกิดในมหานรก อุสสทนรก ยมโลก
ไปเกิดเป็นอสุรกาย เป็นเปรต เป็นสัตว์เดรัจฉาน
กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีก ยากมาก
มาเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตลำบาก ฝืดเคือง
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้ทำบาปซ้ำไปอีก
เมื่อทำบาปซ้ำก็ลงไปในอบายอีก
วนกันไปวนกันมาอย่างนี้
27 เมษายน พ.ศ. 2546

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.